Někteří zaměstnavatelé zakazují svým zaměstnancům kouření na pracovišti, ale mají na to skutečně právo? V tomto článku se zaměříme na to, kdy si zaměstnanec může zapálit cigaretu a kdy to naopak udělat nesmí.

Práva a povinnosti zaměstnanců

Zákoník práce stanovuje, že každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností nejen o své zdraví a bezpečnost, ale také zdraví a bezpečnost dalších fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání (případně opomenutí při práci). 

Znalost základních povinností, které vyplývají z právních předpisů či požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Co patří mezi jeho základní povinnosti? 

Zaměstnanec mimo jiné nesmí :

  • požívat alkoholické nápoje a zneužívat jiné návykové látky na pracovišti  a v pracovní době ani mimo pracoviště

  • vstupovat pod jejich vlivem na pracoviště zaměstnavatele,

  • kouřit na pracovištích a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci.

Zaměstnavatel je na druhou stranu povinen zajistit dodržování zákazu kouření na pracovištích, který vychází ze zvláštních právních předpisů (viz blok). Z výše uvedeného je zřejmé, že zaměstnanec nemůže kouřit kdekoliv, ale stejně také to, že zaměstnavatel nemůže zaměstnanci dovolit kouřit všude.

Kouření a problematika požární ochrany

Téma kouření samozřejmě může zasáhnout i do problematiky požární ochrany. Ta je v tomto případě velmi obecná. Zákon totiž stanoví, že fyzická osoba je povinna počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, a to zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů a komínů, při skladování a používání hořlavých nebo požárně nebezpečných látek, manipulaci s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem zapálení. Předpisy požární ochrany tedy obecně kouření na pracovišti nezakazují.

Může zaměstnavatel zakázat kouření na pracovišti?

V předchozí právní úpravě bylo povinností zaměstnavatele zřizovat na pracovišti kuřárny. V dnešní době už tomu tak není. Zaměstnavatel má však pořád možnost tuto kuřárnu zřídit.

Současné zákony dovolují zaměstnavateli zakázat kouření na pracovišti. Stanovení zákazu kouření ve všech prostorách zaměstnavatele většina lidí nepovažuje za diskriminaci kuřáků, ač existují i opačné názory ve věci.

Pakliže dojde k zákazu kouření na pracovišti ze strany zaměstnavatele, zaměstnanci mají stále možnost jít kouřit během přestávky na jídlo nebo na odpočinek – poskytnuté přestávky v práci se totiž nezapočítávají do pracovní doby a zaměstnanec zpravidla může opustit areál zaměstnavatele. Mimo pracovní prostory zaměstnavatel kouření zakázat nemůže.  

Stručné shrnutí

Z výše uvedeného vyplývá, že libovolné kouření na pracovišti je kvůli nekuřáckým zaměstnancům téměř nemožné. Naopak úplný zákaz kouření na pracovišti je v pravomoci zaměstnavatele. Lze to ale řešit v rámci přestávek na jídlo a na oddech, které lze strávit mimo pracoviště.

287 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.