Pronajímatel bytu má celou řadu povinností. Mezi ně patří i tvorba a zaslání ročního vyúčtování. Pokud tak neudělá, hrozí mu pokuta. Podívejte se, co o této situaci říká zákon a jak vysoko se může pokuta vyšplhat.

Věděli jste, že pronajímatel má povinnost vytvořit a poslat vyúčtování svým nájemcům, a to každý rok? Říká to zákon č. 67/2013 Sb., který řeší otázky související s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty („zákon o službách“). Podle něj musí pronajímatel vyúčtovat jednotlivé služby nájemci bytu a doručit mu toto vyúčtování nejpozději do 4 měsíců od konce zúčtovacího období. To znamená zpravidla do 30. 4. po roce, ve kterém byly služby poskytovány.

Co všechno musí vyúčtování obsahovat?

Pronajímatel ve vyúčtování musí uvést skutečnou výši nákladů na služby podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi. A to včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby se výše případných rozdílů ve vyúčtování mohla jednoduše dohledat a zkontrolovat. 

Co obsahují služby?

Mezi služby patří například:

  1. dodávka tepla a centralizované poskytování teplé vody,
  2. dodávka vody a odvádění odpadních vod,
  3. provoz výtahů,
  4. osvětlení společných prostor v domě,
  5. úklid společných prostor v domě,
  6. odvoz odpadních vod a čistění jímek,
  7. umožnění příjmu rozhlasového a televizního signálu,
  8. provoz a čištění komínů,
  9. odvoz komunálního odpadu.

Co se stane, když pronajímatel neudělá vyúčtování nebo se opozdí?

Jestliže pronajímatel služby řádně a včas nevyúčtuje, je povinen zaplatit nájemci pokutu. Povinnost platit pokutu z prodlení však nevznikne „automaticky“ při každém prodlení. Pronajímatel se zprostí povinnosti platit druhé straně pokutu, pokud prokáže, že by splnění povinností ve stanovené lhůtě nebylo spravedlivé nebo k nesplnění lhůty došlo zaviněním druhé strany (nájemce).

Příklad zavinění nájemce:

Zavinění druhé strany shledal Nejvyšší soud ČR například v rozsudku sp. zn. 26 Cdo 3039/2020: „Jestliže se žalobce (příjemce služeb) na adrese, kterou sdělil žalovanému (poskytovateli služeb), několik let nezdržuje, poštu zde nepřebírá a současně odmítá žalovanému sdělit, na jakou adresu mu má doručovat, zavinil, že mu vyúčtování služeb nemohlo být doručeno.“

Výška pokuty

Výši pokuty může pronajímatel jako poskytovatel služeb ujednat alespoň s dvoutřetinovou většinou nájemců v domě. Rozhodnout o ní může také  družstvo nebo společenství. Ujednaná výše pokuty ale nesmí přesáhnout 50 Kč za každý započatý den prodlení. Pokud nebyla výše pokuty sjednána, výše pokuty je 50 Kč za každý započatý den prodlení.

 

424 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.