Ocitli jste se v situaci, kdy vaše dítě bylo vyloučeno ze školy? Možná si říkáte, zda je toto rozhodnutí fér a za jakých okolností je to vůbec možné. V tomto článku si shrneme: kdo, kdy a jak může žáka/studenta vyloučit a co se s tímto rozhodnutím dá dělat.

Kdo

V prvé řadě je zapotřebí zdůraznit, že o vyloučení (podmíněné vyloučení) žáka/studenta rozhoduje pouze ředitel školy. Tato pravomoc vyplývá ze znění § 31 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  školského zákona, a ředitel ji nemůže předat jinému subjektu školy.

Kdy

Na vyloučení/podmíněné vyloučení žáka má ředitel stanovenou lhůtu, která začíná běžet od spáchání skutku. O podmíněném vyloučení nebo o vyloučení žáka či studenta musí rozhodnout do 2 měsíců ode dne, kdy se o provinění dozvěděl. Nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy se žák nebo student provinění dopustil s výjimkou případu, kdy je provinění klasifikováno jako trestný čin (podle zvláštního právního předpisu).

Jak

  • Ředitel školy vydá rozhodnutí podle správního řádu.
  • Žák/student se dopustil závažného zaviněného (musí jít tedy o nedbalost nebo úmysl) porušení povinností, které stanovuje školský zákon, školní nebo vnitřní řád. Pokud jde o zvlášť závažné zaviněné porušení povinností, tak ředitel musí učinit rozhodnutí. 
  • Stanovení zkušební lhůty v případě podmíněného vyloučení je možné max. po dobu 1 roku. Při dalším zaviněném porušením zákona, školního nebo vnitřního řádu, v průběhu zkušební doby může ředitel rozhodnout o vyloučení studenta. 
  • Žáka/studenta nelze vyloučit nebo podmíněně vyloučit, pokud nesplnil povinnou školní docházku.
  • V odůvodnění se uvedou:
  1. důvody výroku nebo výroků rozhodnutí, 
  2. podklady pro jeho vydání, 
  3. úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů,
  4. informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s návrhy a námitkami účastníků nebo jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí. 
  • Současně škola musí dbát na znění § 36 odst. 3 správního řádu, který stanoví, že účastníkům musí být před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Kdo rozhoduje o závažnosti porušení?

O závažnosti zaviněného porušení povinnosti rozhoduje ředitel školy. Je však vhodné, aby toto porušení bylo výslovně zakotveno ve školním nebo vnitřním řádu. Školský zákon přímo stanoví, že zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka/studenta vůči zaměstnancům školy (školského zařízení) nebo ostatním žákům/studentům se považují za zvláště závažné zaviněné porušení povinností, které stanovuje školský zákon.

Jak je to s odvoláním?

Žák/student (zletilý) může proti rozhodnutí o podmíněném vyloučení/vyloučení ze školy nebo školského zařízení podat k řediteli školy nebo školského zařízení odvolání. A to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení. Tuto záležitost následně řeší Krajský úřad.

510 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.