Představte si situaci, kdy pronajímáte byt a váš nájemce si chce u vás zřídit trvalý pobyt. Víte, jaká práva a povinnosti se k tomu pojí? Může si nájemce zřídit trvalý pobyt i bez vašeho souhlasu? Pojďte zjistit odpovědi.

Jak je to s trvalým pobytem a jeho přihlášením?

Důležité je hned na začátku zmínit ustanovení § 10 odst. 2 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, které výslovně deklaruje, že z přihlášení k trvalému pobytu nedává osobě žádná práva k objektu a ani k vlastníkovi nemovitosti. To znamená, že trvalý pobyt sám o sobě nezakládá žádná užívací ani vlastnická práva k vámi pronajímanému bytu. Nezakládá ani právo bydlení v něm. Trvalý pobyt má pouze úředně evidenční funkci, takže pronajímateli z této evidence žádná práva ani povinnosti neplynou.

Pokud osoba ohlašuje změnu trvalého pobytu, musí doložit příslušnému úřadu mimo jiné oprávněnost užívání bytu. Tuto povinnost splní, pokud předloží například nájemní smlouvu. Podpisy na nájemní smlouvě nemusí být úředně ověřeny, takže postačí, když je smlouva v písemné podobě. Zákon nevyžaduje, aby pronajímatel bytu poskytl souhlas s přihlášením nájemce k trvalému pobytu. Nájemce to proto může učinit i bez vašeho souhlasu.

Můžete nájemci zakázat přihlásit se k trvalému pobytu v nájemní smlouvě?

Nájemce se může přihlásit k trvalému pobytu v nájemním bytě, a to dokonce i proti vůli či výslovnému zákazu pronajímatele v nájemní smlouvě. I kdyby bylo ve smlouvě jasně ujednáno, že se nájemce nesmí na dané adrese přihlásit k trvalému pobytu, tento zákaz nemá žádný vliv. I nájemní smlouva, v níž bude takový zákaz obsažen, je pro ohlášení trvalého pobytu dostatečným podkladem. Z porušení takového smluvního zákazu nemůžete jakožto pronajímatel vyvozovat vůči nájemci žádné následky (třeba vypovědět mu nájem a podobně).

A co exekuce nájemce?

Na zvážení je prověření finanční situaci potenciálního nájemníka. V tomto směru vám můžeme doporučit například náhled to veřejných registrů, zejména do centrálního registru exekucí či registru dlužníků a podobně.

Pokud jde o obavy z exekuce, je vždy vhodné (vedle sepisu kvalitní nájemní smlouvy) vypracovat podrobný předávací protokol k bytu a jeho vybavení. Tento protokol by měl obsahovat detailní seznam všech movitých věcí, které jsou ve vašem vlastnictví (potažmo ve vlastnictví nájemce). Současně je možné připojit i fotodokumentaci či krátký videozáznam bytu.

Zároveň se vyplatí mít po ruce i pořizovací doklady ke všem movitým věcem, jako jsou například dodací listy, faktury, kupní smlouvy, záruční listy, účtenky a podobně. Tyto dokumenty pak mohou sloužit jako důkaz k prokázání vašeho vlastnictví k movitým věcem v případě, že by nájemníka skutečně postihla exekuce. V takové situaci máte možnost podat vylučovací žalobu na určení, že vaše věci nepodléhají exekuci. Nejjednodušší možností je pak pronajímat zcela nevybavený byt.

Jak odhlásit nájemce po ukončení nájmu?

Základním doporučením je, aby v nájemní smlouvě bylo ujednáno, že se nájemce zavazuje po skončení nájmu odhlásit se z trvalého pobytu – ideálně pro to stanovit i konkrétní lhůtu. Nesplnění této povinnost můžete podpořit například smluvpokutou.

Po skončení nájemního vztahu je v rámci opatrnosti vhodné se na místně příslušné ohlašovně trvalého pobytu informovat o tom, zda bývalý nájemník nemá na vaší adrese stále veden trvalý pobyt. Pokud zjistíte, že bývalý nájemce je na vaší adrese stále trvale hlášen, můžete podat návrh na zrušení jeho trvalého pobytu. Místně příslušná ohlašovna pak dle zákona rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, pokud zaniklo užívací právo nájemce k bytu a pokud tento již reálně byt neužívá.

Zánik § nájemce prokážete například předložením nájemní smlouvy na dobu určitou nebo výpovědí nájemní smlouvy spolu s dokladem o doručení s dodejkou. Z těchto dokumentů by mělo být patrné, že výpovědní doba již uplynula, tj. užívací právo zaniklo. K prokázání toho, že nájemník již byt neužívá, vám také mohou pomoci písemná prohlášení, osobní svědectví či výpovědi ideálně sousedů, ale i jiných osob. 

261 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.