Nejste si jistí, co musí obsahovat plná moc a k čemu slouží pověření? Zajímá vás, kdo je oprávněn jednat za právnickou osobu?

Co je plná moc?

Plná moc je jednostranné právní jednání, kterým zmocnitel opravňuje druhou osobu (zmocněnce) k jednání v dané věci. Zmocnitel může plnou moc udělit buď k určitému právnímu jednání (speciální plná moc), nebo k jednání ve všech případech, kde by mohl jednat sám zmocnitel (generální plná moc). Plnou moc lze udělit jak fyzické, tak právnické osobě.

Co je potřeba, když chcete udělit plnou moc?

Platná plná moc musí obsahovat:

  • identifikaci zmocnitele (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; v případě právnické osoby její název, sídlo, IČO),
  • identifikaci zmocněnce (u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště; v případě právnické osoby její název, sídlo, IČO),
  • rozsah zmocnění,
  • datum a podpis zmocnitele,
  • a z opatrnosti doporučujeme i podpis zmocněnce.

Plnou moc lze udělit na dobu určitou i na dobu neurčitou. Zmocnění zanikne mj. po vykonání právního jednání, na které se vztahovalo.

Kdy se používá pověření?

Pověření se použije pro případ, kdy zaměstnavatel chce, aby ho při právním jednání zastoupil zaměstnanec. V § 166 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), je stanoveno, že právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci. Pro vyloučení pochybností o tom, co je obvyklým rozsahem pro každého zaměstnance a určité právní jednání, je vhodné vyhotovit písemné pověření.

Oprávnění jednat za právnickou osobu před soudem

V procesním právu, konkrétně v § 21 zákona č.99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), je stanoveno, že za právnickou osobu může jednat:

a) člen statutárního orgánu,

b) zaměstnanec či člen, který byl pověřen statutárním orgánem,

c) vedoucí jejího odštěpného závodu, pokud jde o věci týkající se tohoto odštěpného závodu,

d) prokurista, pokud může jednat samostatně.

Právnická osoba je jako účastník soudního řízení povinna prokázat, že za ni jedná jedna z výše uvedených osob. U člena statutárního orgánu a vedoucí odštěpného závodu je třeba doložit zvolení (resp. jmenování) do funkce, u prokuristy udělení prokury. To lze prokázat předložením výpisu z veřejného rejstříku, popř. příslušnými listinami. Oprávnění zaměstnance jednat za právnickou osobu se prokazuje buď předložením písemného pověření, nebo předložením vnitřního předpisu, z něhož takové oprávnění vyplývá.

Co když je zaměstnavatelem fyzická osoba?

Pokud je zaměstnavatelem fyzická podnikající osoba, může se na základě udělení plné moci dát zastoupit kteroukoliv fyzickou osobou, která je plně svéprávná (tj. i svým zaměstnancem). Tato osoba se označuje jako „obecný zmocněnec“ (viz § 27 odst .1 o.s.ř.). To platí i pro právnickou osobu, kterou bude zastupovat fyzická osoba, která ale není její zaměstnanec.

Účastník řízení si jako zástupce vždy může zvolit i advokáta. Tomu lze udělit pouze plnou moc pro celé řízení (tzv. „procesní plná moc“). Procesní plnou moc lze udělit i notáři, který ho však může zastupovat pouze v rozsahu svého oprávnění stanoveném v § 3 zákona č. 358/1992 Sb., notářský řád.

 

356 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.