Výstižné shrnutí toho, co je možné dělat a jak postupovat, když vztah se sousedem přestane být ideální a do vašeho života se neplánovaně vloudí nepříjemný kouř, štěkot psa, drůbež apod.

Pokud chcete se sousedy do budoucna dobře vycházet, je vždy ideální řešit vzniklou situaci domluvou. K tomu můžete využít např. institut mediace. Jestliže s nimi není možná domluva, vyzvěte vlastníka, aby se svého jednání zdržel a pokud tak neučiní, můžete se domáhat ochrany před imisemi (hluk, šťěkot psa, kouř, smrad apod.) soudní cestou. Touto žalobou se standardně budete domáhat toho, aby se sousedi zdrželi dalšího popsaného chování ve smyslu zásahu do vašich práv. Nutné si je však uvědomit, že dle občanského zákoníku je zakázané pouze takové obtěžování, které je nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezuje obvyklé užívání nemovitosti. Slova „míra přiměřená místním poměrům“ vyjadřují nutnost individuálního posouzení každého případu, neboť ochrana práv vlastníka jedné věci nesmí být v nepoměru k ochraně, jež náleží právům vlastníka druhé věci. Před podáním samotné žaloby si zajistěte k dané záležitosti maximum důkazů, prokazující jednání sousedů – fotky, video, svědecké výpovědi atd., neboť důkazní břemeno bude ležet na vaší straně coby žalobci.

Pozor je třeba dát na situaci, kdy jsou tzv. imise důsledkem provozu závodu nebo podobného zařízení, který byl úředně schválen (podnikatelská činnost). Pak máte v pozici souseda právo jen na náhradu újmy v penězích, i když byla újma způsobena okolnostmi, k nimž se při úředním projednávání nepřihlédlo. Pokud se při provádění provozu však překračuje rozsah, který byl úředně schválen, pak se můžete domáhat např. toho, aby bylo zajištěno snížení hlukových imisí, prašnosti, šíření zápachu atd. na úroveň, která je stanovena zákonem či byla nastavena právě v rámci úředního schvalování daného provozu závodu. Současně se může stát, že jsou v rámci dané podnikatelské činnosti porušovány jiné právní předpisy související kupříkladu s právem životního prostředí (odpadové hospodářství, ochrana ovzduší atd.), pak je vhodné kontaktovat a nahlásit vzniklé potíže příslušným institucím k prošetření.

Co se týče posuzování, zda se jedná v řešeném případě o imisi, mělo by se vždy zohlednit několik rovin – kdy v průběhu dne a o jaké délce k imisi dochází, jaká je intenzita imise, zda se tak děje schválně či nechtěně, zda se imise opakuje a jak často atd.

V případě, že sousedi nemovitost nevlastní, ale bydlí v nájmu, máte také možnost obrátit se na pronajímatele, aby situaci se svými nájemci řešil; např. výpovědí nájmu, jestliže nájemci hrubě či zvlášť závažným způsobem porušují své povinnosti z nájmu jim vyplývající.

 

75 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.