Téma, které vyvolává mnoho otazníků a diskuzí. Někdo předmanželskou smlouvu vidí jako projev nedůvěry vůči druhému partnerovi, jiný jako ochranu pro obě strany. Pokud uvažujete o jejím zřízením, v tomto článku se dozvíte její hlavní výhody a obsahové náležitosti. ​​​​​​

Co dělat, když nechcete mít s partnerem společné jmění

Podle zákona společné jmění manželů vzniká okamžikem uzavření manželství. A s pár výjimkami (jako je např. dědictví nebo darování) zahrnuje vše, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství.

V případě, že snoubenci nechtějí tento režim, zákon připouští smlouvu o manželském majetkovém režimu, a to již před uzavřením manželství. Tato smlouva se nazývá předmanželská smlouva. Stejně jako v případě vzniku zákonného společného jmění, nabývá i předmanželská smlouva platnosti až okamžikem uzavření manželství

Obsah předmanželské smlouvy: co do ní můžete nebo naopak nemůžete zahrnout

Aby byla předmanželská smlouva platná, je nezbytné, aby se dodržely některé náležitosti. Jaké to jsou?

Co do smlouvy nemůžete uvést: Pokuty, odměny a zákaz vyživovací povinnosti

Samotný obsah předmanželské smlouvy se musí týkat výlučně majetku. Není tak možné, aby v ní byla platně upravena povinnost jezdit na dovolené, pokuty za nevěru, rozvod, odměny za věrnost či zrušení vyživovací povinnosti vůči dětem apod. Rovněž je důležité, aby i v případě majetku nebyla předmanželská smlouva v rozporu se zákonem. Nelze tak například platně ujednat ustanovení, která zasahují do práv třetích osob či v důsledku uzavření předmanželské smlouvy vyloučit schopnost manžela zabezpečit rodinu.

Co do smlouvy můžete uvést: Rozdělení majetku

V předmanželské smlouvě naopak lze zvolit způsob rozdělení majetku, případně se i dohodnout na podmínkách rozdělení jmění v případě zániku manželství

Nejčastější volbou rozdělení majetku je režim oddělených jmění (v případě zakoupení společné věci se nabývá do podílového spoluvlastnictví). Další možností je vznik společného jmění ke dni zániku manželství či jen pouhé zúžení společného jmění, a tím dosáhnout toho, že věc, která by po uzavření sňatku tvořila součást jejich společného jmění, se společnou nestane. Společné jmění jde rovněž rozšířit i na věci, které by podle zákonného režimu do společného jmění nespadaly (dědictví či dary jednoho z manželů).

Vzhledem k tomu, že se majetkový režim bude řídit výhradně předmanželskou smlouvou, je vhodné ho upravit co nejpodrobněji.

Co všechno budete potřebovat pro předmanželskou smlouvu?

Předmanželskou smlouvu je vždy nutné sepsat písemně. Jelikož se jedná o zásadní otázku budoucího společného soužití snoubenců, je důležité, aby předmanželská smlouva byla uzavřena formou veřejné listiny. Nejčastěji je sepsána, případně jen ověřena, u notáře. K uzavření předmanželské smlouvy je nutné vzít:

a) občanský průkaz nebo cestovní pas (případně jiný platný doklad totožnosti),

b) doklady k majetku, kterého se bude smlouva týkat. 

V případě, že se manželé rozhodnou v průběhu manželství upravit majetkový režim, je nutné s sebou vzít i oddací list a ve smlouvě uvést datum, od kdy je platná. Pozor, smlouvu lze uzavřít jen do budoucna od podpisu, nikoli zpětně. Nelze se tedy tímto způsobem zprostit odpovědnosti za společné dluhy.

Výhoda zápisu do veřejného seznamu

Smlouvy o manželském majetkovém režimu můžete pak zapsat do Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, který je vedený Notářskou komorou České republiky. Zápis je možné provést tehdy na základě předmanželské smlouvy, případně na žádost obou snoubenců. 

Nespornou výhodou zápisu je, že se manželé mohou takovéto smlouvy vůči třetím osobám vždy dovolat. A to i když tyto třetí osoby s jejich obsahem nebyly seznámeny. 

Seznam je navíc veřejně přístupný přes internetovou stránku Notářské komory České republiky.

Kdy se vyplatí uzavřít předmanželskou smlouvu?

Uzavření předmanželské smlouvy se pak doporučuje zejména v situaci, kdy má některý ze snoubenců dluhy z minulosti. Případně pokud je předpoklad, že za dobu trvání manželství jeden z manželů bude mít zvýšené riziko vytvoření dluhů (například z důvodu podnikání). Předmanželskou smlouvu lze rovněž uzavřít, aby se manželé v případě rozvodu (či úmrtí) vyhnuli vzájemným neshodám.

514 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.