Odstoupili jste od kupní smlouvy, prodejce vaše odstoupení uznal, ale současně vám naúčtoval jakýsi poplatek za vyčištění zboží? Má na to prodejce vůbec právo?

Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od smlouvy v případě zakoupení zboží na dálku je za tím účelem, aby si zákazník mohl zboží prohlédnout, případně ozkoušet, neboť tuto možnost v případě koupě na dálku nemá. Nesplňuje-li zakoupená věc zákazníkovi představy (vzhled, velikost, kvalita), může od smlouvy odstoupit. Zákazník má právo na vrácení kupní ceny včetně zaplaceného poštovného. Naproti tomu nese zákazník náklady spojené s odstoupením od smlouvy, tj. náklady za doručení zboží zpět prodejci.

Stává se, že prodejce po zákazníkovi požaduje, respektive z navrácené částky strhne poplatek za vyčištění zboží. Nejedná se o automatický nárok prodejce v případě odstoupení od smlouvy. V souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákazník jako spotřebitel odpovídá prodejci (podnikateli) pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Uvedené platí v případě, že je o tom zákazník řádně informován před uzavřením smlouvy. Pokud prodejce požaduje uvedený poplatek, vždy trvejte na jeho zdůvodnění. Tedy jakým způsobem bylo zaslané zboží znečištěno či jinak znehodnoceno a co přesně tedy poplatek zahrnuje.

Rozhodující pro posouzení prodejcova nároku jako oprávněného je definice nakládání se zbožím „jiným způsobem, než je nutné k tomu, aby se obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží“. Toto ustanovení vyplývá z evropské směrnice, která je přenesena i do výše zmíněného ustanovení § 1833. Výklad uvedené věty znamená, že v případě, že zákazník zboží vybalí, prohlédne a ozkouší jeho vlastnosti, pak mu toto jednání nemůže být přičítáno k tíži. Teprve v okamžiku, kdy by zákazník pokračoval v dalším užívání zboží, či nesprávně s věcí nakládal nebo ji nesprávně uložil, čímž by došlo k jejímu poškození, pak by zákazník odpovídal za takové znehodnocení. Poplatek ze strany prodejce by byl účtován oprávněně. Jinými slovy uvedené ustanovení slouží k ochraně spotřebitele jen v případě jeho poctivého jednání, tj. nemá otevírat prostor zneužití, zejména užívání zboží v rozsahu širším, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, již s úmyslem následně odstoupit od smlouvy.

Závěrem doplňujeme, že poplatek ze strany prodejce by měl odrážet skutečnou potřebu, vícenáklady na straně prodejce a neměl by být neúměrně zatěžující pro zákazníka. Zákazník by tyto náklady měl nést pouze v nezbytné míře a s ohledem na situace tak, aby nedocházelo k zneužívání tohoto nároku ze strany prodejce a v konečném důsledku nedocházelo k odrazení zákazníků, co do využívání jejich práva na odstoupení od smlouvy.

8 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.