Plánujete se svým partnerem svatbu? Nebo už máte po svatbě a přemýšlíte nad úpravou majetkových poměrů? Pak vás určitě budou zajímat základní režimy společného jmění manželů, jak vzniká a co způsobí jeho zánik. 

 

Společné jmění manželů

Společné jmění manželů (zkráceně SJM) je upraveno v ust. § 708 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zákonem je definováno jako: „To, co manželům náleží, má majetkovou hodnotu a není vyloučeno z právních poměrů.“ Obecně jde tedy říct, že se jedná o majetek i dluhy manželů. Určení, který majetek či dluh do SJM spadá, je však závislé na režimu SJM, který ve vašem případě vznikl. Jednotlivé režimy SJM představujeme níže:

Tři režimy společného jmění manželů

 1. Zákon​​​​ný režim

Zákonný režim SJM je základní režim, který vzniká dnem uzavření manželství automaticky, nesjednali-li si manželé jiný z režimů. Součástí SJM je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně během manželství. Majetek, se kterým jste do manželství již vstoupili, tedy do SJM ze zákona nespadá. Zisk z majetku, který je jen jednoho z manželů, však součástí SJM je. Pokud váš protějšek vlastní například byt, který není součástí SJM, nájemné z tohoto bytu už součástí SJM je.

Co do SJM nepatří?

Zákon upravuje určité výjimky z věcí, které do SJM patřit nebudou, a to ani v případě, že jste je nabyli za trvání manželství. Jedná se zejména o věci, které:

 • slouží osobní potřebě jednoho z manželů (věci osobní hygieny, oblečení…),
 • nabyl darem, děděním nebo odkazem pouze jeden z manželů,
 • nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech (bolestné…),
 • nabyl jeden z manželů právním jednáním, které se vztahuje k výlučnému vlastnictví (peníze z prodeje věci, která není součástí SJM…),
 • nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.
 1. Smluvený režim

Majetkový režim odlišný od zákonného SJM lze ujednat smlouvou. Smlouvu lze uzavřít ještě před uzavřením manželství nebo kdykoliv v jeho průběhu. V případě uzavření smlouvy před vznikem manželství je smlouva účinná až uzavřením manželství. Smlouva musí být uzavřená formou veřejné listiny, nejčastěji se tak činí notářským zápisem. Smluvený režim může spočívat v oddělených jměních, zúžení či rozšíření zákonného SJM.

Již uzavřenou smlouvu jde změnit opět smlouvou nebo rozhodnutím soudu. Smluvním režimem SJM nelze vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu. Smlouva se rovněž nesmí týkat práv a povinností třetí osoby bez jejího souhlasu. Ostatní práva a povinnosti jsou upraveny samotnou smlouvou, záleží tedy na jejím obsahu.

 1. Režim založený rozhodnutím soudu

Je-li pro to důvod, může o zrušení či zúžení SJM rozhodnout také soud. Důvodem pro zásah soudu je například:

 • požadavek věřitele jednoho z manželů na zajištění pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu výhradního majetku manžela,
 • marnotratnost jednoho z manželů,
 • nepřiměřená rizika, která jeden z manželů soustavně či opakovaně podstupuje,
 • podnikání manžela nebo manželky.

Režim založený rozhodnutím soudu lze změnit uzavřením smlouvy nebo opět rozhodnutím soudu. Rozhodnutím soudu nelze vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu, ani nelze upravovat práva a povinnosti třetí osoby bez jejího souhlasu.

Zrušení SJM

SJM zaniká zásadně zánikem manželství (rozvodem či smrtí jednoho z manželů). Za určitých okolností lze zrušit SJM i za trvání manželství. Zánik SJM za trvání manželství nastane:

 • soudním výrokem o propadnutí majetku některého z manželů v trestním řízení,
 • prohlášením konkurzu,
 • dohodou manželů,
 • rozhodnutím soudu.
1068 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.