Zaskočila vás zpráva od exekutora? Možná vás právě kontaktoval kvůli dluhům vašich dětí nebo jiných rodinných příslušníků, kteří s vámi bydleli v jedné domácnosti. Zjistěte, jak se k takové situaci postavit.

V minulých článcích jsme diskutovali, jak se bránit, když soudexekutor, resp. jeho vykonvatel, vstoupí k vám domů a na základě exekuce spolubydlící osoby začne sepisovat majetek (1. díl a 2. díl). Nyní se podíváme na situaci, kdy vás exekutor napřímo kontaktuje kvůli dluhům další osoby (například vašich dětí). 

Kdy vás může exekutor zaskočit?

Typicky se stává, nejčastěji rodičům, se kterými již děti dávno nebydlí, ani nemají na jejich adrese ohlášenou adresu trvalého pobytu, že je ze strany soudního exekutora doručena výzva pro jejich potomka - povinného v exekuci.

Výzva může mít různé podoby: 

  1. může jít buď přímo o výzvu povinnému, nebo
  2. o pouhý přípis se stručnou žádostí soudního exekutora, zda není rodičům známo místo pobytu povinného (jejich potomka). 

I zde platí, že soudexekutor nesmí exekucí postihnout majetek jiné osoby, než je povinný (tedy dlužník). Oproti předchozím situacím je zde rozdíl v tom, že pokud povinný nemá ohlášený trvalý pobyt na adrese rodičů (budeme pro tento článek dále vycházet z této modelové situace) a fakticky zde ani nepobývá, nemá zde uloženy žádné movité věci, soudexekutor nesmí do obydlí ani vstoupit.

Přišla výzva od exekutora. Co s tím?

Pokud exekutor zaslal na vaši adresu přímo výzvu povinnému, stalo se to nejspíše z důvodu, že v historii zde povinný trvalý pobyt měl. Soudexekutor má z tzv. základních registrů informaci, že zde dále bydlí jeho rodiče. A jde tedy o pokus doručit takto výzvu povinnému, který je jinak nekontaktní (tj. exekutor doufá, že rodiče své nezdárné dítko upozorní, že u nich má k převzetí korespondenci exekutora, který se marně pokouší jej dohledat a kontaktovat). Skrze stejné příjmení povinného a rodičů se často stává, že výzva povinnému je vhozena právě do jejich poštovní schránky.

Samozřejmě, že obálka je označena nacionály dlužníka. Pravidelně ale dochází k tomu, že je nechtěně z důvodu přehlédnutí otevřena rodiči (jinak platí, že cizí poštu nelze otvírat). A následuje šok a obavy, aby exekutor skrze dluhy potomků nezačal provádět exekuci u rodičů. To však v daném případě absolutně nelze.

Jak správně postupovat? 

Správným postupem je v takovém případě kontaktovat soudního exekutora pod spisovou značkou exekučního řízení (která je v listině uvedena) a sdělit, že:

  • povinný se na adrese nezdržuje, 
  • nemá zde uloženy žádné věci, 
  • dále případně přání, že si nepřejete být ze strany exekutora jakkoliv kontaktováni

Již obdrženou korespondenci pak doporučujeme spolu s výše uvedeným vyjádřením zaslat exekutorskému úřadu zpět. 

Exekutor se může ptát na kontakt dlužníka

Soudexekutor může kontaktovat přímo rodiče povinného, avšak ne výzvou povinnému, ale pouhým dotazem. Exekutor se marně snaží dlužníka dohledat, a tak se ptá adresátů, zda neznají místo jeho pobytu, případně zda na něj nemají kontaktní údaje (e-mail či telefon).

Tento postup vychází z Občanského soudního řádu, tedy ze zákona č. 99/1963 Sb., konkrétně z ustanovení § 128, který uvádí, že každý je povinen bezplatně na dotaz sdělit soudu skutečnosti, které mají význam pro řízení a rozhodnutí. Současně platí dvě věci:

  • Soudexekutor má při provádění exekuce postavení soudu prvního stupně.
  • Podle Exekučního řádu(zákon č. 120/2001 Sb.) se pro vedení exekuce použijí přiměřeně ustanovení Občanského soudního řádu (pokud není stanoveno jinak).

Soudexekutor takto může po místě pobytu povinného pátrat (což ostatně skrze řádné provádění exekuce činit musí). A na takový dotaz exekutora doporučujeme odpovědět podle pravdivých skutečností.   

V žádném případě však tato situace neznamená, že by exekutor měl jakkoliv v úmyslu postihovat majetek jiné osoby než povinného. Pouze po pobytu povinného pátrá. 

Co když se exekutorovi nemůžete dovolat?

Na závěr doporučení. Pokud se vám nedaří exekutorovi dovolat, je to většinou kvůli přetížení telefonické linky exekutorského úřadu. 

Kontakt proto doporučujeme písemně buď doporučeným dopisem nebo datovou schránkou. Pro komunikaci můžete zvolit i e-mail bez elektronického podpisu. Později ho však doporučujeme doplnit vlastnoručně podepsaným podáním, zaslaným poštou.

520 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.