Článek o tom, co můžete dělat, když sousedovi jsou jeho stromy na okrasu a vám na obtíž. 

Pokud soused vysadil stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků, tyto nechal vzrůst a ony vám následně stíní, můžete po něm požadovat, aby je odstranil, avšak za pouze za předpokladu, že k tomu máte rozumný důvod. V případě sporu, který by byl řešen soudně, by právě soud posuzoval, zda například stínění stromu je tím potřebným rozumným důvodem. Pojem rozumný důvod není v občanském zákoníku nikde blíže specifikován. Dobré je ale vědět, že dané platí i pro situaci, kdy se soused teprve chystá stromy vysázet. V takové chvíli můžete požadovat, aby je ani nevysadil.

 

Vzdálenost stromů od vašeho pozemku

Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m. Dané však neplatí, pokud je na sousedním pozemku les nebo sad, tvoří-li stromy rozhradu (přírodní plot mezi pozemky) nebo jedná-li se o strom zvlášť chráněný podle jiného právního předpisu.

 

Větve stromů a jejich stín

Co se týče stínících větví stromu, jež přesahují navíc na váš pozemek, požádejte v souladu se zněním občanského zákoníku souseda, aby větve, popř. i kořeny přesahující na váš pozemek, odstranil. Jestliže tak v přiměřené době po vaší žádosti neučiní, a vám tyto větve, popř. i kořeny působí škodu či jiné obtíže převyšující zájem na nedotčeném zachování stromu (např. kořeny narušují statiku plotu, přesahující větve ztěžují užívání pozemku stíněním, spadem listí) smíte je odstranit. Pozor však musíte dát na to, že tak smíte učinit jen šetrným způsobem a ve vhodné roční době (v období vegetačního klidu dřevin). To, co z odstraněných větví a kořenů získáte, pak náleží vám.

Části jiných rostlin přesahující na váš pozemek můžete odstranit šetrným způsobem bez dalších omezení.

Listí spadené ze stromu souseda na váš pozemek, není povinen soused odklízet, ledaže by množství spadeného listí překročilo míru přiměřenou místním poměrům a podstatně vám omezilo obvyklé užívání vašeho pozemku.

Současně také plody spadlé ze stromů a keřů souseda na váš pozemek patří standardně vám.  

52 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.