Po dlouhých týdnech přísných opatření se blýská na lepší časy. Ačkoliv vláda nebude prodlužovat nouzový stav a opatření budou platit stále, přece jenom se dočkáme povolení opasku. Končí zákaz vycházení i zákaz opustit okres. Oddechnout si mohou například rodiče, pomalu se začnou otevírat školy, otevřou se papírnictví, obchody s dětským oblečením. To vše od pondělí 12. dubna.

 

Vláda mimo jiné nebude žádat o prodloužení nouzového stavu, což ale neznamená konec opatření, nýbrž tato budou vydávána dle nedávno schváleného tzv. pandemického zákona, tj. zákona č. 94/2021 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Má se změnit i systém PES, ale zatím jeho nová podoba nebyla zveřejněna.

Každopádně vše nové začne platit od 12. 4. 2021 a v rámci pandemického zákona nebude možné omezovat pohyb jako dosud, tj. padnou tzv. uzávěry okresů i zákazy nočního vycházení. O jaké další změny jde, se tedy podíváme níže.

 1. Školy

Zde začíná návrat do škol, ale samozřejmě postupný a s testy. Zde znění ohledně provozu škol, zde ohledně testování žáků, zde zaměstnanců škol.Zde ještě aktuální změna testování žáků účinná od 13.4.2021, změna ohledně provozu škol od 19.4.2021 (jde ale v obou případech jen o menší změny) a ještě speciální školní režim v okresu Děčín od 12.4.2021 do 18.4.2021.

Takže by se spíše dalo říct, že zatím zůstává distanční výuka s výjimkami:

 1. Vysoké školy opět s výjimkou pro lékařské obory a praktickou pedagogickou výuku, zkoušky max. 10 osob, přijímací zkoušky na VŠ max. 20 osob.
 2. Střední školy s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy žáků a studentů zdravotnických oborů ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociálních služeb; individuální konzultace (pouze jeden žák nebo student a jeden pedagogický pracovník) či konání přijímacích zkoušek, závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek, absolutorií a mezinárodně uznávaných zkoušek, a to pro max. 20 osob, max. 10 osob pro zkoušky na VOŠ a max. 20 osob pro přijímací zkoušky na střední školy; resp. od 19.4.2021 ještě skupinové konzultace žáků posledních ročníků a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině.
 3. U základních škol se vrátí nejprve první stupeň a to dle celkového počtu žáků na prvním stupni buď všichni nastálo, nebo rotačně po týdnech střídání. Plus platí výjimky pro ZŠ při zdravotnických zařízeních apod.
 4. Mateřské školy jen při zdravotnickém zařízení a obecně „předškoláci“ do 15 dětí.
 5. Školní družiny, kroužky apod. primárně pro děti, kteří budou chodit do školy.

Účast ve škole, jak je uvedeno výše, bude podmíněna neinvazivním antigenním testováním (s negativním výsledkem) a to 2x týdně, a to přímo hned po příchodu do školy.

 1. Zákaz maloobchodního prodeje a služeb

Opatření pro maloobchodní prodej se v podstatě vrací na přelom roku, tj. se neuplatní některé nedávné zákazy, takže se například otevřou papírnictví či prodejny dětské obuvi a dětského oblečení, začnou v omezeném režimu fungovat trhy a zčásti se otevřou ZOO a botanické zahrady (pouze venkovní části s omezenou kapacitou), noční zákazy prodeje se posouvají na 22:00. Zkrátka od 12. 4. 2021 bude platit dle tohoto opatřeníresp. dle této aktuálnější veze, resp. dle této změny,  následující.

 1. Zakazuje se:
 1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto provozoven:
 1. prodejen potravin,
 2. prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz dopravních prostředků na pozemních komunikacích,
 3. prodejen paliv,
 4. prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 5. lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
 6. prodejen malých domácích zvířat,
 7. prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 8. prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 9. prodejen novin a časopisů,
 10. prodejen tabákových výrobků,
 11. prádelen a čistíren,
 12. provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
 13. provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 14. prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 15. provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
 16. prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 17. pokladen prodeje jízdenek,
 18. květinářství,
 19. provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 20. provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 21. zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
 22. provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 23. provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 24. myček automobilů bez obsluhy,
 25. prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
 26. provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
 27. provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.; pro tyto provozovny neplatí zákaz prodeje v mobilních provozovnách uvedený v bodě I/8,
 28. papírnictví,
 29. prodejen dětského oblečení a dětské obuvi,
 30. vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob,
 31. provozoven psychologického poradenství a diagnostiky,
 32. provoz knihoven,

přičemž jejich provoz, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, se omezuje tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

