Pár zajímavých informací o právech a povinnostech vašeho dítěte coby školáka a vás coby jeho zákonného zástupce.  

To, že má vaše dítě v pozici žáka právo na vzdělání, není ničím překvapivým. Co už však možná nevíte je, že má také právo vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jeho vzdělávání, přičemž jeho vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jeho věku a stupni vývoje. Vaše dítě má současně nárok na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání. Dané právo máte i vy. Dokud je vaše dítě nezletilé, máte tento nárok z pozice zákonného zástupce. Poté, co dítě dovrší plnoletosti a je zletilé, máte na tyto informace nárok z pozice rodiče.

Jaké jsou vaše hlavní povinnosti v pozici zákonných zástupců dítěte? 

  • Zajistit, aby vaše dítě docházelo řádně do školy nebo školského zařízení;
  • Na vyzvání ředitele školy nebo školského zařízení se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání vašeho dítěte;
  • Informovat školu a školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání;
  • Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem;
  • Oznamovat škole a školskému zařízení údaje potřebné pro školní matriku a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost vašeho dítěte včetně změn v těchto údajích.

Školní a vnitřní řád školy

Podrobnosti k výkonu vašich práv a povinností, stejně tak jako vašeho dítěte, upravuje školní, popř. vnitřní řád školy, který vydává ředitel školy. Tento musí být zveřejněn na přístupném místě ve škole a o jeho vydání byste měli být v pozici zákonného zástupce dítěte též informováni. Mimo již uvedené ve školním řádu naleznete, jaký je provoz a vnitřní režim školy, jaké má škola podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků včetně jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí či jaké jsou podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany jejich žáků. Vhodné je také vědět, že školní řád upravuje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání svých žáků.

Můžete něco dělat, když chcete vyměnit učitele? 

Může se stát, že vaše dítě bude učit učitel, který mu nebude vyhovovat, nebo který se vám z nějakého důvodu nebude líbit, a budete chtít, aby vaše dítě učil někdo jiný. V tomto směru vám však zákon nedává žádná práva, kterými byste mohli docílit změny učitele, a to ani za předpokladu, že byste nebyli jediní a učitel by nevyhovoval více dětem či rodičům ve třídě. Rozhodnutí o tom, kdo koho bude učit, je čistě v kompetenci ředitele.

Pár slov ke školské radě 

Pokud vám není jedno, co se ve vaší škole děje a nechcete stát opodál, je vhodné zajímat se o tzv. školskou radu, kterou každá základní, střední a vyšší odborná škola musí mít zřízenu.

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Například se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Školská rada je přitom složena z jedné třetiny členy jmenovanými zřizovatelem, z jedné třetiny členy zvolenými zákonnými zástupci nezletilých žáků spolu se zletilými žáky a jednou třetinou členy zvolenými pedagogickými pracovníky dané školy.

Vaše volební právo je přitom vaším osobním právem a nemůže být ve volebním řádu školské rady žádným způsobem omezeno. Navíc „svou“ třetinu členů školské rady nemusíte volit ze svých řad, ale můžete si za člena školské rady zvolit kohokoliv, kdo s tím bude souhlasit.

 

 

2 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.