Každý z nás se může dostat do svízelné rodinné situace. Případ může být natolik vážný, že se rozhodnete pro vydědění svých dětí. Takový zásah se ovšem neobejde bez dodržení určitých pravidel. Pojďte se podívat, jak institut vydědění funguje a kdy ho můžete uplatit.

Kdo je nepominutelný dědic

Pokud máte přímého potomka (syn či dcera), jedná se o nepominutelného dědice. A to znamená, že mu ze zákona náleží povinný díl z vaší pozůstalosti. Na jakákoliv nařízení zůstavitele (vás), která omezují tento povinný díl (např. v rámci závěti, odkazu, dědické smlouvy), se nepřihlíží. Nepominutelný dědic nemá právo na podíl z pozůstalosti, nýbrž jen na peněžní částku, která se rovná hodnotě jeho povinného dílu.

Kdy můžete vydědit své dítě

Pakliže vy jakožto zůstavitel nechcete, aby takovýto dědic dědil, máte možnost využít institut vydědění. Ten vám umožňuje jeho právo na povinný díl vyloučit úplně, anebo alespoň zkrátit (tj. i pod hodnotu povinného podílu). Pojďte se podívat, za jakých okolností toho můžete využít.

Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který:

a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,

b) o něj neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,

c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo

d) vede trvale nezřízený život.

Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je nezpůsobilý dědit, a proto je z dědického práva vyloučen.

Přežije-li vyděděný potomek zůstavitele, nedědí ani potomci vyděděného potomka (ledaže zůstavitel projeví jinou vůli). Nedožije-li se vyděděný potomek smrti zůstavitele, pak dědí jeho potomci – výjimkou jsou ti, kteří jsou samostatně vyloučeni z dědického práva.

Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je natolik zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že existuje obava, že pro své potomky nezachová povinný díl. Udělat to však může jen tak, že tento povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice (popřípadě jejich potomkům).

Forma vydědění

Prohlášení o vydědění můžete učinit, změnit či zrušit stejným způsobem, jakým se pořizuje nebo ruší závěť – a to buď soukromou, nebo veřejnou listinou. Pokud si vyberete veřejnou listinu, stačí když zajdete k notáři. V případě soukromé listiny je zcela na vás, zda se rozhodnete napsat dokument vlastní rukou (nejsou zapotřebí svědci) nebo na počítači (jsou zapotřebí svědci). Z právního hlediska doporučujeme vybrat možnost vydědění prostřednictvím notáře (veřejná listina). Na závěr uvádíme, že další možností krom vydědění je darovat svůj majetek ještě za vašeho života.  

 

287 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.