Od včerejšího dne platí na našem území omezení pohybu osob. Navazuje tak na omezení, které bylo původně vyhlášeno pro okresy  Cheb, Sokolov a Trutnov.

 1. Zakazuje se
  1. Všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy, na jehož území mají trvalý pobyt nebo bydliště; za bydliště se pro účely tohoto opatření považuje též vlastní rekreační objekt, pokud zde osoba pobývá ke dni nabytí účinnosti tohoto opatření a nepřetržitě poté, za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu.
  2. Vstup, pohyb a pobyt na území okresu nebo hlavního města Prahy všem osobám, které nemají na území tohoto okresu nebo hlavního města Prahy místo svého trvalého pobytu nebo bydliště.
 1. Stanovují se ze zákazů podle bodu I. tyto výjimky:
  1. Cesta do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele.
  2. Nezbytná cesta za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu.
  3. Nezbytná cesta do zdravotnických zařízení nebo za účelem využívání sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče.
  4. Cesta za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých.
  5. Výkonu činností sloužících k zajištění:
   1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
   2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
   3. individuální duchovní péče a služby,
   4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
   5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
   6. veterinární péče,
  1. Účasti na pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob.
  2. Cesta za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách.
  3. Účast na hromadné akci dovolené podle bodu IX.
  4. Cesta za účelem voleb a zasedání orgánů právnických osob v obci jejich sídla za podmínek stanovených v bodu X.
  5. Cesta zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště.
  6. Cesta za účelem vycestování z České republiky.

 III.​ Nařizuje v rámci pobytu a pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy

 1. Zákaz volného pohybu osob na území okresu nebo hlavního města Prahy v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
 1. Cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele.
 2. Výkonu povolání.
 3. Výkonu činností sloužících k zajištění:

i) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

ii) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,

iii) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,

iv) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

 1. Neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů.
 2. Venčení psů do 500 metrů od místa bydliště.
 3. Účasti na hromadné akci dovolené podle bodu IX. tohoto krizového opatření.
 4. Cest zpět do místa svého bydliště,
 1. pobývat v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. v místě svého trvalého pobytu nebo bydliště s výjimkou
 1. Případů uvedených v bodě II.
 2. Nezbytných cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nezbytně nutném počtu osob.
 3. Cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti a na území obce, ve které má osoba trvalý pobyt nebo bydliště.
 4. Pobytu ve vlastním rekreačním objektu, a to za podmínky současného pobytu pouze členů jedné domácnosti v takovém rekreačním objektu a případného pohybu těchto osob za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích pouze na území obce, ve které se nachází tento rekreační objekt.
 5. Účasti na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, v počtu ne vyšším než 15 osob, nebo návštěvy hřbitova.
 6. Účasti na shromáždění podle bodu VI. tohoto krizového opatření.
 1. Omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti.
 2. Pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti, doprovodu podle bodu II/3 a 4, zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele, osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost, osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné.
 3. Zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě trvalého pobytu nebo bydliště.
 1. Nařizuje se všem osobám, které dosáhly alespoň 15 let věku, využívajícím výjimek podle:
  1. Bodu II/1 povinnost prokázat důvodnost využití této výjimky písemným potvrzením zaměstnavatele nebo orgánu, u kterého dochází k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele, popřípadě pracovní smlouvou nebo zaměstnaneckým nebo obdobným průkazem, obsahují-li potřebné údaje, nebo písemným dokladem s uvedením konkrétního důvodu k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti včetně uvedení místa výkonu činnosti a kontaktních údajů objednatele nebo osoby, u které se činnost vykonává.
  1. Bodu II/2 až 11 povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek písemným dokladem nebo čestným prohlášením s uvedením konkrétního důvodu podle bodu II/2 až 9 a 11; důvodnost využití výjimky podle bodu II/11 je nutno prokázat také dokumenty souvisejícími s vycestováním z České republiky.
 1. Zakazuje se pobyt cizinců na území České republiky, pokud po dni účinnosti tohoto usnesení vlády přicestovali z jiného důvodu než podle bodu II. nebo pokud přicestovali v rozporu s ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví.
 1. Omezuje se právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen používat ochranný prostředek dýchacích cest v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, č. j. MZDR 15757/2020-45/MIN/KAN, ze dne 26. 3. 2021, a
  1. shromáždění, nejde-li o shromáždění podle bodu 2, se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
  2.  shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu s výjimkou, kdy zpěváci nebo sbor jsou odděleni od ostatních účastníků shromáždění tak, aby bylo zabráněno šíření kapének;
 2. Důrazně se doporučuje zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje.
 3. Stanovuje se, že povinnosti stanovené v bodech I. až III. se nevztahují na osoby, které prokazatelně přes území České republiky, případně okresu nebo hlavního města Prahy, pouze tranzitují, jako jsou zejména pracovníci mezinárodní nebo vnitrostátní dopravy. Osobám takto tranzitujícím se zakazuje zastavovat na území České republiky, případně okresu nebo hlavního města Prahy, není-li to nezbytně nutné.
 4. Určuje se Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.
 5. Omezuje se konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:

1. Každá osoba používá jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2, KN95 nebo N95.

2. Osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.

3. Každá osoba předloží před zahájením svolavateli zasedání či jiné pověřené osobě potvrzení o negativním výsledku antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2, který byl proveden nejvýše před 3 dny.

4. Že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu;

 1. Důrazně se doporučuje provozovatelům dětských hřišť, včetně obcí, uzavřít prostory dětských hřišť.
 2. Ukládá 1. místopředsedovi vlády a ministru vnitra udělovat výjimky podle bodů I. až IV. tohoto usnesení.
313 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.