Rozvolnění pokračuje pomalým tempem a navíc selektivně, co do územního rozsahu, a to z důvodu, že novým základním kritériem aktuálně je počet pozitivně testovaných na 100 000 obyvatel daného kraje, kdy nyní mají nejnižší čísla kraje Plzeňský, Královehradecký, Karlovarský, Liberecký, Pardubický, Středočeský a hl. m. Praha, a proto se uvolnění týká hlavně jich.

Takže od 3. 5. 2021 (resp. vzhledem k dalším změnám od 4.5.2021, zvýrazněno) půjde o následující změny, oproti těm nedávným.

 1. Školy

Zde celorepublikově minimální změny a sice:

 1. u VŠ byla povolena účast na klinické a praktické výuce a praxi studentů posledních ročníků,
 2. u SŠ praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů obecně (tj. nejen jako dosud u zdravotnických oborů).

Oproti tomu ve výše uvedených krajích je ještě povoleno toto:

 1. rotační výuka u žáků nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia a žáků prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,
 2. rotační výuka u žáků druhého stupně ZŠ,
 3. a ještě sportovní výuka konaná ve vnějších prostorech, umožňují-li jiná omezení osobní přítomnost na vzdělávání.

V případě testování jde o rozšíření o testování pro ty ročníky/žáky, pro které se od 3. 5. 2021 otvírá prezenční výuka (byť třeba rotačně), s výjimkou pro děti v mateřské škole v uvedených krajích, a pak o úpravu frekvence testování:

  1. dvakrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy, žáků nižšího stupně šestiletého nebo osmiletého gymnázia a prvních čtyř ročníků osmiletého vzdělávacího programu konzervatoře,
  2. jedenkrát týdně v případě žáků 2. stupně základní školy ve třídách nebo školách podle § 16 odst. 9 školského zákona,
  3. jedenkrát týdně v ostatních případech (tj. např. první stupně ZŠ).

V případě vysokých škol jsou pravidla pro testování zde, resp. s touto aktuální změnou.

A frekvence se mění také u zaměstnanců škol a to tak, že též od 3. 5. 2021 to bude pro všechny jen 1x týdně.

Resp. od 4.5.2021 změna u základní uměleckých škol a konzultací v uvedených krajích, a zopakovaná testovací pravidla (nejen) pro tyto případy.

2. Zákaz maloobchodního prodeje a služeb

Zde moc změn není, tj. lze vycházet z předchozího stavu s následujícími úpravami, resp. ještě odkaz na aktuální opatření a jeho změnu..

Nově se otevírá celorepublikově:

 • provozovny holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb,
 • provozovny úpravy a stříhání zvířat,
 • provoz venkovních prostor muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií s tím, že může být využito nejvýše 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas.

S tím, že ty provozovny holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb musí vedle dnes zaběhlých podmínek z provozovaných obchodů (v opatření je to bod 13. a jedná se o maximální možnou cirkulaci vzduchu, desinfekční prostředky apod.) splnit ještě následující podmínky:

 1. Osoba poskytující službu ji v jeden čas poskytuje vždy jen jednomu zákazníkovi.
 2. Mezi místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví), je vzdálenost alespoň 2 metry.
 3. Neprovádí se činnosti, při kterých dochází k narušení integrity kůže.
 4. Zákazník při vstupu do provozovny:
  1. prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 20 (viz níže), nebo
  2. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  3. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  4. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
  5. provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), neumožní vstup do provozovny, resp. v případě podle předchozího bodu iv), vyjde-li zákazníkovi pozitivní výsledek testu, tak zákazník neprodleně opustí provozovnu.

e. Provozovatel vede evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření.

Dále se lázně (bod 16. opatření) otvírají (vedle stávajících klientů, kteří mají péči hrazenou alespoň částečně z veřejného zdravotního pojištění) i pacientům, kteří prodělali COVID-19 a od jejich prvního pozitivního testu uplynulo méně než 90 dní.

Určitých úprav doznal výkon shromažďovacího práva a volby do orgánů a zasedání právních osob.

V bodu 18. se stanovují následující podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů:

  1. Každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které upravuje povinnost užití ochranného prostředku dýchacích cest.
  2. Koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry.
  3. Koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat, s výjimkou členů domácnosti, rozestupy alespoň 2 metry a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce.

V bodu 19. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 10 osob:

  1. Účastníci jsou usazeni tak, aby dodržovali rozestupy alespoň 2 metry, s výjimkou členů domácnosti.
  2. Účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 20, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor.

Podmínky pro návštěvu kadeřnictví apod. jsou v bodu 20 takovéto:

Stanovují se následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

  1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.

                   Přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

Oproti tomu ve výše uvedených krajích je ještě povoleno toto:

 • Provoz i vnitřních prostor muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, kde se zakazují jen skupinové prohlídky s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.
 • Konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav, kde se zakazují jen skupinové prohlídky s tím, že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.
 • Sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na jednoho sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření; účastník sportovní přípravy před zahájením sportovní přípravy:
 1. prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 20 (viz níže), nebo
 2. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 3. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole nebo školeském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
 4. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a
 5. subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle bodů i) až iv), resp. v případě podle předchozího bodu iv) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.

