Co dělat, když se u vás doma objeví soudexekutor a začne zabavovat váš majetek kvůli exekuci jiné osoby, která tam bydlí? Přesně touto situací, její příčinou i možností vaší obrany, se zaobírá tento článek. 

 

Představte si situaci, když se ve vaší nemovitosti znenadání objeví vykonavatelé soudního exekutora. Ti zde hledají osobu, proti které je vedena exekuce a která v nemovitosti bydlí. Následně v drtivé většině případů vykonavatelé přistoupí k provedení tzv. mobiliární exekuce (tedy exekuce, která je vedena proti movitému majetku povinného, který bude následně prodán v dražbě).

Může ovšem dojít k tomu, že mimo majetku povinného (dlužníka = osoby, proti které exekuce směřuje), bude do tzv. soupisu zahrnutý i majetek třetí osoby – tedy typicky vlastníka nemovitosti, ve které povinný bydlí.

Tato situace představuje pro pronajímatele nemovitosti velké riziko. Proto by měl v nájemní smlouvě jasně specifikovat vlastní vybavení nemovitosti, aby se tomuto problému dopředu vyhnul. Současně to je potenciální nebezpečí i pro partnery – zejména na začátku společného bydlení. Často se stává, že jeden partner souhlasí se společným bydlením v jeho domácnosti, a druhý se mu stydí přiznat, že je proti němu vedena exekuce.

V obou případech stačí, aby povinný nahlásil trvalý pobyt na novou adresu, a soudexekutor při provádění exekuce již snadno dohledá aktuální místo pobytu povinného, kde se pokusí provést mobiliární exekuci.

Co dělat, když ve vaší nemovitosti exekutor sepisuje váš majetek?

Jak tedy postupovat, pokud se stane, že ve vaší nemovitosti začnou vykonavatele soudního exekutora sepisovat váš majetek?

  1. Oznamte exekutorovi, že jde o váš majetek

V prvé řadě je nutné vykonavatele informovat, že nejde o majetek povinného (dlužníka), ale váš. O tomto by je měl informovat i sám povinný, pokud u soupisu nejste přítomní. Exekuce ze zásady směřuje proti povinnému a soudexekutor nesmí postihovat majetek třetích osob. To však neznamená, že vám bude stačit (pokud budete přítomni soupisu) vykonavatelům uvést, že sepisovaný majetek není povinného, ale váš.

  1. Podejte návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu

Na základě tohoto sdělení vás musí vykonavatelé poučit, že si máte (k rukám soudního exekutora, ke spisové značce dané exekucepodat takzvaný návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. K tomuto návrhu je potřeba přiložit důkazy, které prokazují, že sepsané movité věci jsou skutečně ve vašem vlastnictví – tedy např. faktury, kupní smlouvy, případně nájemní smlouvu, která obsahuje popis vybavení pronajímané nemovitosti atd. 

Návrh je nutné podat písemně do 30 dnů ode dne, kdy jste se o provedení soupisu dozvěděli. Pozor – návrh podaný e-mailem, který není podepsaný uznávaným elektronickým podpisem, je potřeba do 3 dnů doplnit. Jinak na něj exekutor ze zákona nebude brát zřetel.

Návrh rovněž musí být:

  1. datovaný,
  2. podepsaný
  3. a obsahovat informace, kdo jej podává, proti jaké exekuci (v jejímž rámci byl soupis proveden) směřuje, čeho přesně se návrh týká a čeho se dovoláváte (vyškrtnutí přesně popsaných a definovaných věci ze soupisu, jelikož nejsou ve vlastnictví povinného, ale vašem). Svá tvrzení samozřejmě musíte rovněž prokázat.  

Příklad z praxe

judikatury je znám případ, kdy skutečnost, že daná movitá věc se nachází ve vlastnictví majitele nemovitosti, a nikoliv povinné (dlužnice), které poskytoval bydlení bezplatně, byla prokazována doložením fotografií, evidentně mnoho let starých (dle nezpochybnitelně mladšího vzhledu vlastníka nemovitosti) z doby, kdy se s povinnou prokazatelně ani neznal, na které byly rovněž vidět movité věci umístěné v bytě, které byly vykonavateli soudního exekutora pojmuty do soupisu a rovněž ihned odvezeny za účelem prodejem v dražbě.

Co je soupis movitých věcí a proč je tak důležitý?

Několikrát již padnul pojem „soupis movitých věcí“. Nejedná se automaticky o zabavení movitých věcí a jejich prodej. Klidně se může stát, že vykonavatelé soudního exekutora na místě provedou soupis movitých věcí, u kterých mají důvodně zato, že patří povinnému. Tyto věcí označí (nálepka „exekučně zabaveno“) a s povinným si domluví splátkový kalendářExekutoři věci nechají na místě, a pokud povinný splácí, nečiní další kroky, které by směřovaly k jejich dražbě. Jestliže povinný splátkový kalendář nedodržuje, lze očekávat, že vykonavatelé se pro sepsané movité věci vrátí a odvezou je  za účelem prodeje v dražbě..

Pozor: I když vám povinný tvrdí, že si exekutor vaše věci sepsal a že si dohodnul splátkový kalendář, který bude dodržovat, stále je důležité se aktivně bránit. Nikdy totiž nemáte jistotu, jak bude dále soudexekutor exekuci provádět, a proto je lepší být ve střehu a chránit své zájmy, což je jen dodržení staré zásady z dob římského práva "Vigilantibus iura scripta sunt", aneb volně přeloženo "bdělým náleží práva".

Pokud tedy dojde k sepsání vašich věcí, podejte návrh na jejich vyškrtnutí ze soupisu, i když je soudexekutor zatím ponechal ve vaší nemovitosti. O tomto návrhu (na vyškrtnutí věcí ze soupisu) musí soudexekutor rozhodnout ve lhůtě 30 dní od jeho doručení. Do doby, než o návrhu rozhodne, nesmí movité věci v dražbě prodat.

Pokud soudexekutor rozhodne, že vašemu návrhu vyhoví, vrátí věci (pokud již byly odvezeny) zpět na místo, kde je zabavil (pokud se nedohodnete jinak). 

Co dělat, když exekutor vaše věci ze soupisu nevyškrtne?

Může však nastat i varianta, kdy soudexekutor návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu nevyhoví. Například proto, že má za to, že, že jste dostatečně neprokázali vlastnické právo k těmto věcem. V tom případě vám nezbyde než podat takzvanou excindační žalobu a domáhat se, aby věci ze soupisu vyškrtnul rozhodnutím soud a exekutor vám je následně vrátil. Toto téma však detailněji rozebereme v 2. dílu tohoto článku.

 

515 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.