Nedaří se vám splácet vaše dluhy? Je proti vám vedeno několik exekucí? Nevíte, jak z této situace ven? Přečtěte si, na koho se obrátit, když se chcete dluhů zbavit, a jak probíhá oddlužení.

Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vyžaduje několik podmínek, které musí být splněny současně, aby mohl být úspěšně podán insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Dlužník se musí nacházet v tzv. platební neschopnosti.

V platební neschopnosti se nachází dlužník, který současně:

 • Má nejméně 2 odlišné věřitele,
 • má peněžité závazky déle než 30 dní po splatnosti,
 • není schopen tyto závazky plnit (dlužník zejména zastavil platby podstatné části svých závazků či neplní závazky déle než 3 měsíce po splatnosti, nebo není možné dosáhnout uspokojení pohledávky exekucí).

Fyzické osoby, které nemají dluhy z podnikání, mohou navrhnout jako způsob řešení úpadku konkurs nebo oddlužení. Níže uvedené informace o oddlužení se vztahují na řízení, u kterých bylo o úpadku rozhodnuto po 1. 6. 2019. Na řízení, ve kterých bylo o úpadku rozhodnuto před tímto datem, se použije právní úprava platná do 1. 6. 2019 – v těchto řízeních je ještě možný způsob oddlužení pouze plněním splátkového kalendáře bez zpeněžení majetkové podstaty a například v těchto řízeních nepřichází v úvahu možnost oddlužení během 3 let při zaplacení 60 % pohledávek.

Pokud máte jako fyzická osoba dluhy z podnikání, není pro Vás oddlužení vyloučeno. Je však nutné splnit určité dodatečné podmínky. Jestliže Váš věřitel, o jehož pohledávku z Vašeho podnikání jde, souhlasí s řešením Vašeho úpadku oddlužením, nebrání tento dluh tomu, aby k oddlužení došlo.  Zákon dokonce stanoví, že takový věřitel souhlasí s oddlužením, pokud nejpozději spolu s přihláškou své pohledávky výslovně nesdělí, že s řešením úpadku oddlužením nesouhlasí. Taktéž Váš dluh z podnikání vůči zajištěnému věřiteli nebrání řešení Vašeho úpadku oddlužením. Konečně pak pokud máte dluhy z podnikání, které zůstaly neuspokojeny po skončení Vašeho předchozího insolvenčního řízení řešeného konkursem, a soud zruší tento konkurs z určitých zákonem vymezených důvodu (bylo splněno rozvrhové usnesení; pro uspokojení věřitelů byl majetek dlužníka zcela nepostačující), je možné Váš úpadek řešit oddlužením.

Od 1. 6. 2019 lze oddlužení provést pouze zpeněžením majetkové podstaty, nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty. Žádný dlužník se tedy již nevyhne při řešení úpadku oddlužením zpeněžení majetkové podstaty. Dlužník však není povinen vydat ke zpeněžení veškerý svůj majetek. Předně se dlužníku neprodají věci, jejichž prodejem by nedošlo k uspokojení věřitelů. Dlužníku se také neprodá jeho obydlí, pokud nebude mít příliš vysokou hodnotu.

Základní povinností při provedení oddlužení splátkovým kalendářem (se zpeněžením majetkové podstaty) je platit pravidelné měsíční splátky insolvenčnímu správci. Ve většině případů je dlužník zaměstnaný a příslušnou částku mu ze mzdy strhává zaměstnavatel.

Insolvenční soud dlužníka osvobodí od placení pohledávek v dosud neuspokojené výši ve třech případech, a to pokud dlužník:

 1. zaplatí 100 % pohledávek nezajištěných věřitelů;
 2. během 3 let zaplatí nejméně 60 % pohledávek nezajištěných věřitelů;
 3. během 5 let vynaloží veškeré úsilí, které po něm bylo možno spravedlivě požadovat, aby zaplatil pohledávky věřitelů. Pokud dlužník zaplatí nezajištěným věřitelům nejméně 30 % jejich pohledávek, má se za to, že takové úsilí vynaložil.

Není tedy již podmínkou úspěšného oddlužení splacení minimálně 30 % pohledávek nezajištěných věřitelů. Soud však v případě splacení méně než 30 % pohledávek bude zkoumat, zda dlužník opravdu vynaložil veškeré úsilí k zaplacení pohledávek věřitelů a řádně plnil veškeré níže uvedené povinnosti.

Kromě splácení pravidelných splátek musí dlužník v průběhu oddlužení plnit další povinnosti. Dlužník je kupř. povinen:

 • vykonávat přiměřenou výdělečnou činnost; pokud je nezaměstnaný, musí se snažit najít si práci, nesmí rovněž odmítat splnitelnou možnost si příjem obstarat,
 • vydat hodnoty získané dědictvím či darem insolvenčnímu správci,
 • mimořádné příjmy (např. jakékoliv příležitostné přivýdělky) použít ke splátkám nad rámec splátkového kalendáře,
 • informovat o každé změně svého bydliště a zaměstnání,
 • předložit 2x ročně (k 15. 3. a 15. 9.) přehled svých příjmů za uplynulých 6 kalendářních měsíců,
 • nezatajovat žádný ze svých příjmů,
 • nezvýhodňovat některého z věřitelů,
 • nevytvářet jakékoliv nové dluhy – musí tedy pečlivě platit veškeré daně, poplatky, výživné a další.

Podání návrhu na oddlužení

Pro podání návrhu na oddlužení je nutné obrátit se na advokáta, notáře, insolvenčního správce nebo soudního exekutora, který návrh na oddlužení za úplatu zpracuje a podá krajskému soudu Dlužník sám může podat návrh na oddlužení  pouze v případě, že má právnické vzdělání magisterského stupně nebo složil zkoušku pro insolvenční správce.

Odměna za zpracování návrhu na povolení oddlužení pro advokáta, notáře, insolvenčního správce nebo soudního exekutora nesmí být vyšší než 4.000 Kč bez DPH, případně 6.000 Kč bez DPH, pokud jde o společné oddlužení manželů. Odměna se neplatí předem, ale až po zahájení insolvenčního řízení.

Návrhy na oddlužení smějí za dlužníky zpracovávat také neziskové organizace s akreditací od Ministerstva spravedlnosti ČR; na rozdíl od výše jmenovaných ale musí službu poskytovat zdarma. Seznam těchto akreditovaných právnických osob najdete na následující webové stránce - https://sako.justice.cz/.

19 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.