Nedovolené opuštění místa dopravní nehody bez potřebné výměny údajů o pojištění vozidel není bohužel ojedinělou záležitostí. I proto je takové jednání přísně posuzováno. V případě vyjetí za hranice vás navíc může výše sankcí ve srovnání s Českou republikou nemile překvapit.

Nejprve je třeba si definovat, co je dopravní nehoda. Jde o takovou událost v provozu na pozemních komunikacích, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci, a při níž došlo v přímé souvislosti s provozem vozidla:

  1. k usmrcení nebo zranění osoby, 
  2. ke škodě na majetku.

V případě, že se stanete účastníkem dopravní nehody, jste povinni:

  1. neprodleně zastavit vozidlo,
  2. poskytnout pomoc případným zraněným osobám (přivolání záchranné služby na tel. čísle 155, popř. 112, která vám poskytne další instrukce),
  3. pokud je to možné, zamezit vzniku dalších škod (zabezpečení místa nehody výstražným trojúhelníkem, přivolání hasičů v případě vytékání nafty či benzínu atd.),
  4. pokud na místě nejsou zraněné osoby a místo nehody je zabezpečené, je třeba začít spolupracovat s dalšími účastníky dopravní nehody (či policií) při zjištění příčin nehody a výměně údajů o své osobě a vozidle.

O zavinění dopravní nehody rozhodují odpovědnostní pojišťovny, u kterých jsou vozidla pojištěna, na základě dostupných důkazů (např. policejní protokol, záznam o dopravní nehodě, fotografie, svědecké výpovědi atd.). Předáním svých údajů dalším účastníkům dopravní nehody tedy pouze plníte svou zákonnou povinnost.

Skutečnost, že jste byli účastníky dopravní nehody, je třeba také nahlásit vaší odpovědnostní pojišťovně (tzv. povinné ručení) a vyjádřit se k zavinění nehody. V případě nezaviněné dopravní nehody můžete uplatnit nárok na náhradu škody u odpovědnostní pojišťovny viníka nehody.

Je třeba myslet na to, že povinnost poskytnout první pomoc nemají pouze přímí účastníci dopravní nehody, ale všechny osoby, které se u dopravní nehody vyskytnou. Nezapomeňte však také na vaši bezpečnost, a to zejména na frekventovaných či víceproudých komunikacích.

Hrozící sankce v České republice

V případě nesplnění výše uvedených povinností se dopouštíte přestupku. Tomu, kdo nedovoleně opustí místo dopravní nehody nebo se neprodleně nevrátí na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody, hrozí v České republice uložení pokuty od 2.500 do 5.000 Kč. Příkazem na místě (dříve tzv. bloková pokuta) lze uložit pokutu do 5.000 Kč. Za spáchání dopravního přestupku ujetí od dopravní nehody může být řidiči uloženo až 7 bodů v rámci bodového hodnocení řidičů. V případě opakovaného ujetí z místa dopravní nehody v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců hrozí řidiči uložení zákazu řízení na dobu od jednoho do šesti měsíců.

Pokud řidič dopravního prostředku, který po dopravní nehodě, na níž měl účast, neposkytne osobě, která při nehodě utrpěla újmu na zdraví, potřebnou pomoc (ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného), dopouští se trestného činu neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku. Za spáchání trestného činu hrozí odnětí svobody až na pět let nebo zákaz činnosti.

Hrozící sankce v Německu

Jak lze vidět výše, v Česku se ujetím z místa nehody dopustíte ve většině případů (pokud při dopravní nehodě nedošlo ke zranění další osoby) spáchání přestupku.

V Německu je však nedovolené opuštění místa nehody vždy posuzováno jako trestný čin. I v případě, kdy jedete za hranice na nákup a „pouze“ odřete na parkovišti zrcátko jiného vozidla. V takovém případě může být zahájeno trestní řízení, což rozhodně není příjemná záležitost. Ptáte se, jak se tomu vyhnout? Odpověď je jednoduchá: buď si na místě s vlastníkem poškozeného vozidla vyměníte osobní údaje a údaje o odpovědnostním pojištění vozidel, anebo v případech, kdy toto není možné, je třeba na místo přivolat policii, popř. dojet na nejbližší policejní stanici a událost nahlásit. Nepostačí tedy dát lísteček se jménem a telefonem za okno vozidla, jak někdy bývá zvykem. Rozhodně také nedoporučujeme spoléhat na to, že vás nikdo neuvidí. V nemalém počtu případů bývá dopravní nehoda zaznamenána kamerou, která je umístěna na veřejném prostranství, anebo ujetí z místa nehody nahlásí její svědek.

Za trestný čin nedovoleného vzdálení se z místa nehody hrozí v Německu podle výše způsobené škody peněžitý trestkterý se pohybuje řádově ve stovkách až tisících eur, ​​​​​​uložení zákazu řízení na území Německa (zpravidla na 1 až 6 měsíců), 2 trestné body v německém registru řidičů, odebrání řidičského oprávnění na území Německa na dobu min. šesti měsíců či trest odnětí svobody až na tři roky. Pokud při dopravní nehodě zároveň dojde ke zranění další osoby, může se řidič také dopustit spáchání trestného činu ublížení na zdraví či trestného činu neposkytnutí pomoci.

132 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.