Výjimku má Karlovarský, Královehradecký, Plzeňský, Liberecký, Pardubický, Středočeský kraj a hl. m. Praha ještě v poskytování služby péče o dítě, kde může být tato služba poskytována. V ostatních krajích se přítomnost veřejnosti včetně dětí, jejichž rodičům je tato služba poskytována, zakazuje. I zde platí výjimka, a to pro děti, které nejpozději k 31. srpnu 2020 dosáhly pátého roku věku, nebo je možné poskytování služby péče o dítě rodičům, kteří jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, ZŠ, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo dvouletá,
 • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a další zaměstnanci v sociálních službách,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti dle z. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, nebo
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

Výjimku má Karlovarský, Královehradecký, Plzeňský, Liberecký, Pardubický, Středočeský kraj a hl. m. Praha nově od 4. 5. 2021 ještě:

 • v poskytování služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let,
 • v případě organizovaných volnočasových aktivit osob mladších 18 let.

V ostatních krajích lze tuto službu poskytovat jen v domácnosti uživatele, v případě uvedených krajů je umožněn:

 • provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech v maximálním počtu 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby, nebo
 • provoz zařízení nebo poskytování služby ve vnějších prostorech za přítomnosti více osob než uvedených v předchozím bodu, nejvýše však 20 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití vnitřních prostor (šatny apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob potřeby případného epidemiologického šetření; účastník před zahájením poskytování služeb:
  1. prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 20 (výše), nebo
  2. prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  3. doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jejího zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo
  4. podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle předchozích bodů 1) až 4), resp. v případě podle bodu 4) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast,

A pokud půjde vše dobře, tak se maloobchod plně (resp. za splnění daných hygienických podmínek) otevře 10. 5. 2021, viz tento vládní záměr.

 1. Respirátory

Respirátorová pravidla v podstatě beze změny, proto odkazujeme na poslední článek k tomuto tématu, ale samozřejmě dáváme i odkaz na aktuální znění. Stručně řečeno stále platí NE pro látkové roušky, venku (a děti 2-15 let všude) alespoň chirurgickou/zdravotnickou roušku, vevnitř (plus zastávky MHD apod.) alespoň FFP2 (resp. ne moc pochopitelně i KN95). Nově jen rouškové povinnosti i pro žáky, pro které se od 3. 5. 2021 otvírá prezenční výuka (byť třeba rotačně) a pro používání v nově otevřených provozech. A platí stejné výjimky jako posledně, včetně sportovních apod.

4. Zpracování osobních údajů

Výše je uvedena několikrát povinnost vést evidenci osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, což se samozřejmě týká problematiky zpracování osobních údajů. Ale bohužel v daných mimořádných opatření nejsou jasné pokyny co do rozsahu, způsobu zpracování osobních údajů, jejich uchovávání či předávání.

To zaznamenal i Úřad pro ochranu osobních údajů a vyjádřil se ze své pozice k tomuto tématu na svém webu, ocitujeme jejich závěr:

Mimořádným opatřením nově uloženou povinnost provozovatelům vést evidenci zákazníků pro potřeby případného epidemiologického šetření bez stanovení konkrétního účelu a dalších parametrů zpracování a naplnění všech zásad ochrany osobních údajů v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, považuje Úřad za nepřípustnou.

Ale protože situace se mění pomalu ze dne na den, tak vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví doplnilo mimořádné opatření o odůvodnění (odkazy v článku výše příslušně aktualizovány), kdy tedy ke zpracování osobních údajů je uvedeno:

„Evidence údajů poskytovatele služby je na dobu nezbytnou pro provedení epidemiologického šetření orgánem ochrany veřejného zdraví, a to v nezbytném rozsahu. Taková evidence, aby mohla sloužit pro uvedený účel, by měla obsahovat identifikaci zákazníka (jméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informaci o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informaci, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi. Tuto evidenci by měl poskytovatel uchovávat 30 dnů.“ 

Reakce Úřadu pro ochranu osobních údajů na sebe nenechala dlouho čekat, opět na svém webu, kdy citujeme:

„Ačkoliv tím nebyly zhojeny pochybnosti o právním základu pro nařízení povinnosti vést evidenci zákazníků, a to specificky s uvedenými parametry, absence posouzení vlivu na ochranu osobních údajů či řada dalších vytknutých nedostatků, jedná se o indikaci, v jakém maximálním rozsahu bude evidence ze strany orgánů veřejného zdraví či jiných kontrolních orgánů od poskytovatelů služeb vyžadována. 

Bez ohledu na to lze poskytovatelům služeb doporučit, budou-li zpracovávat osobní údaje vymezené v odůvodnění mimořádného opatření, aby nepřekračovali indikovaný rozsah údajů a dobu jejich uchování. Zvláště je nutno zdůraznit, že součástí evidence nemá být originál či kopie listiny, kterou se osvědčují skutečnosti, jimiž je vstup do provozovny podmíněn (potvrzení, prohlášení, certifikáty).  

Zároveň je nutno obecně upozornit, že odpovědnost za eventuální následně zjištěnou protiprávnost mimořádného opatření ve kterémkoliv jeho ustanovení stíhá primárně původce mimořádného opatření, nikoliv adresáty povinností, vůči nimž není ani stanoveno, zda „pro potřeby epidemiologického šetření“ vystupují v pozici správců nebo zpracovatelů osobních údajů. Přitom ze strany poskytovatelů služeb by měla být každopádně naplněna informační povinnost vůči zákazníkům, že údaje obsažené v seznamu zákazníků (identifikační a kontaktní údaje), jimž byla poskytnuta služba, mohou být předány orgánům ochrany veřejného zdraví za účelem trasování nákazy COVID-19.“

 

219 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.