Ať už vyrazíte s vozidlem kamkoliv, musíte počítat s tím, že vás na silnici může potkat silniční kontrola. Jak by správně měla probíhat tato ne vždy příjemná a mnohdy obávaná součást provozu na pozemních komunikacích? V prvním článku se podíváme na to, kdo je oprávněn vaše vozidlo zastavit a jaké doklady musíte mít jakožto řidič při řízení vozidla u sebe.

Kdo má oprávnění zastavit (nikoliv však kontrolovat) vaše vozidlo?

Toto oprávnění bez dalšího má dle zákona o silničním provozu pouze

 1. policista ve stejnokroji a
 2. vojenský policista ve stejnokroji.

A také dále níže uvedené osoby, ovšem ty už však jen za zákonem stanovených okolností:

 1. strážník obecní policie ve stejnokroji, a to pouze
  1. před přechodem pro chodce k zajištění bezpečného přechodu osob, jestliže to vyžaduje situace na přechodu či stav přecházejících osob,
  2. jestliže je řidič vozidla nebo přepravovaná osoba podezřelá ze spáchání přestupku týkajícího se bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 2. zaměstnanec provozovatele dráhy v blízkosti železničního přejezdu,
 3. účastník dopravní nehody, vyžadují-li to okolnosti (zabezpečení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích),
 4. dopravce, vyžadují-li provozní nebo jiné závažné důvody, aby osoby při vystupování z vozidla hromadné dopravy osob mimo zastávku nebo nastupování do něj mimo zastávku vstoupily do vozovky,
 5. vedoucí organizovaného útvaru školní mládeže či vedoucí organizované skupiny dětí, které dosud nepodléhají povinné školní docházce, a průvodce zdravotně postižených osob při přecházení vozovky,
 6. průvodce vedených nebo hnaných zvířat, vyžaduje-li to bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,
 7. zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a dále k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu,
 8. osoba pověřená obecním úřadem obce s rozšířenou působností k zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní komunikaci v blízkosti školního zařízení; tato pověřená osoba je povinna při výkonu činnosti být označena podle prováděcího právního předpisu,
 9. celník ve stejnokroji při výkonu činností v rozsahu oprávnění stanovených zvláštními právními předpisy,
 10. příslušník Generální inspekce bezpečnostních sborů s vnějším označením podle zvláštního právního předpisu,
 11. ten, kdo je uveden v povolení zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní, náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích, dosáhl-li věku 18 let, a
 12. ten, kdo je uveden v povolení zvláštního užívání podle zákona o pozemních komunikacích jako doprovod při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů.

Jakým způsobem mohou oprávněné osoby zastavit vozidlo 

Vozidlo se zastavuje dáváním znamení k zastavení vozidla. Výše uvedené osoby dávají znamení k zastavení vozidla vztyčenou paží nebo zastavovacím terčem a za snížené viditelnosti červeným světlem, kterým pohybují v horním půlkruhu. Z jedoucího vozidla dávají toto znamení kýváním paže nahoru a dolů nebo vysunutým zastavovacím terčem.

Policista, vojenský policista, celník nebo strážník obecní policie může z jedoucího vozidla zastavovat vozidla i rozsvícením nápisu „STOP“ podle zvláštního právního předpisu ze směru jízdy zastavovaného vozidla, a to zepředu i zezadu.

Znamení k zastavení vozidla se však v každém případě musí dávat včas a zřetelně s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích tak, aby řidič mohl bezpečně zastavit vozidlo a aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Jaké doklady musíte mít jakožto řidič při řízení vozidla u sebe?

Mezi tyto doklady patří:

 1. řidičský průkaz,
 2. osvědčení o registraci vozidla podle zvláštního právního předpisu (tzv. malý technický průkaz),
 3. průkaz profesní způsobilosti řidiče nebo obdobný doklad vydaný jiným členským státem nebo Švýcarskou konfederací (vztahuje-li se na něj § 3 odst. 4 zákona o silničním provozu); to však neplatí, má-li záznam o profesní způsobilosti v řidičském průkazu,
 4. doklad o zdravotní způsobilosti, pokud jde o řidiče – držitele řidičského oprávnění, který je povinen se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky, a
 5. v případě vozidla kategorie M2, M3, N2, N3, O3 nebo O4 nebo vozidla kategorie T s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h-1
  1. doklad o poslední technické silniční kontrole, byla-li provedena na území jiného členského státu, a
  2. doklad o poslední pravidelné technické prohlídce, jde-li o vozidlo registrované v jiném členském státě.

Tyto výše uvedené doklady máte jakožto řidič vozidla povinnost předložit ke kontrole na výzvu policisty, vojenského policisty, strážníka obecní policie ve stejnokroji nebo celníka ve stejnokroji.

 1. Při provozu vozidla na pozemní komunikaci máte povinnost mít u sebe i zelenou (resp. bílou) kartu nebo doklad o hraničním pojištění a na požádání jej předložit příslušníkům Policie České republiky (to neplatí pro řidiče vozidla s výjimkou pojištění odpovědnosti a řidiče cizozemského vozidla, jehož pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu).

 

0 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.