Víte, jak bude zaměstanvatel postupovat, když vám bude chtít dát vzniklou škodu k úhradě, protože podle něj za ni odpovídáte? Jak se můžete bránit, pokud s jeho návrhem nesouhlasíte?

Ať už před vznikem škody s vámi byla uzavřena příslušná dohoda o odpovědnosti či nikoliv, vždy je zaměstnavatel povinen výši požadované náhrady škody s vámi projednat a písemně vám ji oznámit zpravidla nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bylo zjištěno, že škoda vznikla, a že jste vy povinni ji nahradit. Samotnou výši náhrady škody určuje zaměstnavatel. Jestliže svoji povinnost nahradit škodu uznáte, může s vámi zaměstnavatel uzavřít písemnou dohodu o způsobu náhrady škody, kdy její součástí bude i výše zaměstnavatelem požadované náhrady škody. Pokud se škodou nesouhlasíte, je nejdůležitější nepodepsat žádný dokument, který by prokazoval opak. Naopak je nutné zaměstnavateli předložit důkazy a argumenty, proč s danou škodou, nebo např. jen s její výší nesouhlasíte, a to např. listinnými důkazy, fotografiemi, videonahrávkou, svědeckými výpověďmi. Listinné dokumenty je přitom vhodné předložit zaměstnavateli v kopii či v ověřené kopii tak, abyste o ně pro případný soudní spor nepřišli. Se zaměstnavatelem je vhodné jednat buď v písemné formě či před svědky tak, aby bylo zřejmé, že jste s prvotně předloženými dokumenty o náhradě škody ze strany zaměstnavatele nesouhlasili.

Mimo výše uvedeného po vás zaměstnavatel může požadovat také náhrada škody v případě nesplnění povinnosti k odvrácení škody, a to v případě, kdy jste vědomě neupozornili nadřízeného vedoucího zaměstnance na škodu hrozící zaměstnavateli nebo jste nezakročili proti hrozící škodě, ačkoliv by tím bylo zabráněno bezprostřednímu vzniku škody. Zde může zaměstnavatel požadovat, abyste se podíleli na náhradě škody, která zaměstnavateli byla způsobena, a to v rozsahu přiměřeném okolnostem případu, pokud ji není možné nahradit jinak.

51 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.