Zjistili jste, že jste u sebe přihlásili osobu k trvalému pobytu a následně vyšly najevo skutečnosti, které kdybyste věděli dříve, rozhodli byste se úplně jinak a tento krok neučinili? Přečtěte si náš článek, ve kterém naleznete veškeré informace týkající se tohoto tématu.

Obecně lze říci, že právní úprava této problematiky je obsažena v zákoně o evidenci obyvatel. Provozovatelem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra.  

Místem trvalého pobytu se rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v základním registru obyvatel. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu. V některých případech může být místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny nebo sídlo zvláštní matriky. Změnu místa trvalého pobytu občan ohlásí ohlašovně v místě nového trvalého pobytuOhlašovnou se rozumí obecní úřad a v Praze a v územně členěných statutárních městech pak úřad městské části či městského obvodu. Příslušným úřadem k provedení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu je obecní úřad (nebo úřad městské části či městského obvodu) podle místa trvalého pobytu osoby, které má být údaj o trvalém pobytu zrušen.

O zrušení údaje o místě trvalého pobytu rozhodne ohlašovna v následujících případech:

  1. zápis byl proveden na základě pozměněných, neplatných, neúplných nebo padělaných dokladů nebo nepravdivě nebo nesprávně uvedených skutečností,
  2. objekt, na jehož adrese je občan hlášen k trvalému pobytu, byl odstraněn nebo zanikl nebo je podle zvláštních právních předpisů nezpůsobilý k užívání za účelem bydlení nebo
  3. užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část, zaniklo.

Ve třetím případě (c.) ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místě trvalého pobytu jen na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby, která doloží doklad o vlastnictví bytu nebo domu nebo doloží oprávněnost užívání bytu anebo předloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.

Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje svéprávná osoba starší 18 let, která je oprávněna užívat objekt (např. byt nebo obytnou místnost) anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.

Navrhovatel je v takovém případě povinen existenci výše uvedených důvodů ohlašovně prokázat.

Připomínáme, že k žádosti o zrušení údaje místa trvalého pobytu je potřeba doložit doklady osvědčující, že je žadatel oprávněn k podání žádosti - výpis z katastru nemovitostí, originál nájemní smlouvy nebo dohody o užívání bytu, která již uplynula, originál kupní smlouvy, darovací smlouvy, pravomocného rozsudku soudu o zrušení společného práva k nájmu bytu, dohodu bývalých manželů o vypořádání majetku, pravomocného rozsudku o rozvodu manželství nebo přechodu nájmu. Dále je zapotřebí prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Pokud jde o žádost, je možné využít volně přístupné formuláře. Neexistuje však standardizovaný tiskopis a sdělení je realizováno volnou formou. Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100,- Kč.

A na závěr jedna praktická rada:

Jak je již známo, údaj o trvalém pobytu má pouze evidenční charakter a tudíž nezakládá žádná práva. Doporučujeme však, abyste vždy zvážili, zda provedete ohlášení takovéhoto údaje, byť se jedná o osobu blízkou. Exekutoři jsou totiž neúprosní a vždy primárně vychází z údajů uvedených v evidenci obyvatel. I když osoba zapsaná v evidenci obyvatel ve vaší nemovitosti nic nevlastní, může vám složitý způsob dokazování těchto skutečností, velmi zkomplikovat život (bližší informace k tomuto tématu naleznete v našem článku Vyškrtnutí věci ze soupisu movitého majetku).

119 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.