Dne 1. května 2020 nabyla účinnosti novela zákona o ochraně veřejného zdraví, na jejímž základě došlo k několika významným změnám na poli ochrany veřejného zdraví. Účelem tohoto článku je zaměřit se na změny spjaté s novelou v oblasti povinného očkování dětí, které se účastní zotavovacího pobytu či školy v přírodě. 

Právní definice školy v přírodě a zotavovacího pobytu

Zotavovací akce byla dle předešlé právní úpravy a nově je i dle novelizované právní úpravy definována jako: „Organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.“

Škola v přírodě je pak pojem, který zákon o veřejném zdraví ve znění do 30. 4. 2020 nedefinoval, a bylo tak nutné definici školy v přírodě odvozovat od podzákonného právního předpisu. To se přijetím novely zákona o ochraně veřejného zdraví změnilo, když nově byla do ust. § 8 tohoto zákona vložena definice školy v přírodě. Školou v přírodě se tak dle této novely rozumí jako: „Zotavovací pobyt bez přerušení vzdělávání dětí mateřské školy nebo žáků základní školy, který organizuje mateřská nebo základní škola.“

Podmínky účasti na škole v přírodě nebo zotavovacím pobytu

Dřívější právní úprava uváděla, že školy v přírodě nebo zotavovací akce se může zúčastnit pouze dítě, které:

a) je zdravotně způsobilé k účasti na ní a podrobilo se stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,

b) nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a

c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

Jestliže tedy škola pořádala pobyt splňující všechny podmínky zotavovací akce (pobyt delší než 5 dní, kterého se účastní 30 a více dětí mladších 15 let) bylo nutné, aby dítě splňovalo podmínku očkování nebo mělo k dispozici lékařem vystavený doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pokud se jednalo o zotavovací akci, která nesplňovala některou ze zákonných podmínek (délku či počet dětí), pak se takového pobytu neočkované dítě zúčastnit mohlo. Jestliže však byla akce pořádaná školou označena jako škola v přírodě (bez ohledu na délku pobytu a počet dětí), pak byla účast neočkovaného dítěte vyloučena. 

Novela o ochraně veřejného zdraví přináší změny

Novela zákona o ochraně veřejného zdraví zásadním způsobem prolamuje podmínky účasti dětí na škole v přírodě, když povinnost očkování dítěte pro účast na škole v přírodě zcela vypustila a pouze požaduje, aby dítě, které se má zúčastnit školy v přírodě na dobu delší než 5 dnů:

a) bylo zdravotně způsobilé k účasti na ní,

b) nejevilo známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmu), a

c) ve 14 kalendářních dnech před odjezdem do školy v přírodě nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření.

V důsledku novely zákona o ochraně veřejného zdraví se tak akce pořádané školou pod názvem "škola v přírodě", pokud tato akce bude splňovat výše uvedenou definici školy v přírodě, může zúčastnit i neočkované dítě.

Pokud se však jedná o účast dítěte na zotavovací akci (tedy organizovaném pobytu 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů), typicky na letním táboře či obdobném pobytu, zůstaly podmínky účasti zachovány. I nadále se jej může zúčastnit pouze dítě, které splňuje výše uvedené podmínky (zdravotní způsobilost, nejeví známky akutního onemocnění a ve 14 kalendářních dnech před odjezdem nepřišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy ani mu není nařízeno karanténní opatření), a nadto se  podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

15 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.