Chystáte svatbu se svou drahou polovičkou, která není českým občanem, a chcete se dozvědět více o možných administrativních nástrahách a specifických požadavcích českých úřadů? Pokud vaše odpověď zní ano, více se dočtete níže.

Nejdůležitějším právním předpisem, který danou problematiku upravuje, je zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách. V tomto zákonu jsou vyjmenovány dokumenty, které musíte pro úspěšné uzavření sňatku předložit příslušnému matričnímu úřadu. Prvním důležitým dokumentem, který snoubenci předkládají matričnímu úřadu společně, je Dotazník k uzavření manželství. V Dotazníku vyplníte mj. osobní údaje obou nastávajících manželů, informaci, na jakém místě a před kterým úřadem si přejete učinit prohlášení o uzavření manželství, a také učiníte dohodu o užívání příjmení.

Je-li snoubenec občanem České republiky přihlášeným k trvalému pobytu v České republice, je povinen matričnímu úřadu prokázat svoji totožnost a kromě Dotazníku předložit následující doklady:

a) rodný list,

b) doklad o státním občanství,

c) výpis z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu,

d) výpis z evidence obyvatel o osobním stavu,

e) pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela.

Zároveň však není třeba předkládat doklady pod písm. b) až e), pokud si matriční úřad dokáže z jím přístupných registrů obyvatel, evidence obyvatel a občanských průkazů ověřit potřebné údaje, popř. pokud tyto údaje občan prokáže občanským průkazem.

V případě, že je snoubencem občan České republiky s trvalým pobytem v cizině, je taktéž povinen prokázat svoji totožnost a k Dotazníku připojit výše uvedené doklady, popř. jim odpovídající obdobné doklady, pokud jsou cizím státem vydávány. Výpisy z evidence obyvatel o místě trvalého pobytu a o osobním stavu musí být vydány státem, na jehož území má snoubenec pobyt.

Je-li snoubenec cizincem, k Dotazníku musí připojit:

a) rodný list,

b) doklad o státním občanství,

c) doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li cizím státem vydáván,

d) potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno,

e) úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince; tento doklad není třeba předkládat, je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství,

f) pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jde-li o rozvedeného cizince,

g) potvrzení o tom, že bude manželství v domovském státě cizince uznáno za platné, je-li uzavíráno zmocněncem,

h) doklad, kterým je možné prokázat totožnost.

Ačkoliv se seznam potřebných dokladů, které musí předložit snoubenec, který je cizincem, zdá být o mnoho delší než u českého státního příslušníka, nemusíte zoufat. Doklad o státním občanství, doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o osobním stavu a pobytu mohou být uvedeny v jednom dokladu a státní občanství lze rovněž prokázat i cestovním dokladem.

V případě že je snoubenec cizincem, který není občanem Evropské unie či občanem jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru, popř. jeho rodinným příslušníkem, musí také matričnímu úřadu před uzavřením manželství předložit potvrzení vydané Policií České republiky o oprávněnosti pobytu na území České republiky. Je třeba si dát pozor na to, že potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší 7 pracovních dnů.

Doklady, které vydal orgán cizího státu, musí být také řádně ověřeny. V případě, že jde o členský stát Evropské unie či stát, který má s Českou republikou uzavřenou mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů, postačí soudní překlad do češtiny.

Pokud stát, který doklady vydal, s Českou republikou takovou smlouvu uzavřenou nemá, avšak je signatářem Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, je třeba soudní překlad opatřit i tzv. apostilou (jedná se o doložku ověření podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí).

V případě, že domovský stát snoubence nemá s Českou republikou uzavřenou ani mezinárodní smlouvu o osvobození od ověřování pravosti dokumentů ani není signatářem Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin, je třeba dokumenty superlegalizovat.

Pro více informací či v případě nejasností se neváhejte obrátit na příslušnou matriku, tedy matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá místo, které jste si vybrali pro konání obřadu. Je-li předložení zákonem stanovených dokladů spojeno s těžko překonatelnou překážkou, může matriční úřad předložení některých dokladů v odůvodněných případech prominout. Pokud plánujete církevní sňatek, můžete se obrátit také na osobu pověřenou oprávněnou církví nebo náboženskou společností.

Na závěr v každém případě nezapomeňte zajistit přítomnost tlumočníka na obřadu, pokud snoubenec či svědek nerozumí česky.

6 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.