Jste jedním ze spoluvlastníků a nevyhovuje vám, jak je aktuálně nastavené užívání společné věci? Nemusíte zoufat, zákon na takové situace myslí a nabízí možnost sjednání dohody, kde si s ostatními domluvíte podmínky a práva užívání. Zjistěte, co všechno může být obsahem dohody a jak ji uzavřít.

Spoluvlastnictví: jaká pravidla platí ohledně užívání společné věci?

V případě spoluvlastnictví obecně platí, že každý ze spoluvlastníků má právo společnou věc užívat, toto právo je vždy omezeno stejným právem ostatních spoluvlastníků. A aby žádný z nich při výkonu svých práv nepřišel zkrátka, jsou v občanském zákoníku stanovená jasná pravidla. Jejich cílem je zabezpečit, že správa společné věci bude pro všechny spravedlivá.

Takto nastavená pravidla ale nemusí být pro všechny situace vyhovující, neboť velmi často nemají spoluvlastníci při užívání a celkové správě společné věci stejný zájem. A v důsledku toho pak mohou vznikat spory (nedávno jsme vám například sdělovali informace týkající se nesouhlasu s rozhodnutím dalších spoluvlastníků).

Dohoda o společné věci: movité i nemovité věci

V případě, že zákonná úprava správy společné věci nesplňuje představy spoluvlastníků, umožňuje zákon, aby si spoluvlastníci nastavili odlišný režim – a to pomocí dohody o společné věci.

Zde je ovšem nutné, aby se na odlišném režimu správy jednomyslně shodli všichni spoluvlastníci. Přičemž nezáleží na velikosti podílu, který vyjadřuje míru jejich účasti na správě společné věci – žádného spoluvlastníka tedy při stanovení změny správy nejde přehlasovat.

Pokud je předmětem spoluvlastnictví nemovitá věc (dům, pozemek apod.), z důvodu ochrany třetích osob je nezbytné dohodu sjednat formou veřejné listiny, kterou je například notářský zápis. V případě, že se forma nedodrží, dohoda je neplatná. Pokud je nemovitost evidovaná v katastru nemovitostí, je nutné dohodu zveřejnit i tam.

V případě, že se dohoda týká movitých věcí, tady žádné omezení formy neexistuje. To znamená, že dohodu jde uzavřít i zcela neformálně (kvůli případným sporům ovšem doporučujeme dohodu rovněž sjednat písemně).

Obsah dohody

S ohledem na skutečnost, že pro dohodu nejsou kladeny žádné zákonné náležitosti, mohou si spoluvlastníci v dohodě vzájemná práva a povinnosti upravit zcela podle svých představ a požadavků. Samotný obsah dohody by se však měl týkat správy společné věci. Spoluvlastníci si mohou v dohodě upravit jen některé aspekty správy věci nebo si naopak zvolit úplně odlišný režim, než jaký stanovuje zákon.

V dohodě je tak možné upravit například:

  • hlasovací mechanismus pro správu společné věci,
  • vzájemná práva a povinnosti mezi spoluvlastníky,
  • ustanovení správce věci včetně určení jeho práv a povinností,
  • vyčíslení finanční náhrady pro ostatní spoluvlastníky či určení úhrady vyšších nákladů při opravách věci (pokud některý spoluvlastník užívá společnou věc více než jiní),
  • podmínky, za kterých dojde ke změně dohody.

 

560 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.