Rozvod. Zážitek, který by si nejeden z nás nejraději odpustil. Přináší emocionální a mnohdy i finanční nápor.

Pokud se nacházíte se v situaci, kdy vám rozvod vašeho manželství přijde jako jediné rozumné řešení a jste rozhodnuti, že už spolu nadále nechcete žít, měli byste si nejprve odpovědět na následující tři otázky. Kdo z manželů a jakým způsobem se bude starat o nezletilé děti a jak se manželé v době po rozvodu budou podílet na jejich péči a výživě? Zda a jak budou manželé a nezletilé děti dále společně bydlet? Jak si manželé v době po rozvodu rozdělí společný majetek, resp. převezmou závazky, které za trvání manželství vznikly? Důležité je také vyřešit případné vyživovací povinnosti manželů pro dobu po rozvodu.

Druhy rozvodů

Nesporný rozvod: Když se dohodnete

Rozvod nemusí být bojem na život a na smrt, pokud oba manželé mají zájem na důstojném ukončení jejich manželství a dokážou se dohodnout a připojit ke společnému návrhu.

V takovém případě je vhodný tzv. smluvený nesporný rozvod. Mezi jeho hlavní výhody patří relativní rychlost a komplexnost. Za splnění zákonných předpokladů pro rozvod manželství soud v případě smluveného nesporného rozvodu zpravidla nezjišťuje příčiny rozpadu manželství. Manželé tak většinou nemusí před soudem rozebírat, z jakého důvodu se rozhodli rozvést. Soudní jednání je zpravidla jen patnáctiminutovou formalitou. I tak ale můžete narazit na soudce, který se přeci jen bude o důvody ukončení vašeho manželského soužití zajímat a bude vás nabádat k usmíření.

 Zákonné předpoklady pro rozvod manželství, se kterým souhlasí oba manželé

Pokud s rozvodem souhlasíte oba, aby soud mohl vaše manželství bez komplikací a hladce rozvést, musí být splněny následující předpoklady:

  • vaše manželství trvalo alespoň jeden rok,
  • nežijete spolu déle než šest měsíců (máte fakticky oddělené finance, intimně se nestýkáte, netrávíte spolu čas, apod.)
  • oba manželé s rozvodem souhlasíte (tzn. druhý manžel se k návrhu připojí nebo podáte návrh společný), a zároveň jste se dohodli na úpravě poměrů svých nezletilých dětí pro dobu po rozvodu a na úpravě svých majetkových poměrů, bydlení, případně na výživném pro jednoho z vás.

V případě rozvodu sporného (viz níže) k naplnění těchto předpokladů dojít nemusí.

Potřebné dokumenty ke smluvenému rozvodu

  • společný návrh na rozvod manželství
  • smlouva (či smlouvy) s úředně ověřenými podpisy manželů, kde jsou upraveny vzájemné majetkové vztahy na dobu po rozvodu, práva a povinnosti společného bydlení a případná vyživovací povinnost k druhému manželovi
  • pravomocné rozhodnutí soudu, jímž byla schválena dohoda o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu

 

Sporný rozvod: Hrozí boj

Když se manželé na rozvodu manželství nejsou schopni dohodnout a nesplní podmínky pro zjednodušené soudní řízení – jeden z manželů se k návrhu na rozvod manželství nepřipojí nebo se neshodnou na navrhovaných podmínkách, na péči o děti a na vypořádání majetku, bude se jednat o sporný rozvod. Soudní proces pak běží standardně, soud provádí dokazování a podrobně zjišťuje příčiny rozvratu manželství. Obvykle se manželé musí podrobit několika soudním řízení, což je finančně i časově náročnější.

Pokud se ukáže, že manželství je natolik hluboce a trvale rozvráceno, že nelze očekávat obnovení manželského soužití, soud manželství rozvede.

Pokud některý z manželů s rozvodem nesouhlasí, protože se sám na jeho rozvratu nepodílel a byla by mu rozvodem způsobena velká újma, může soud rozvod zamítnout, pokud zachování manželství svědčí mimořádné okolnosti. Pokud spolu ovšem manželé nežijí víc než tři roky, soud manželství rozvede i přes nesouhlas jednoho z manželů. Stejně tak soud návrh na rozvod zamítne, pokud jsou v manželství nezletilé děti, které nenabyly plné svéprávnosti a případný rozvod by byl v rozporu s jejich zájmy danými zvláštními důvodu. Zájem dítěte na trvání manželství rodičů soud zjišťuje i dotazem na opatrovníka jmenovaného dětem soudem pro účely řízení o úpravě poměrů k dětem pro dobu po rozvodmanželství jejich rodičů.