 1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,
 2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,
 3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
 4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
 6. zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
 7. jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,
 8. v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,
 • s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory;
 • s tím, že jiné zboží a služby je zakázáno v těchto prodejnách nebo provozovnách prodávat nebo poskytovat; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na takové provozovny, ve kterých sice maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, nepředstavuje výlučnou činnost v provozovně, avšak část provozovny, ve které probíhá maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb, který není zakázán, je oddělena od ostatních částí provozovny, do kterých není zákazníkům umožněn přístup.

 

2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou:

 1. provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), s tím, že v provozovně zaměstnaneckého stravování se smí konzumovat pokrmy jen tak, že u jednoho stolu sedí nejvýše 1 strávník; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více strávníků tak, že mezi strávníky je rozestup alespoň 2 metry nebo mezi strávníky jsou mechanické překážky, které brání šíření kapének,
 2. školního stravování zaměstnanců přítomných na pracovišti a dětí, žáků a studentů účastnících se prezenčního vzdělávání,
 3. provozoven v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 21:59 hod.;

přičemž jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

 1. zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 2. u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4 zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
 3. provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
 4. zákaz produkce živé hudby a tance,
 5. nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na internet pro veřejnost,

tím není dotčena možnost prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 22:00 hod. a 05:59 hod., přičemž jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených, povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti.

 

 1. Dále se zakazují koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté s přítomností diváků; bez diváků lze tato představení konat nebo zkoušet jen v případě, že je provádí umělci, kteří tak činí v rámci zaměstnání nebo podnikání, s tím, že:
 1. ochranný prostředek dýchacích cest účinkující mohou odložit pouze na místě výkonu vlastní produkce a pouze po dobu této produkce,
 2. je-li součástí scénického díla zpěv, omezuje se počet účinkujících na jevišti nebo zkušebně tak, že celkový počet účinkujících nesmí být vyšší než počet metrů čtverečních celkové podlahové plochy jeviště nebo zkušebny dělený čtyřmi,
 3. u hráčů všech nástrojových skupin je nutné dodržovat rozestupy alespoň 1,2 metru a každý hráč na smyčcové nástroje použije samostatný notový pult, pokud to dovolují prostorové podmínky.

 

 1. Zakazují se kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě, s výjimkou:
  1. praktické výuky a praxe podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), a praktické přípravy na výkon regulovaného povolání sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
  2. profesního vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů České republiky, strážníků obecních policií, příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky a členů jednotek požární ochrany,
  3. činností na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a dopravně psychologických vyšetření podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
  4. činností vedoucích k získání zvláštní odborné způsobilosti podle § 11 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a činností vedoucích k překonání podmínek podle § 3 odst. 10 písm. d) vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách,
  5. dalších vzdělávacích akcí a zkoušek z profesních kvalifikací a jiných zkoušek, jejichž složení je podmínkou stanovenou právními předpisy pro výkon určité činnosti, kurzů s akreditovaným programem podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a rekvalifikačních kurzů zabezpečovaných Úřadem práce České republiky nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, směřujících k získání profesní kvalifikace složením zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), nejde-li o vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách);

přitom se zakazuje v jeden čas přítomnost více než 10 osob a, je-li zkouška podle právního předpisu veřejná, dalších více než 3 osob z řad veřejnosti.

 

 1. Dále se zakazuje:
 1. provoz heren, kasin a sázkových kanceláří za přítomnost veřejnosti,
 2. provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center s výjimkou:
  1. sportovní činnosti ve školách nebo školských zařízeních a vysokých školách, kde to mimořádná opatření umožňují,
  2. sportovní přípravy, kterou provádí osoby v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti jako přípravu pro sportovní akce konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, a sportovních akcí, které nejsou zakázány,
 3. provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 4. návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
 5. konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav za přítomnost veřejnosti,
 6. provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, za přítomnost veřejnosti,
 7. provoz lyžařských vleků a lanových drah pro veřejnost v souvislosti s využíváním lyžařských tratí veřejností; tím není dotčen provoz lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále s výjimkou využití lyžařských vleků a lanových drah pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby,
 8. poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, s výjimkou dětské skupiny při zdravotnickém zařízení nebo zařízení sociálních služeb, nebo poskytování služby péče o dítě pro zaměstnance těchto zařízení,
 9. provoz zoologických zahrad a botanických zahrad je omezen tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, a to s výjimkou venkovních prostor s tím, že může být využito nejvýše 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas; stejné omezení se použije i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován.

