V poslední době se stává střelba čím dál více oblíbeným koníčkem a s ní souvisí také vlastnictví zbraní či zbrojního průkazu. V tomto článku se budeme věnovat problematice získání či případnému obnovení zbrojního průkazu u fyzických osob.

Získání zbrojního průkazu

Zisk zbrojního průkazu řeší zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, dále jen ZoZ. Ten stanovuje, že zbrojní průkaz je veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně (nebo střeliva do těchto zbraní) v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení.

Doba platnosti zbrojního průkazu je 10 let. Zbrojní průkaz lze vydat podle posudku o zdravotní způsobilosti s dobou platnosti kratší než 10 let.

Zbrojní průkaz se rozlišuje podle účelu užívání zbraně nebo střeliva a podle rozsahu oprávnění do skupin. Každý potenciální žadatel si tedy musí ujasnit, jakou z těchto skupin chce ve svém zbrojním průkazu mít. Každá skupina má své konkrétní předpoklady pro obdržení této skupiny:

A - ke sběratelským účelům,

B - ke sportovním účelům,

C - k loveckým účelům,

D - k výkonu zaměstnání nebo povolání, nebo

E - k ochraně života, zdraví nebo majetku.

Podmínky pro vydání zbrojního průkazu

Zbrojní průkaz vydává příslušný útvar policie na základě žádosti podané fyzickou osobou na předepsaném tiskopise, jehož vzor stanoví prováděcí právní předpis (odkaz na tiskopis najdete zde). 

Žádost o vydání zbrojního průkazu musí obsahovat osobní údaje a údaj, o kterou skupinu zbrojního průkazu žádá. Dále musí žadatel předložit posudek o zdravotní způsobilosti pro vykonávání činnosti dle ZoZ, doklad o odborné způsobilosti pro vykonávání činnosti dle ZoZ a vlastní fotografii, která splňuje požadavky technického provedení stanoveného prováděcím právním předpisem (aktuálně č. 221/20017 Sb.).

Příslušný útvar policie vydá zbrojní průkaz fyzické osobě, která splňuje tyto podmínky:

a) má místo pobytu na území České republiky,

b) dosáhla předepsaného věku: dosáhla předepsaného věku: Zbrojní průkaz skupiny A, D nebo E lze vydat jen osobě starší 21 let, pokud zákon nestanoví jinak, zatímco zbrojní průkaz skupiny B nebo C lze vydat jen osobě starší 18 let, pokud zákon nestanoví jinak.

c) je způsobilá k právním úkonům,

d) je zdravotně způsobilá (§ 20 a 20a ZoZ),

e) je odborně způsobilá: Žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E prokazuje odbornou způsobilost zkouškou vykonanou před zkušebním komisařem. Ten po úspěšném vykonání zkoušky vydá žadateli doklad o odborné způsobilosti. Zkouška se skládá jak z praktické, tak teoretické části.

f) je bezúhonná: Tato způsobilost se obecně posuzuje dle trestních prohřešků (§22 ZoZ) žadatele v minulosti

g) je spolehlivá (k tomu viz speciální blok vedle).

Vydání (prodloužení) zbrojního průkazu

O vydání nového zbrojního průkazu (prodloužení) se opět žádá na předepsaném tiskopise (viz výše). K tomuto tiskopisu musí žadatel doložit praktickým lékařem potvrzený posudek o zdravotní způsobilosti, který nesmí být starší než 3 měsíce, a 1 fotografii. Nezapomeňte, že se v případě vydání zbrojního průkazu platí správní poplatek, který se hradí v kolcích. Žádost o vydání nového zbrojního průkazu předkládá držitel zbrojního průkazu příslušnému útvaru policie nejméně 2 měsíce a nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby platnosti dosavadního zbrojního průkazu.

Na závěr dodáváme, že při porušení výše zmíněné lhůty pro vydání zbrojního průkazu budete muset, zjednodušeně řečeno, opakovat celé řízení, jako byste žádali o průkaz nový, tedy včetně zkoušky z odborné způsobilosti. Navíc musíte odevzdat v zákonné lhůtě příslušnému útvaru policie zbrojní průkaz, zbraně a také střelivo (po úspěšném získání zbrojního průkazu byste vše dostali nazpět). Pokud zbraně, střelivo a zbrojní průkaz neodevzdáte, pak se můžete dopustit přestupku či v horším případě až trestného činu.

17 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.