Stručný článek o tom, za co odpovídá základní škola v případě způsobení škody či jiné újmy žákovi při vyučování.

Škola nebo školské zařízení, popř. jejich zřizovatel (obec, město), pokud škola nebo školské zařízení nemají právní subjektivitu, odpovídají za škodu, která vznikla jejich žákům (základních i základních uměleckých škol) při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním a při výchově mimo vyučování ve školském zařízení nebo v přímé souvislosti s nimi.

To znamená, že když například v rámci tělesné výchovy chodí žáci plavat do soukromého plaveckého bazénu, tak odpovědnost za případný úraz nebo škodu způsobenou dítěti nese škola či školské zařízení. Pokud tedy v pozici rodiče/zákonného zástupce dítěte chcete vznést nárok na úhradu škody nebo újmy vzniklé dítěti, měli byste se obrátit přímo na školu a nikoliv na provozovatele soukromého plaveckého bazénu. Je pak na škole či školském zařízení, aby dále nárok vymáhaly po provozovateli soukromého bazénu, to už ale není vaše starost. Vůči vám je zkrátka odpovědná škola.

Nese základní škola odpověnost opravdu vždycky?

Nikoliv. Škola či školské zařízení se může ze svojí odpovědnosti zcela nebo z části vyvinit. Každý jednotlivý případ se vždy posuzuje individuálně a s ohledem na všechny okolnosti svého vzniku.

 

Bude například zkoumáno:

  • jestli škola či školské zařízení zajišťuje správně bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a zda poskytuje žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví,
  • zda pedagogický pracovník neporušil některou ze svých povinností, jako je například ochrana bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházení všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
  • zda žák, jehož se způsobená škoda či zranění týká, neporušil některý z pokynů pedagogického pracovníka, jestli se choval v souladu se školním řádem atd.,
  • zda pedagogický pracovník nezanedbal náležitý dohled nad žákem,
  • jaká byl při vzniku škody nebo újmy žák schopný ovládnout své jednání a jestli byl schopen posoudit jeho následky,
  • míra zavinění jednotlivých osob a žáků.

 

 Po posouzení výše uvedených kritérií pak můžeme dojít k závěru, že za vzniklou škodu/újmu odpovídá:

  • jen škola či školské zařízení;
  • škola či školské zařízení v kombinaci se žákem/žáky, kteří byli účastni vzniku škody;
  • odpovídá jen žák/žáci, kteří byli účastni vzniku škody;
  • neodpovídá nikdo, a proto není po kom vzniklou škodu/újmu požadovat.

 

Jak plyne z popsaných skutečností, v případě způsobení škody či újmy vašemu dítěti jakožto žákovi základní školy může být vývoj nastalé situace opravdu rozmanitý, a proto je vhodné se ohledně správného postupu obrátit s žádostí o pomoc na advokáta. Ten situaci i možnosti jejího řešení dokáže s ohledem na svou odbornou znalost zákonů nejlépe vyhodnotit.

4 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.