 

 1. Poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:
  1. pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
   1. tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele,
   2. provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby,
  2. osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
  3. cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu na území České republiky v souladu s jinými předpisy,
  4. osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
  5. osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před 12. 4. 2021, jestliže nemají jiné bydliště na území České republiky,
  6. osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu,
  7. osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.

 

 1. Maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v čase mezi 22:00 hod. až 05:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:
 1. čerpacích stanic s palivy a mazivy,
 2. lékáren,
 3. prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
 4. prodejen ve zdravotnických zařízeních,
 5. provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2,
 6. vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob.

 

 1. Zakazuje prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej;

zákaz se nevztahuje na:

 • pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně;
 • na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém nebo zpracovaném stavu), květin a jiných rostlin, jejich plodů, osiva, semen, mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, včetně živých ryb, vajec, pekařských a cukrářských výrobků, medu a výrobků z medu, a to s tím, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  1. zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
  2. v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,
  3. umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  4. zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci,
  5. zakazují se stoly a místa k sezení.

 

 1. Zakazuje se provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték za přítomnosti veřejnosti.

 

 1. Omezuje činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:
 1. použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby nebyla místy shromažďování osob,
 2. není poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
 3. provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
 4. následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám, zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
 5. provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
 6. je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
 7. je zakázán provoz dětských koutků,
 8. provozovatel zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,
 9. jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,
 10. prodej z provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupního centra je možný pouze přes výdejové okénko nebo jako jídlo s sebou.

 

 1. Omezuje činnosti na základě zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, tak, že provozovatel autoškoly zajistí dodržení protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem.

 

 1. Omezuje provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

 

 1. Zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, kterých se v případě vnitřních i vnějších prostor může účastnit nejvýše 15 osob; tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona, a na shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů; Ministerstvo zdravotnictví je oprávněno stanovit závazné hygienicko-epidemiologické podmínky pro hromadné akce jinak tímto mimořádným opatření zakázané, při jejichž dodržení je dovoleno je z důvodů zřetele hodných konat, a to jedná-li se o akce v důležitém státním zájmu nebo významná sportovní utkání nebo soutěže.

 

 1. Omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že:
  1. každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
  2. shromáždění, nejde-li o shromáždění podle písmene c), se může konat pouze mimo vnitřní prostory staveb a může se jej účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry,
  3. shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti nejvýše 10 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce a v rámci shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu.

 

 1. Omezuje konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků tak, že v případě, účastní-li se jej na jednom místě více než 10 osob:
  1. osoby jsou usazeny tak, aby dodržovaly minimální rozestupy 2 metry, s výjimkou členů domácnosti,
  2. účastník při vstupu do vnitřních prostor prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu I.16 níže, a provozovatel prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který podmínky nesplní, neumožní vstup do vnitřních prostor,
  3. že se zasedání účastní nejvýše 50 osob, nejedná-li se o zasedání, které je nezbytné k splnění zákonem uložených povinností včetně volby orgánu.

 

 1. Stanovují se následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor, je-li tak vyžadováno tímto mimořádným opatřením:
  1. osoba absolvovala nejdéle před 5 dny RT-PCR vyšetření s negativním výsledkem, nebo
  2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  3. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
  4. osoba před nejvýše 90 dny prodělala onemocnění COVID-19.

 

 1. Respirátory

Respirátorová pravidla v podstatě beze změny, proto odkazujeme na poslední článek k tomuto tématu, ale samozřejmě dáváme i odkaz na aktuální znění. Stručně řečeno stále platí NE látkové roušky, venku (a děti 2-15 let všude) alespoň chirurgickou/zdravotnickou roušku, vevnitř (plus zastávky MHD apod.) alespoň FFP2 (resp. ne moc pochopitelně i KN95). A platí stejné výjimky jako posledně, včetně sportovních apod.

221 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.