Na další kroky v rozvolnění se můžeme těšit už příští týden. Podívejte se s námi na změny, které na nás čekají.

Rozvolnění pokračuje, po krocích z minulého týdne, přichází další uvolnění a to od 24. 5. 2021, včetně aktuální úpravy lhůty pro uznávání prodělání onemocnění covid-19 (z 90 na 180 dní).

 1. Školy

V podstatě úplně návrat k prezenční výuce až na výjimky či podmínky výuky, plné znění aktuálních omezení zde.

 1. Vysoké školy – plně prezenční výuka, jediné speciality (kromě testování viz níže):
  1. Podmínky účasti na kurzech celoživotního vzdělávání se řídí níže uvedeným mimořádným opatření pro maloobchod a služby (pasáž týkající se kongresů a vzdělávacích akcí)
  2. při vzdělávání, s výjimkou klinické a praktické výuky a praxe, a zkouškách studentů musí být mezi jednotlivými osobami rozestup minimálně 1,5 metru,
 2. střední školy – plně prezenční výuka, jediné speciality (kromě testování viz níže):
 1. závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti a
 2. zkoušky na vyšších odborných školách se konají za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,

 

 1. umělecké a jazykové školy – plně prezenční výuka, jediné speciality (kromě testování viz níže):
 1. konzultace nebo výuky pro nejvýše 10 žáků bez podmínek, nad testovací podmínky viz níže
 2. Podmínky účasti na jazykových kurzech se řídí níže uvedeným mimořádným opatření pro maloobchod a služby (pasáž týkající se kongresů a vzdělávacích akcí) s výjimkou individuální konzultace nebo individuální prezenční výuky (jeden účastník a jeden pedagogický pracovník), kde tedy bez podmínek

 

 1. Základní školy  – plně prezenční výuka, testování viz níže

 

 1. Střediska volného času
 1. konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše v počtu 10 osob v jedné skupině bez podmínek
 2. konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech
  1. testovací podmínky
  2. nevyužívání jiných vnitřní prostor (šatny, sprchy apod.), než v nichž je poskytována konzultace nebo vzdělávání,
  3. respirátory po celou dobu

 

 1. školy v přírodě – mají svoje mimořádné opatření, zde, platí od 31.5. do 30. 6., podmínky jsou ve stručnosti:
  1.  ohlášení příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví podle místa konání školy v přírodě
  2. Účastnit se může jen dítě bez příznaků, s testem před odjezdem nebo maximálně 72 hodin starým, očkované nebo prodělalo covid (méně než 180 dní od pozitivního testu)
  3. Škola je následně povinna testovat jednou týdně PCR testem nebo antigenním každých 72 hodin a samozřejmě řešit oddělení případně pozitivně testovaného od kolektivu a zajištění odvozu zákonnými zástupci a pro takové dítě, resp. jeho zákonné zástupce platí analogické povinnost opustit školu v přírodě
  4. Ubytovací zařízení může ubytovat jen školy v přírodě (tj. nemít jiné hosty), desinfekce a místnost pro karanténu osob

 

 1. Testovací podmínky – výše zmiňované testovací podmínky pro výše uvedenou podmíněnou účast na vzdělání jsou:
  1. Negativní PCR test max. 7 dní
  2. Negativní antigenní test max. 72 hodin
  3. Očkování
  4. Prodělání covidu (méně než 180 dní od pozitivního testu)

 

 1. Frekvence testování sjednocena touto změnou na 1x týdně.

 

 1. Maloobchodní prodej a služby

Další velké změny, další uvolnění, plné znění aktuálních omezení zde, novinky jsou následující (zvýšená čísla možných účastníků tučně).

 

 1. Kultura a sport - přípustná pouze už i ve vnitřních prostorech (!), přičemž maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně účinkujících, sportovců, pořadatelů apod.) nesmí být vyšší než 1000 osob u vnějších prostor a 500 u vnitřních prostor, s tím, že:
  • Testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max. 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
  • Respirátory
  • Rozestupy (2 m u diváků od pódia a sezení ob místo, vyjma společného domácnosti)
  • Zákaz konzumace jídla
 1. Kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě - přípustný počet přítomných účastníků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných osob (včetně vystupujících, pořadatelů, zkoušejících apod.) nesmí být vyšší než 50 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, mohou se dále účastnit další 3 osoby z řad veřejnosti, s tím, že:
  • Testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max. 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
  • Respirátory
  • Rozestupy (sezení ob místo, vyjma společného domácnosti)
 1. Podmínky pro další provozy
  • provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že provozovatel neumožní:
   • přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, která je přístupná veřejnosti,
   • více než 12 osob ve skupině a více než 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště, která je přístupná veřejnosti,
   • Testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max. 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
   • zakazuje se používání vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod.
   • s tím, že toto neplatí pro školní sportovní činnost a profesionální sportovní přípravu
  • provoz zoologických zahrad a botanických zahrad i ve vnitřních prostorech tak, že může být
   • využito nejvýše 50 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas a
   • ve vnitřních prostorech se zakazují skupinové prohlídky s tím, že
   • provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti,
   • a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná omezení se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován
  • provozy zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let (jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování), nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, tak, že umožňuje nově:
   • provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 10 osob bez podmínek
   • provozu zařízení nebo poskytování služby za přítomnosti více než 10 osob, nejvýše však 50 osob ve skupině ve vnitřních prostorech nebo 100 osob ve skupině ve vnějších prostorech za podmínky,
    • nejsou využívány jiné vnitřní prostory (šatny, sprchy apod.), než v nichž je provozována daná služba nebo činnost,
    • respirátory po celou dobu
    • evidence účastníků
    • Testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max. 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
 1. Ubytování (krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb) možné nově pro osoby
  • S negativní testem max. 48 hodin starým a s platností pro ubytování na 7 dní (pak další test)
  • Očkované
  • prodělání COVIDu max. 180 dní
 1. spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jsou umožněny tak, že
  • ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 50 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 100 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech;
  • osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, že splňují testovací podmínky (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max. 180 dní apod.)
  • respirátory (pokud není výjimka pro nošení respirátorů, viz níže)
  • to neplatí pro:
   1.  účast na svatbě, pohřbu apod., pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
   2. schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
   3. shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
   4. hromadné akce povolené Ministerstvem zdravotnictví
   5. sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy, kterou lze organizovat ve vnitřních prostorech za podmínek pro sportovní vnitřní prostory výše a mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínek:
   • 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob,
   • bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.);
   • subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření
   • Testovací podmínky jako u jiných provozů/služeb (antigenní test starý maximálně 72 hodin, potvrzení o tom, očkování, prodělání COVIDu max. 180 dní, vyjma dětí do 6 let apod.)
 1. Respirátory

Nové výjimky z dosavadních pravidel, kdy tedy již od 18.5.2021 dle této změny povinnost nošení respirátorů neplatí pro:

 • sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. včetně běhu a jízdy na kole, a dále na trenéry, další členy týmu v rámci kolektivních sportů a rozhodčí při účasti na sportovní činnosti nebo přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb, které jsou osobě poskytovány v oblasti hlavy a krku a použití ochranného prostředku by bránilo poskytnutí této služby, jako je holičství, kadeřnictví, solárium, kosmetické, masérské a obdobné regenerační nebo rekondiční služby nebo jiné obdobné služby, při nichž je porušována integrita kůže.
386 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.