Určitě se mnohým z vás stalo, že vám zaměstnavatel uhradil pouze část mzdy, či platu, anebo v horším případě vám výplatu po splatnosti ještě nezaplatil. V následujícím článku naleznete jednu z možností, jak v souladu se zákonem ukončit pracovněprávní vztah, když vám za odvedenou práci zaměstnavatel včas nezaplatí.

Dle zákoníku práce platí, že zaměstnanec může pracovní poměr okamžitě zrušit jen v případě, že mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat, popřípadě náhradu mzdy, platu či jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí období splatnosti. Ze strany zaměstnavatele se musí jednat o vědomé zadržování, nikoliv o chybný výpočet mzdy, či platu, který byl způsobený omylem. Pokud by však zaměstnavatel i přes upozornění takový rozpor neodstranil, pak i v tomto případě platí předcházející právní institut.

Kdy je zaměstnavatel povinen uhradit plat, či mzdu

Splatnost mzdy, nebo platu nastává po vykonání práce, a to nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém vzniklo zaměstnanci právo na mzdu, plat nebo některou jejich složku. Jedná se o nejzazší termín pro jejich výplatu.

Jestliže je splatnost mzdy, platu, náhrady mzdy nebo náhrady platu upravena smlouvou uzavřenou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem jinak, než je v předcházejícím odstavci uvedeno, běh patnáctidenní lhůty se odvíjí ode dne následujícího po uplynutí sjednané splatnosti mzdy, platu, náhrady mzdy, nebo platu.

Pravidelný termín výplaty je zaměstnavatel povinen sjednat v pracovní (či kolektivní) smlouvě a stanovit vnitřním předpisem nebo určit mzdovým, či platovým výměrem.

Důvody k okamžitému zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance a jeho nároky

Zaměstnanci, který okamžitě zrušil pracovní poměr, přísluší od zaměstnavatele náhrada mzdy, nebo platu ve výši průměrného výdělku za dobu, která odpovídá délce výpovědní doby, tj. zpravidla 2 měsíce, tedy pokud si zaměstnanec se zaměstnavatelem nesjednal delší výpovědní dobunapříklad 3 měsíce. Okamžité zrušení pracovního poměru musí být ve všech případech písemné, jinak se k němu nepřihlíží.

Pro doplnění uvádíme, že uhradí-li zaměstnavatel mzdu (plat) či její náhradu těsně před doručením okamžitého zrušení pracovního poměru ze strany zaměstnance (úhrada bude provedena po uplynutí patnáctidenní lhůty po splatnosti mzdy), zaměstnanec má právo i v tomto případě ukončit pracovní poměr z tohoto důvodu.

Důvod k okamžitému zrušení pracovního poměru je dán i tehdy, kdy zaměstnavatel v rozporu se žádostí zaměstnance neuhradí mzdu nebo její část na jeho účet (u banky, pobočky zahraniční banky, spořitelního či úvěrního družstva) do 15 dnů po uplynutí pravidelného termínu výplaty mzdy nebo jiného písemně sjednaného termínu.

Zaměstnanec tak po zaměstnavateli může požadovat vedle dlužné částky mzdy, nebo platu také úroky z prodlení. 

Zaměstnanec může okamžitě zrušit pracovní poměr jen do dvou měsíců ode dne, kdy se o důvodu k okamžitému zrušení pracovního poměru dozvěděl, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy důvod vznikl.

12 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.