Nakupujete často v e-shopech nebo v prostředí on-line tržiště? Nebo naopak působíte jako prodejce či poskytovatel? Pak by vám určitě neměly uniknout novinky, které přináší novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele. Zjistěte, co patří mezi nové povinnosti prodávajících v prostředí on-line tržiště a jaké definice nových klamavých praktik novela přináší.  

Novinky pro on-line tržiště a e-shopy

Jak jsme již informovali v předchozím článku, aktuální novela občanského zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele přináší zásadní změny nejen v právu ochrany spotřebitele, ale podstatně se dotýká také provozování e-shopů. Jednotlivé změny, kterým se budeme postupně věnovat, se týkají také oblasti tzv. on-line tržišť.

Vědět, s kým na on-line tržišti uzavíráte smlouvu, je důležité, jelikož jedině v případě, že nakupujete od podnikatele, máte jako kupující v postavení spotřebitele zvláštní ochranu vyplývající ze spotřebitelského práva.

Co je on-line tržiště?

On-line tržiště je místo v „on-line prostoru“, kde spotřebitel může uzavřít smlouvu na dálku s jinými osobami. A to bez ohledu na to, zda jde o podnikatele či nepodnikatele. Poskytovatelem on-line tržiště je pak podnikatel, který takový „on-line prostor“ zprostředkovává. Právě podnikatel má teď nové informační povinnosti, které mají za cíl ochránit všechny spotřebitele. Pojďte se podívat, o jaké informační povinnosti se jedná.

Informační povinnosti

  1. Uvedení informace, zda je prodávající podnikatel

Poskytovatel musí nově naprosto jasně informovat spotřebitele o tom, zda je příslušný prodávající podnikatel či nikoliv. Takové prohlášení poskytovatele by mělo být na příslušném webovém portále zcela transparentní.

Proč je informace tak důležitá? Skutečnost, zda je prodávající podnikatelem nebo není, má vliv na spotřebitelská práva kupujícího. Pokud prodávající není podnikatel, musí poskytovatel on-line tržiště o tom poučit kupujícího, resp. ho poučit, že nemá určitá spotřebitelská práva.

  1. Uvedení povinnosti pro prodávající a poskytovatele

Další informační povinnost poskytovatele se vztahuje na případy, kdy ze smlouvy uzavřené na on-line tržišti budou vyplývat povinnosti nejen pro poskytovatele on-line tržiště, ale i pro samotného prodávajícího. Jinými slovy musí být jasně uvedeno, za které povinnosti související se smlouvou odpovídá prodávající, jenž nabízí konkrétní zboží, a za které odpovídá poskytovatel on-line tržiště.

  1. Informace o způsobu řazení nabídek

Poslední informační povinností je povinnost poskytovatele on-line tržiště informovat o způsobu řazení jednotlivých nabídek. To znamená, že poskytovatel on-line tržiště musí spotřebitele seznámit s parametry, které určují pořadí předkládaných nabídek a o jejich tzv. „relativní váze“ oproti ostatním parametrům neboli jaká kritéria jsou ve vztahu k jiným určující při stanovování pořadí zobrazovaných výsledků. Tato informace je podstatná pro posouzení, zda nedošlo k užití klamavé obchodní praktiky.

Jak spotřebitele informovat?

Se všemi výše uvedenými informacemi musí být spotřebitel seznámen jasným a srozumitelným způsobem. A navíc v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. Podle nové právní úpravy tyto informace nemohou být umístěny v obchodních podmínkách, ani v jakémkoliv jiném smluvním dokumentu.

Novela definuje nové klamavé praktiky

Ve vztahu k on-line tržištím ještě chceme upozornit, že novela mimo jiné zavádí také definice nových klamavých obchodních praktik, které jsou za všech okolností zakázané. Nově se za klamavou praktiku považuje:

  1. přeprodej „nekale získaných“ vstupenek,
  2. zveřejňování falešných recenzí či tvrzení, že recenze pochází od spotřebitelů, kteří výrobek zakoupili, aniž by prodávající toto tvrzení jakkoli ověřil či zajistil, že je pravdivé).

Důležité je v tomto kontextu zmínit, že pokud bude provozovatel spotřebitelské recenze používat, musí jasně uvést nejen, že je zajišťuje, ale také, jak je zajišťuje. Této povinnosti se nelze vyhnout pouze ústním prohlášením, že je nezajišťuje.

Nově tak má podnikatel povinnost přijmout k zajištění tzv. přiměřená opatření. V praxi by mělo jít o jednoduchý systém, který zajistí autentifikaci autora recenze.

Příklad z praxe

Zákazník bude mít například povinnost umístit fotografii zboží nebo bude možné ověřit zákazníka přes výrobní číslo zakoupeného výrobku nebo přes e-mail, který uvedl při registraci.

Cílem tohoto nového opatření je, aby recenze psali pouze skuteční zákazníci, kteří si zboží opravdu zakoupili. Podnikatel pak nesmí recenze zboží od zákazníků žádným způsobem měnit. Stejně tak je zakázáno získávat kladné zákaznické recenze za úplatu.

2162 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.