Na vašem účtu proběhly transkace bez vašeho souhlasu v důsledku napadení elektronického bankovnictví? Nesouhlasíte s výší nákladů při předčasném splacení úvěru? Máte s pojišťovnou spor ohledně plnění z životního pojištění? Pak máte možnost se obrátit na finančního arbitra. Jedná se o státní orgán, jehož posláním je zajistit rychlé a bezplatné mimosoudní řešení sporů mezi spotřebiteli a některými finančními institucemi.

Podle § 1 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, je k rozhodování sporu spadajícího jinak do pravomoci českých soudů příslušný též finanční arbitr.

Působnost finančního arbitra

Jedná-li se o spor mezi spotřebitelem a:

a) poskytovatelem platebních služeb při nabízení a poskytování platebních služeb,

b) vydavatelem elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,

c) věřitelem nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru nebo jiného úvěru, zápůjčky či obdobné finanční služby,

d) osobou obhospodařující nebo provádějící administraci fondu kolektivního investování nebo nabízející investice do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu při obhospodařování nebo provádění administrace fondu kolektivního investování nebo nabízení investic do fondu kolektivního investování nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu,

e) pojistitelem nebo pojišťovacím zprostředkovatelem při distribuci životního pojištění nebo při výkonu práv a plnění povinností ze životního pojištění,

f) osobou provozující směnárenskou činnost při provádění směnárenského obchodu,

g) stavební spořitelnou nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování stavebního spoření,

h) osobou poskytující investiční služby při poskytování investičních služeb,

i) osobou, která vede jiný než platební účet, při vedení tohoto účtu,

j) příjemcem jednorázového vkladu při přijímání nebo vracení tohoto vkladu,

k) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování penzijního připojištění se státním příspěvkem,

l) penzijní společností nebo zprostředkovatelem při nabízení, poskytování nebo zprostředkování doplňkového penzijního spoření,

m) osobou, která poskytuje nebo distribuuje panevropský osobní penzijní produkt, při poskytování nebo distribuci panevropského osobního penzijního produktu,

n) osobou poskytující službu směny měn, která je před zahájením platební transakce nabízena plátci prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb, při poskytování této služby směny měn.

Řízení před finančním arbitrem může být zahájeno pouze na návrh spotřebitele jako navrhovatele.

Nepřípustnost řízení finančním před arbitrem

Návrh na zahájení řízení před finančním arbitrem je nepřípustný, jestliže:

a) spor nenáleží do působnosti finančního arbitra,

b) ve věci samé již rozhodl soud nebo v téže věci probíhá řízení před soudem,

c) ve věci samé již rozhodl finanční arbitr nebo v téže věci probíhá řízení před finančním arbitrem,

d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo v téže věci probíhá rozhodčí řízení.

Řízení před finančním arbitrem

Řízení je bezplatné, navrhovatel nemusí být právně zastoupený. Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu. Není-li smír možný a současně spotřebitel nevezme svůj návrh zpět, vydá finanční arbitr rozhodnutí.

Finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem. Zákon o finančním arbitrovi ukládá finančnímu arbitrovi, aby tak učinil do 90 dnů od shromáždění všech podkladů nutných pro rozhodnutí. Lhůta pro vydání rozhodnutí tak neplyne ode dne zahájení řízení, ale zajištění podkladů od obou stran sporu, třetích stran a posouzení, že pro rozhodnutí finančního arbitra není zapotřebí dalšího shromažďování.

Podání námitek

Proti nálezu finančního arbitra může kterákoli strana sporu podat odůvodněné námitky. O námitkách rozhoduje finanční arbitr. Rozhodnutí finančního arbitra o námitkách je konečné, a proto se vůči němu nelze odvolat.

Proti pravomocnému rozhodnutí finančního arbitra o námitkách však může kterákoli strana sporu podat žalobu k věcně a místně příslušnému obecnému soudu. Pravomocné rozhodnutí finančního arbitra je přezkoumatelné soudem.

517 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.