Dostali jste do situace, když váš pronajímatel chce ukončit nájem? Chce vám dát výpověď, i když s vystěhováním nesouhlasíte? V takovém případě se vám bude hodit informace, jak postupovat a kdy to pronajímatel smí udělat. 

Ukončení nájmu dohodou

V případě dohody je nezbytné, aby s ukončením souhlasil i nájemce (do dohody je možné ujednat ukončení nájmu k oboustranné spokojenosti). Nájem tak lze ukončit již například za týden, ale také stanovit i pozdější datum než v případě obdržení výpovědi.

Ukončení nájmu výpovědí

Pakliže nájemce s ukončením smlouvy nesouhlasí, je nutné, aby pronajímatel dal nájemci výpověď. V tomto případě ovšem musí být dodržena zákonná pravidla – zejména je nezbytné, aby výpověď byla dána písemně a aby byla nájemci řádně doručena. Výpověď začíná běžet následující měsíc po doručení výpovědi, přičemž výpovědní doba ze zákona trvá 3 měsíce. Ve výpovědi je nutné identifikovat:

    1. strany závazku (tedy nájemce a pronajímatele),
    2. nájemní smlouvu,
    3. výpovědní důvod (ze strany pronajímatele).

Výpovědní důvody mohou být s ohledem na ochranu nájemce pouze ty, které jsou stanoveny zákonem.

Pronajimatel je dále povinen poučit nájemce o jeho právu navrhnout přezkoumání oprávněnosti výpovědi soudem.

Výpovědní důvody v případě doby určité

a) Poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

b) je-li nájemce odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na pronajímateli nebo členu jeho domácnosti nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází (jde o sankci vůči nájemci, který se nechová náležitým způsobem vůči pronajímateli, případně vůči jiným nájemcům v domě, nebo ničí nebo poškozuje majetek pronajímatele, případně majetek třetích osob),

c) má-li být byt vyklizen, protože je z důvodu veřejného zájmu potřebné s bytem nebo domem, ve kterém se byt nachází, naložit tak, že byt nebude možné vůbec užívat (jde například o situace, že dům podlehne demolici, nebo o provedení změn ve stavbě domu), nebo

d) je-li tu jiný obdobně závažný důvod pro vypovězení nájmu.

Výpovědní důvody v případě doby neurčité

V případě nájmu na dobu neurčitou může pronajímatel vypovědět smlouvu (kromě výše uvedených důvodů) rovněž, pokud:

a) má být byt užíván pronajímatelem, nebo jeho manželem, který hodlá opustit rodinnou domácnost a byl podán návrh na rozvod manželství, nebo manželství bylo již rozvedeno,

b) potřebuje pronajímatel byt pro svého příbuzného nebo pro příbuzného svého manžela v přímé linii nebo ve vedlejší linii v druhém stupni.

Kdy je výpověď neplatná?

V případě, že výpověď není v souladu se zákonnými pravidly, je neplatná. Je však nezbytné, aby se nájemce této neplatnosti dovolal u soudu, a to prostřednictvím žaloby na neplatnost výpovědi. Toto právo nájemci svědčí ve lhůtě dvou měsíců od okamžiku, kdy mu výpověď došla.

731 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.