Aktuálně byla publikována nová opatření platná od 27.12.2020, odpovídající maximálnímu stupni, ze kterých plyne následující. 

1. Školy

Do 10.1.2021 zůstává plná distanční výuka. A to:

 1. Vysoké školy opět s výjimkou pro lékařské obory a praktickou pedagogickou výuku.
 2. Střední školy s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb; individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník) či konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to bez omezení počtu osob.
 3. U základních škol s výjimkou pro žáky prvních a druhých ročníků či speciálních škol. Jinak kroužky, výlety či školy v přírodě zakázány.

2. Zákaz maloobchodního prodeje a služeb

Opatření pro maloobchodní prodej má opět nejpřísnější taxativní podobu možných otevřených provozů. Nová omezené platí do 10.1.2021.

 1. Zakazuje se
 1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:
 1. prodejen potravin,
 2. prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel,
 3. prodejen paliv,
 4. prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 5. lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 6. prodejen malých domácích zvířat,
 7. prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 8. prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 9. prodejen novin a časopisů,
 10. prodejen tabákových výrobků,
 11. prádelen a čistíren,
 12. provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
 13. provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 14. prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 15. provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
 16. prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 17. pokladen prodeje jízdenek,
 18. květinářství,
 19. provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 20. prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
 21. provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 22. provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
 23. zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
 24. provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 25. provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 26. myček automobilů,
 27. prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
 28. provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
 29. ​​​​​​provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace),
 30. ​​​​​​​​provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje v mobilních provozovnách uvedený v bodě I/7,​​​​​​​​​​
 31. provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček,​​​​​​​​​​​​
 32. prodejen zbraní a střeliva,

s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup,

      2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

 1. v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
 2. školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,
 3. v provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 05:00 hod. a 20:59 hod.;

tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 21:00 hod. a 04:59 hod.,

 1. dále se zakazují
 1. koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím, že
 1. ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
 2. je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
 3. u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky,
 1. poutě a podobné tradiční akce,
 2. kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), profesního vzdělávání členů jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, nejde-li o zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), a s výjimkou činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel; přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti,
 3. veletrhy,
 4. provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
 5. provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou sportovní činnosti ve školách či školských zařízeních a vysokých školách, kde to krizová opatření umožňují, a s výjimkou sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,
 6. provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 7. návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
 8. návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 9. provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,
 10. provoz lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost v souvislosti s využíváním lyžařských tratí veřejností; tím není dotčen provoz lanových drah pro účely přepravy zboží a materiálu nebo dopravy osob za jiným účelem, než je využití lyžařských tratí,
 1. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb
 1. osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 2. osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 3. cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
 4. osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 5. osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
 6. osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před 27.12.2020
 1. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena možnost pít alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb,
 1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách ve státní svátek a v ostatní svátek po celý den a v ostatní dny v čase mezi 21:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:
 1. čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 2. lékáren,
 3. prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
 4. prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 5. provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2,
 1. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně; zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), bylin, květin, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu;
 1. omezuje se
 1. provoz provozovny stravovacích služeb, v jejichž případě není zakázána přítomnost veřejnosti v provozovně podle bodu I/2, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 1. zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 2. u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
 3. provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
 4. zákaz produkce živé hudby a tance,
 5. nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
 1. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno), povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
 1. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
 1. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že
 1. použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 2. není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
 3. provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 4. následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám, zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
 5. provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
 6. je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
 7. je zakázán provoz dětských koutků,
 8. provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
 9. jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,
 10. prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou,
 1. provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť, jejichž činnost není zakázána podle bodu I/7, tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
 1. zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 4 metry,
 2. v jeden čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,
 3. umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 4. zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci; tím není dotčena možnost bezplatného poskytování pokrmů v rámci vánočních akcí charitativního charakteru,
 5. zakazují se stoly a místa k sezení,
 1. provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně,
 1. provoz v provozovnách, který není dle výše uvedeného bodu I/1 není zakázán,  tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:
 1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li osoby ze společné domácnosti,
 3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
 4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
 6.  zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
 7. jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,
 8. v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

3. Zákaz volného pohybu osob

Opatření pro volný pohyb platí také do 10.1.2021, a to takto:.

 1. zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:
  1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
  2. výkonu povolání,
  3. výkonu činností sloužících k zajištění
   1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
   2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
   3. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
   4. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  4. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné i v nočních hodinách z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,
  5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,
  6. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI tohoto krizového opatření,
  7. cest zpět do místa svého bydliště;
 2. zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:
 1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 3. cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb, včetně zajištění potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, odkládání odpadu,
 4. cest za účelem zajištění zboží a služeb podle bodu 3 pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,
 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
   1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
   2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
   3. individuální duchovní péče a služby,
   4. veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
   5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
   6. veterinární péče,
 1. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích,
 2. cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 3. cest za účelem vycestování z České republiky,
 4. účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, v počtu ne vyšším než 15 osob, a návštěvy hřbitova,
 5. cest za účelem účasti na vzdělávání včetně praxí a na zkouškách,
 6. cest za účelem voleb do orgánů zdravotních pojišťoven,
 7. účasti na shromáždění konaném v souladu s bodem IV. níže,
 8. účasti na hromadné akci dovolené podle bodu VI. níže,
 9. cest zpět do místa svého bydliště;
 1. nařizuje se
 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v bodech I a II,
 2. omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru,
 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
 1. členů domácnosti,
 2. zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
 3. osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
 4. osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
 5. dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,

      a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné,

 1. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;
 1. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, a
 1. shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene b), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
 2. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu;
 1. doporučuje
 1. zaměstnavatelům
 1. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
 2. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
 1. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
 1. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
 1. osobám zajišťujícím služby podle bodu II/7 výše omezit přímý kontakt se zákazníky;
 1.  určuje Ministerstvo zdravotnictví, aby stanovilo závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak zakázané v důsledku tohoto krizového opatření, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo o významná sportovní utkání nebo soutěže.

 

0 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.