Epidemiologický situace se nadále zlepšuje, a tak dnes přichází další rozvolnění a to pro celou republiku

 

 1. Školy

V podstatě beze změny, resp. rozšíření stavu z minulého týdne na celou republiku, plus se všude otevřou mateřské školky, aktuální znění opatření zde, změna zde, plus změna ad testování ale jen kvůli otevření i pro zbylé kraje.

 1. Zákaz maloobchodního prodeje a služeb

Zde velké změny, primárně se otvírá v podstatě celý maloobchod a služby (bod 1 předchozích opatření), nicméně jiné provozy (stravovací zařízení, koncerty, divadla apod.) zůstávají v zavřeném režimu, až na výjimky s následujícími, většinou již známými, podmínkami, kompletní znění zde a změna z 11.5.2021 (spočívající v povolení tetovacích služeb a lázní pro všechny včetně samoplátců, samozřejmě s příslušnými omezeními a testovací/očkovacími podmínkami).

Přetrvávající zákazy a omezení jsou následující:

 1. Zákaz provozoven stravovacích služeb (až na stávající výjimky jako jsou rozestupy, max. 4 zákazníci u stolu apod., včetně okénkového provozu kde mají zákazníci dodržovat 2 m rozestupy atd.).
   
 2. Zákaz koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů, stejně jako zákaz provozu hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték, s přítomností veřejnosti.
   
 3. Zákaz kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě (až na stávající výjimky a max. 10 osob, plus 3 osoby z řad veřejnosti).
   
 4. Dále jsou
  1. zakázány herny a kasina s přítomnosti veřejnosti,
    
  1. zakázány provozy a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti, se stávajícími výjimkami (školní činnost, povolené sportovní akce),
    
  1. zakázány provozy a používání umělých koupališť, wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní s přítomností veřejnosti, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
    
  1. zakázány provozy zoologických zahrad a botanických zahrad s přítomností veřejnosti, s výjimkou venkovních prostor s tím, že může být využito nejvýše 20 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků v jeden čas; stejné omezení se použije i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován,
    
  1. zakázány skupinové prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií, a provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
    
  1. zakázány skupinové prohlídky konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav, tedy že provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, a návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,
    
  1. regulovány provozy zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let (jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování), nebo poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, tak, že umožňuje:

i) poskytování služby v domácnosti uživatele služby,

ii) provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnitřních nebo vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 3 účastníků a 1 osoby poskytující služby,

iii) provozu zařízení nebo poskytování služby ve vnějších prostorech za přítomnosti nejvýše 30 osob ve skupině, při dodržení podmínek, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 plochy, bez využití vnitřních prostor (šatny apod.); subjekt provozující zařízení nebo organizující poskytování služeb vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osoby poskytující služby (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby; účastník před zahájením poskytování služeb:

1) prokáže, že splňuje podmínky stanovené v bodu 13. níže, nebo

2) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

3) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

4) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, a

subjekt organizující poskytování služeb prokázání podmínek kontroluje a účastníku, který nesplní podmínky podle výše uvedených bodů 1) až 4), resp. v případě podle bodu 4) účastníku, kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast;

 

 1. Omezuje se poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb, tedy se umožňuje:
 1. pouze osobám, pro které je toto ubytování nezbytné k výkonu zaměstnání, povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, přičemž:
  1. tento účel je každá osoba, které je ubytování umožněno, povinna prokázat před zahájením ubytování písemným potvrzením zaměstnavatele nebo objednatele,
  2. provozovatel je povinen vyžadovat prokázání účelu podle bodu i) a uchovávat jej po celou dobu pobytu ubytované osoby,
 2. cizincům, jestliže nemají jiné bydliště na území ČR a kteří mají oprávnění ke vstupu a pobytu na území ČR v souladu s jinými předpisy,
 3. osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 4. osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto mimořádného opatření, jestliže nemají jiné bydliště na území ČR,
 5. osobám, které jsou ubytovány za účelem toho, aby jim byly poskytnuty zdravotní služby, a jejich nezbytnému doprovodu,
 6. osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný celek.