 

 

Děti na prvním místě

Jestliže máte nezletilé dítě/děti (tedy děti, kterým ještě nebylo 18 let), nebudete rozvedeni dříve, než bude vyřešena otázka, kdo z vás a za jakých podmínek se bude v době po rozvodu manželství o nezletilé dítě/děti starat. Nezletilé děti mohou být svěřeny do výlučné péče jen jednoho z rodičů, nebo se může jednat o péči střídavou oběma rodiči, případně mohou oba rodiče o děti pečovat společně. Jakmile budete mít tyto otázky pro sebe zodpovězeny, doporučujeme podat návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Tento návrh můžete podat buď současně s žádostí o rozvod manželství, nebo ještě před podáním žádosti o rozvod manželství. Teprve v okamžiku, kdy budete mít v ruce pravomocné rozhodnutí soudu o péči o dítě, je možné manželství rozvést. V praxi tak rozvodovému řízení předchází ještě jedno soudní řízení, které musí dát jasnou odpověď na otázku, komu bude svěřeno nezletilé dítě/děti do výchovy a jak má každý z rodičů přispívat na jeho výživu.

Jakmile je vydán pravomocný rozsudek ohledně úpravy péče a poměrů k nezletilým dětem, případně manželé nezletilé děti nemají, přichází na řadu samotné řízení o rozvod manželství.

 

Žádost o rozvod: Jak a kde

Žádost o rozvod – přesněji návrh rozvod manželství – se podává k okresnímu soudu, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště, pokud v tomto obvodu nadále alespoň jeden z nich žije. Jinak k soudu, v jehož obvodu bydlí druhý manžel či manželka. Pokud takový soud není – třeba proto že manžel/manželka žije v zahraničí – podává se žádost k soudu, v jehož obvodu bydlíte vy.

Návrh na rozvod manželství podává buď jeden z manželů, nebo jej podávají společně. V návrhu je označujeme prostě manžel a manželka.

Návrh na rozvod manželství můžete donést přímo na podatelnu soudu, nebo ji můžete doručit prostřednictvím pošty (na poště můžete zakoupit i kolek).

Je-li návrh na rozvod manželství podána k nesprávnému soudu, vysloví takový soud svou místní nepříslušnost a postoupí návrh ke správnému soudu.

Když bude návrh na rozvod manželství neúplná či nesrozumitelná, soud vás vyzve k její opravě nebo doplnění, případně doložení chybějících podkladů, a zároveň vám stanoví lhůtu, do kdy je nutné návrh opravit/doplnit/doložit chybějící podklady, aby soudní řízení nezastavil.

Soudní poplatek za podání návrhu na rozvod činí dva tisíce korun. Můžete jej uhradit hned při podání návrhu na podatelně soudu kolkovou známkou, případně převodem na účet. Můžete také počkat, až vás soud k úhradě soudního poplatku vyzve – na jeho zaplacení pak máte tři dny. Pokud soudní poplatek neuhradíte, soud řízení zastaví. Máte-li finanční potíže, můžete k návrhu na rozvodu manželství připojit ještě návrh na snížení soudního poplatku.

Pokud byste se rozhodli vzít návrh na rozvod manželství zpět, neboli jej stáhnout, ještě před vydáním soudního rozhodnutí, soudní poplatek vám soud vrátí v tomto případě v plné výši.

 

Na kolik vás rozvod přijde

Rozhodnete-li se využít služeb advokáta, musíte počítat s tím, že si za své služby něco řekne. Nelze ale dopředu říci, na kolik vás advokát vyjde, ceny jednotlivých advokátů se mohou až diametrálně různit. Za standardní ale lze považovat sazbu v rozmezí 1.500-3.000,- Kč za hodinu advokátových služeb.

Jednoduchý, nesporný rozvod, ve kterém se neřeší vypořádání majetku ani úprava péče o dětiadvokát tedy musí jen zpracovat návrh, zúčastnit se jednoho rozvodového stání a zaslat dopis druhému manželovi – může stát do deseti tisíc korun. Jakmile ale manželé začnou válčit o děti nebo o majetek, rozvod se protahuje a cena naskakuje s každým úkonem advokáta. 

 

Za jak dlouho je člověk rozvedený?

Záleží na konkrétním soudu a jeho zahlcenosti. Nesporný rozvod manželů s nezletilými dětmi může být vyřízený do půl roku. Sporný rozvod manželů s nezletilými dětmi může trvat i několik let. 

46 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.