Mimo běžné formy skončení řízení o přestupku zakotvuje zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich s účinností od 1. 7. 2017 právní institut narovnání. Jde o odklon od standardního skončení řízení (např. zastavení, rozhodnutí o vině), který nachází svůj původ v trestním právu.

Smyslem narovnání je učinění dohody mezi poškozeným a obviněným, kterou schvaluje správní orgán. Přestupek je projednán rychle, s nízkými náklady a nejsou tím dotčena práva poškozeného. Smyslem narovnání je také náprava vztahu mezi obviněným a poškozeným. Avšak pokud není poškozený nakloněn aktivní interakci nebo jsou jeho požadavky neúměrné, narovnání využít nelze.

Správní orgán rozhodující o přestupku schválí dohodu o narovnání uzavřenou mezi obviněným a poškozeným, pokud jsou splněny následující podmínky:

  • takový způsob vyřízení věci není v rozporu s veřejným zájmem a je dostačující vzhledem k povaze a závažnosti přestupku, k míře, jakou byl přestupkem dotčen veřejný zájem a osobě obviněného a jeho osobním poměrům,
  • obviněný prohlásí, že spáchal skutek, pro který je stíhán, nejsou-li důvodné pochybnosti o tom, že jeho prohlášení bylo učiněno svobodě, vážně a určitě,
  • obviněný uhradil poškozenému škodu nebo mu vydal bezdůvodné obohacení a
  • obviněný složil na účet správního orgánu peněžní částku určenou k veřejně prospěšným účelům.

Z výše uvedeného vyplývá, že primárně musí správní orgán posoudit, je-li vyřízení přestupku narovnáním dostatečné s ohledem na naplnění výše uvedených předpokladů. Dále je na obviněném, aby s vyřešením věci narovnáním souhlasil, přičemž je třeba jeho povědomí o tom, že se ke spáchání předmětného skutku přiznává. Jelikož z pozice správního orgánu není vyslovena vina, nedochází k zápisu do evidence přestupků.

Před vydáním rozhodnutí o schválení narovnání správní orgán vyslechne obviněného a poškozeného, ověří si, že dohoda byla uzavřena dobrovolně a že oba s jejím schválením souhlasí. Obsahem dohody bude zejména určení výše škody nebo bezdůvodného obohacení a způsob nahrazení škody, resp. vydání obohacení. Lze předpokládat, že pravidelně půjde o náhradu stanovenou peněžní částkou, vyloučeny však nejsou ani jiné způsoby řešení.

Dlužno poznamenat, že na uzavření a následné schválení dohody nemá obviněný nárok, tedy nesouhlasí-li poškozený s uzavřením dohody, popř. nejsou-li dle správního orgánu splněny výše uvedené podmínky, nelze řešit věc narovnáním a přestupkové řízení bude vedeno standardním způsobem.

Obviněný je povinen složit na účet správního orgánu peněžní částku určenou k veřejně prospěšným účelům, přičemž je to správní orgán, který určí příjemce, výši částky a lhůtu k úhradě, a to na žádost obviněného. Daná částka nesmí být zjevně nepřiměřená povaze a závažnosti přestupku a výši pokuty, kterou je možné za daný přestupek uložit. Příjemcem předmětné částky mohou být pouze zákon​​​em vymezené subjekty (např. stát, kraj, obec, příspěvková organizace, registrovaná církev atd.).

4 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.