 

 1. Jinak povolený maloobchodní prodej a poskytování služeb má již známé podmínky fungování (1 zákazník na 15 m2, rozestupy 2 metry, desinfekční prostředky apod.), stejně jako známý zákaz fungování v noci, tj. v čase mezi 22:00 hod. až 05:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona, a na provozování:
  1. čerpacích stanic s palivy a mazivy,
  2. lékáren,
  3. prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních stanicích a autobusových nádražích,
  4. prodejen ve zdravotnických zařízeních,
  5. povolených provozoven stravovacích služeb,
  6. vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob.

 

 1. Stanovují se podmínky pro prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení) tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
  1. zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
  2. v jeden čas se na ploše tržiště nebo tržnice nesmí vyskytovat více než 1 osoba na 15 m2,
  3. umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
  4. zakazuje se provozovat stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci,
  5. zakazují se stoly a místa k sezení.

 

 1. Stanovují se podmínky pro činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 (jako dosud, tj. infotabule, zákaz shlukování, žádné dětské koutky, žádná wifi apod.).

 

 1. Provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a od 11.5. nově i provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,  má vedle již standardních povinností (v opatření je to bod 12. a jedná se o maximální možnou cirkulaci vzduchu, desinfekční prostředky apod.) specifické podmínky, jak bylo stanoveno minulý týden, tj. poskytování služby vždy jen jednomu zákazníkovi, rozestupy, plus testovací podmínky (viz výše u bodu 4. písm. g)) s tím, že je konečně jasně definováno zpracování osobních údajů v rámci evidence osob, a to v rozsahu identifikace zákazníka (jméno, příjmení), kontaktní údaje zákazníka (nejlépe telefonní číslo), informace o čase poskytnutí služby (od kdy, do kdy) a informace, který zaměstnanec poskytoval služby tomuto zákazníkovi; tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby.

 

 1. Autoškoly zajistí dodržení protiepidemických opatření spočívajících v dezinfekci kontaktních ploch vozidla po každé jízdě dezinfekcí s virucidním účinkem.

 

 1. Lázně se po pacientech s péčí hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a post-COVIDových pacientech otevírají i pro očkované pacienty a od 11.5. pro všechny jen s podmínkami negativního testu 48 hodin před nástupem (a po sedmi dnech znovu) či očkování či zmiňování post-COVIDoví pacienti.

 

 1. Zakazují se spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak a s výjimkou:
  1. svateb či pohřbů (max. 30 lidí),
  2. schůzí, zasedání a podobných akcí ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
  3. shromáždění konaných podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím (za již známých podmínek jakou roušky, max. 20 lidí a rozestupy),
  4. Ministerstvem zdravotnictví povolených hromadných akcí,
  5. sportovní přípravy amatérských sportovců mladších 18 let, organizované sportovními svazy, mimo vnitřní prostory na vymezeném sportovišti při dodržení podmínky, že na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště, ve skupinách nejvýše 20 osob, bez využití vnitřních prostor sportoviště (šatny, sprchy apod.); subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy; před zahájením sportovní přípravy platí již známé testovací podmínky (viz výše u bodu 4. písm. g)),
  6. organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let za podmínek uvedených výše v bodě 4 písm. g); 
  7. voleb a zasedání orgánu právnické osoby (testování dle bodu 13. níže, rozestupy atd.).

 

 1. Podmínky pro vstup osob do některých vnitřních prostor nebo pro účast na hromadných akcích, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením, platí jako posledně, tj.:
 1. osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 2. osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
 3. osobě byl vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo
 4. osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
 5. přičemž se musí jednat o osobu bez klinických známek onemocnění COVID-19.

 

 1. Respirátory

Respirátorová pravidla v podstatě jen s jedinou změnou, a sice že venkovní povinnost nosit roušky dosud dělená na prostory „na sídliště“ a „v lese“ bude nyní platit jednotně, tj. venku jen pokud dochází k přítomnosti alespoň 2 osob na méně než 2 metry. Jinak vše jako dosud, pro pořádek odkaz na aktuální znění.

389 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.