O záležitostech týkajících se dítěte musí jeho rodiče vždy rozhodovat ve vzájemné shodě. Co ale mají dělat, když se neshodnou? Jak se takové případy řeší? V tomto článku najdete odpovědi, které vám mohou pomoci při řešení obdobných situací.

Občanský zákoník ( zákon č. 89/2012 Sb.,dále jen „obč. zák.“) v ust. § 876 předpokládá, že rodiče (popř. zákonní zástupci) dítěte rozhodují o záležitostech dítěte ve vzájemné shodě. Proto se předpokládá, že pokud se jeden rodičů v záležitostech ​​​​​dítěte nějak vyj​​​​​adřuje v​​​​​​​ůči třetí osobě, ta je v dobré víře, že oba rodiče jednají ve shodě. 

Co dělat, když se rodiče neshodnou na vzdělávání svého dítěte?

Nejsou-li rodiče schopni dohodnout se ohledně významné záležitosti jejich dítěte, jsou dle ust. § 877 obč. zák. povinni obrátit se k dořešení této otázky na soud, který posoudí zájmy dítěte a ve věci rozhodne. Takovou významnou záležitostí je právě např. i volba vzdělání. Na soud by se měli rodiče obrátit ideálně s časovým předstihem tak, aby bylo soudní rozhodnutí k dispozici již v době zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Jaký by měl být postup školy při přijímání dětí do předškolního či školního vzdělávání?

Podle konstantní soudjudikatury je správný postup pouze takový, kdy školské zařízení uvědomí i druhého rodiče o zahájení řízení, kterého je rovněž účastníkem, a dotáže se jej na jeho souhlas. Případně si vyžádá podpisy obou rodičů na žádosti o přijetí dítěte do školského zařízení

Správní řízení dle ust. § 44 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, je zahájeno doručením žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

Jak se řeší neshoda rodičů v průběhu správního řízení

Objeví-li se pochybnosti o shodě rodičů stran vzdělávání jejich dítěte v průběhu správního řízení, pak je toto řešit jako předběžnou otázku (dle § 57 SŘ, v rámci rozhodování o přijetí k předškolnímu vzdělávání).

Pokud se objeví důvodné pochybnosti o shodném názoru rodičů, nelze o žádosti o přijetí rozhodnout a nezbývá nic jiného než správní řízení usnesením přerušit (ust. § 64 odst. 1. písm. c) SŘ) a zároveň odkázat rodiče na dořešení neshody soudní cestou.

Dle soudjudikatury by měl rodič, který chtěl zapsat dítě k předškolnímu vzdělávání, podat návrh na nahrazení souhlasu druhého rodiče (s podáním žádosti o přijetí) soudem. Po získání pravomocného rozhodnutí, nebo prokazatelném uzavření dohody, jsou rodiče povinni podat žádost o přijetí v souladu se soudním rozhodnutím. Dítě je v pokračujícím správním řízení přijato.

Co dělat, když neshoda rodičů vyjde najevo až po nabytí právní moci rozhodnutí o přijetí

Pokud již bylo ve správním řízení ředitelem školského zařízení rozhodnuto o přijetí žáka pravomocně, pak by měl při následné neshodě rodičů zasáhnout soud. Ten by měl výslovně určit zařízení pro zahájení předškolního vzdělávání dítěte. Nahrazení souhlasu rodiče s podáním žádosti již nepřipadá v úvahu, protože správní řízení bylo pravomocně skončeno.

Soudy by měly dle zákona rozhodovat v těchto záležitostech vždy s největším urychlením. Pokud se nepodaří vyřešit věc do zahájení povinného předškolního vzdělávání (ať již dohodou rodičů nebo soudním rozhodnutím), dítě by mělo automaticky nastoupit do spádové školky (ust. § 34a školského zákona), a to až do úplného dořešení věci (i při přerušeném řízení).

Případná nečinnost rodičů totiž nemůže způsobit újmu nezletilému dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné (v souladu se zněním ust. § 34a).

 

350 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.