V předchozím článku o silniční kontrole jsme se věnovali okruhu osob, které jsou oprávněny zastavit (nikoliv však kontrolovat) vaše vozidlo, a též jsme shrnuli, jaké doklady musíte mít při řízení vozidla u sebe. Na silnici se však můžete setkat i s provedením prohlídky vašeho vozidla, a dokonce vám může být zabráněno v jízdě nebo vám může být zadržen řidičský průkaz. Za jakých okolností se tak může stát? Čtěte dále.

Prohlídka vozidla

Dle zákona o Policii České republiky je oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku pouze policista, a to jen v případě,

 • pronásleduje-li pachatele úmyslného trestného činu,
 • pátrá-li po pachateli úmyslného trestného činu, po věcech z takového trestného činu pocházejících anebo s takovým trestným činem souvisejících,

a pokud má důvodné podezření, že se v dopravním prostředku takový pachatel nebo věci nachází.

Policista je též oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, má-li důvodné podezření, že používáním dopravního prostředku, na dopravním prostředku, v souvislosti s dopravním prostředkem byl spáchán trestný čin.

Dále je policista oprávněn zastavit dopravní prostředek a provést jeho prohlídku, pátrá-li po

 • osobách hledaných, pohřešovaných nebo protiprávně se zdržujících na území České republiky,
 • zbraních, střelivu, výbušninách, omamných a psychotropních látkách a jedech, 
 • věcech pocházejících z trestné činnosti anebo souvisejících s trestnou činností,

má-li důvodné podezření, že se v dopravním prostředku taková osoba nebo věc nachází.

Provedení namátkové prohlídky vašeho vozidla v rámci silniční kontroly, aniž by byly splněny výše uvedené podmínky, je tedy nezákonné.

 

Zabránění v jízdě

Okruhy důvodů, pro které je možné vám zabránit pokračovat v jízdě, vymezuje zákon o silničním provozu.

Důvody na straně řidiče

Policista může při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích přikázat řidiči motorového vozidla jízdu na nejbližší vhodné místo k odstavení vozidla a zabránit mu v jízdě použitím technického prostředku k zabránění odjezdu nebo odtažením vozidla, jestliže řidič

 1. je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,
 2. ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii,
 3. je podezřelý, že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy,
 4. je podezřelý, že řídil motorové vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,
 5. se přes výzvu odmítl podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem či jinou návykovou látkou,
 6. řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel,
 7. řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest​​​​ nebo správním orgánem uložen správtrest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Důvody na straně vozidla

Policista může též při dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích zabránit v jízdě motorovému vozidlu použitím technického prostředku nebo odtažením vozidla, jestliže

 1. je důvodné podezření, že vozidlo bylo odcizeno,
 2. vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu,
 3. řidič odmítl podrobit vozidlo technické silniční kontrole, 
 4. je důvodné podezření, že vozidlo bylo užito v rozporu se zákazem účasti na některých akcích v provozu na pozemních komunikacích (řidič nesmí na dálnici, silnici a místní komunikaci použít vozidlo k účasti na sportovních a podobných akcích, jestliže by jimi mohla být ohrožena bezpečnost silničního provozu, nejde-li o akce pořádané v souladu s rozhodnutím příslušného správního úřadu o zvláštním užívání pozemní komunikace).

Pokud strážník obecní policie zjistí, že nastal některý z výše uvedených důvodů pro zabránění v jízdě, je povinen přivolat policii a vy jakožto řidič máte povinnost setrvat na místě do příchodu policie.

Upozorňujeme, že zabránění v jízdě vozidla policista zajistí na náklady řidiče nebo provozovatele vozidla. Jestliže však pominuly důvody pro zabránění v jízdě vozidla, policie zajistí uvolnění vozidla (pokud např. důvody pro zabránění v jízdě byly na straně řidiče, může s vozidlem pokračovat v jízdě jiný způsobilý řidič). 

V případě, že policista ve vašem případě postupoval nesprávně, můžete jakožto poškozený postupovat podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

 

Zadržení řidičského průkazu

Zadržet váš řidičský průkaz je oprávněn pouze příslušník Policie České republiky, a to jen z důvodů pro zabránění v jízdě na straně řidiče. Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmíte jakožto držitel řidičského oprávnění řídit motorové vozidlo. Policista, který vám zadržel řidičský průkaz, vás poučí o důsledku zadržení řidičského průkazu a vydá vám písemné potvrzení o zadržení řidičského průkazu.

Po zadržení vašeho řidičského průkazu oznámí policista bez zbytečného odkladu tuto událost registru řidičů (u zahraničních řidičů příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností). A též písemně oznámí zadržení vašeho řidičského průkazu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu k zadržení řidičského průkazu došlo (oznámení odešle spolu se zadrženým řidičským průkazem bez zbytečného odkladu, nejpozději následující pracovní den po dni zadržení vašeho řidičského průkazu).

Obecní úřad obce s rozšířenou působností do pěti pracovních dnů ode dne doručení oznámení o zadržení vašeho řidičského průkazu zahájí řízení, na základě něhož lze rozhodnout o zadržení vašeho řidičského průkazu do doby pravomocného rozhodnutí o přestupku, nebo o trestném činu (jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, zahájí řízení po předchozím souhlasu státního zástupce).

Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne o zadržení vašeho řidičského průkazu, oznámí to bez zbytečného odkladu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému k vedení registru řidičů a postoupí mu zadržený řidičský průkaz k úschově.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností vám vrátí zadržený řidičský průkaz bez zbytečného odkladu, jestliže

 1. nerozhodne o zadržení řidičského průkazu,
 2. v pravomocně skončeném řízení o skutku, pro který byl váš řidičský průkaz zadržen, nebyl uložen trest nebo správtrest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, 
 3. nebylo pravomocně skončeno řízení o skutku, pro který byl váš řidičský průkaz zadržen, a ode dne zadržení řidičského průkazu uplynula doba, na kterou
 • byl rozhodnutím vydaným v prvním stupni řízení o tomto skutku uložen trest nebo správtrest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, 
 • lze uložit trest nebo správtrest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel za tento skutek.

Závěrem dodáváme, že doba zadržení řidičského průkazu se započítává do doby výkonu správního trestu nebo trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, pokud vám byl tento správtrest nebo trest uložen za skutek, za který vám byl zadržen řidičský průkaz.

 

0 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.