Řešíte spor a bojíte se, že v soudním řízení proděláte kalhoty? Kolik takové právní zastoupení stojí a co vše bude nutné uhradit? V tomto článku se zaměříme na náklady, které vám vzniknou při využití profesionálních advokátních služeb.

Jak řešit spory?

Obecně platí, že urovnání sporu je vždy vhodné řešit smírnou cestou a snažit se s druhou stranou dohodnou mimosoudně, ať už je na druhé straně dlužník, soused, prodejce, řemeslník a tak dále. Mimosoudní řešení je většinou řešením rychlejším, ale i finančně úspornějším než vedení soudního sporu. Bohužel ne vždy je dohoda možná, a proto nezbyde nic jiného než se s vaším nárokem obrátit formou žaloby na soud.

Proč se vyplatí najmout advokáta?

V rámci soudního řízení se můžete hájit sami, nicméně právní jazyk je v mnoha ohledech komplikovaný, a proto je vhodné vyhledat odbornou právní pomoc advokáta. Česká advokátní komora (zkráceně „ČAK“) vede seznam advokátů a advokátních koncipientů, kde je možné vyhledat příslušného advokáta např. podle místa vašeho bydliště. Advokáti mají generální praxi nebo se specializují na určité právní oblasti. Podle této specializace můžete advokáta na stránkách ČAKu snadno vyhledat.

Spolupráce s advokátem a smluvní odměna

Mezi klientem a advokátem se uzavírá smlouva o právním zastoupení, kde jsou upravena vzájemná práva a povinnosti smluvních stran. Odměna advokáta je stanovena buď smluvně, nebo mimosmluvně v návaznosti na vyhlášku Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb – v obecném povědomí spíše známý jako advokátní tarif

Advokát má rovněž nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas. Jiné náklady advokáta (zpravidla spojené s běžnou administrativou) jsou zahrnuty již v samotné odměně advokáta.

Jak se stanovuje odměna pro advokáta?

Smluvní odměna je zpravidla obsahem smlouvy mezi advokátem a jeho klientem, může být však sjednána i samostatně. Smluvní odměna se odvíjí od dohody mezi vámi a advokátem. Promítá se v ní složitost řešeného případu a přihlíží se k odměnám obvyklým v daném místě a čase. Smluvní odměna se sjednává buď v konkrétní částce, nebo se stanoví způsob jejího určení. 

Odměna může být stanovena:

a) fixní částkou za úkon právní služby, 

b) paušální částkou za určitou fázi řešeného sporu (mimosoudní jednání/soudní řízení v I. stupni/odvolací řízení či kompletní řešení), 

c) časově (hodinově nebo kratší časová jednotka), 

d) procentuální/podílovou odměnou, která je zpravidla navázána na výsledek případu.

Mimosmluvní odměna pro advokáta

Není-li odměna advokáta smluvně určena, pak mluvíme o mimosmluvní odměně stanovené advokátním tarifem. Její výše se stanoví podle sazby mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby a podle počtu úkonů právní služby, které advokát pro klienta v řešeném případu vykonal. Sazby mimosmluvní odměny stanoví konkrétně ustanovení § 7 advokátního tarifu. To, co je bráno jako úkon právní služby, definuje § 11 advokátního tarifu.

Mimosmluvní odměna se stanoví výpočtem dle tarifní hodnoty, přičemž za tarifní hodnotu se považuje peněžité plnění nebo cena věci/práva v době započetí poskytování právní služby. Při určení tarifní hodnoty se nepřihlíží k příslušenství, leda by se jednalo o samostatný nárok. 

Pro ilustraci uvádíme pár příkladů tarifní hodnoty sporu – výše dluhu, výše neuhrazené faktury, výše škody, kupní cena výrobku při odstoupení od kupní smlouvy a podobně. Advokátní tarif ve svých ustanovení uvádí též podmínky výpočtu pro specifické situace, jako je opakující se plnění, spojení dvou a více případů, pro vypořádání spoluvlastnictví, SJM či vypořádání dědictví.

Advokátní tarif dále pamatuje na situace, kdy nelze tarifní hodnotu jednoznačně určit, neboť podstatou sporu nespočívá v peněžitém plnění či nesouvisí s konkrétní věcí, která by byla penězi ocenitelná. 

Do této kategorie můžeme podřadit například:

  • spory sousedské, 

  • spory v oblasti rodinného práva (svěření do péče, osvojení apod.), 

  • spory ohledně zásahu do dobré pověsti, 

  • diskriminace

  • neplatné ukončení pracovního poměru a mnoho dalších případů. 

Pro tyto případy advokátní tarif stanoví konkrétní tarifní hodnoty, které jsou následně využity pro výpočet odměny za jeden úkon právní služby.

Snížení a zvýšení mimosmluvní odměny

Mimosmluvní odměna může být úměrně snížena nebo naopak zvýšena. Advokát může mimosmluvní odměnu snížit až o polovinu. Snížená odměna o 20 % je stanovena u případů, kdy advokát v téže věci zastupuje více osob (např. žaloba na cestovní kancelář podána za oba z manželů).

Naopak navýšení mimosmluvní odměny nastává v souvislosti s řešením velmi obtížných případů, zejména pokud se používá cizí právo nebo cizí jazyk. Odměnu lze v odůvodněných případech navýšit až na trojnásobek.

481 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.