Po uzavření manželství vzniká společné jmění manželů – nebo jak se taky zkráceně označuje SJM (dnes je však právně v pořádku pouze společné jmění). Tento institut zjednodušeně funguje tak, že to, co manželé nabydou za trvání manželství, patří oběma v rámci bezpodílového spoluvlastnictví.

V praxi běžně nastávají situace, kdy nemovitost vlastní jen jeden z manželů a druhý ne. Vlastník chce na druhého manžela převést vlastnické právo (celek nebo podíl), ale nechce, aby se nemovitost dostala do režimu SJM. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů tuto variantu umožňuje a v tomto článku vám vysvětlíme, jak na to.

Výjimky ze SJM

Součástí společného jmění je to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství. Občanský zákoník však počítá i s výjimkami (§ 709). Jedná se, o věci které:

a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů,

b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl,

c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech,

d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví,

e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Převod nemovitosti mimo SJM

Při převodu nemovitosti, bez zahrnutí do SJM, jde mezi manžely využít výše uvedeného písm. b) ale i písm. d).

Nabytí darem, děděním nebo odkazem

V případě písmena b) se převádí nemovitost nebo její část mj. darem na druhého manžela, kdy v darovací smlouvě musí být výslovně uvedeno, že nemovitost nebo její část nabývá od manžela dárce výlučně jen obdarovaný manžel. Tímto darem vznikne klasické vlastnictví nebo podílové spoluvlastnictví

Nabytí právním jednáním

V případě písm. d) lze rovněž převést vlastnické právo na druhého manžela, ale tentokrát prostřednictvím koupě. V tomto případě je však důležité si dát pozor na to, aby manžel (coby kupující) koupil nemovitost od manžela-vlastníka z výhradně svých finančních prostředků (spadajících mimo SJM). Tyto finanční prostředky může kupující manžel získat např. darem nebo coby finanční prostředky nabyté před vznikem SJM.

Doporučení 

Při převodu vlastnického práva doporučujeme v kupní či darovací smlouvě mezi manžely jasně vymezit, že převod vlastnického podílu nebo celku neproběhne v rámci SJM. A že podíl/celé vlastnické právo bude náležet do výlučného individuálního vlastnictví manželů (tuto skutečnost je zapotřebí vyzdvihnout i při vyřizování návrhu na vklad do katastru nemovitostí.). Katastr následně vloží vlastnické právo do veřejného seznamu, a to buďto jako podílové spoluvlastnictví (převádí se pouze část nemovitosti), nebo jako výlučné vlastnictví (převádí se celá nemovitost). 

Pro úplnost uvádíme, že pokud se rozhodnete převést nemovitost mezi manžely a nechcete, aby spadlo do režimu SJM, jak je uvedeno výše, tak jde rovněž využít veřejné listiny (notářský zápis) pro rozšíření nebo zúžení tohoto SJM

1084 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.