Máte byt v osobním vlastnictví a rádi byste ho pronajali cizinci? Pak byste měli vědět, na co máte nárok a jaké povinnosti vás jakožto pronajímatele neminou. Kromě toho vám dáme i tipy, na co si dát pozor ve smlouvě a jak řešit případné spory. ​​

Pronajímání bytu cizinci je dnes zcela běžnou záležitostí. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“) nijak neomezuje vlastníka bytu v tom, jakou musí mít nájemce státní příslušnost. Z pohledu zákona tedy nevzniká žádná překážka a je na každém vlastníkovi nemovitosti, zda se rozhodne pronajmout byt občanovi jiného státu

Právní úprava – pronajímatel a jeho povinnosti

Z pohledu zákona č. 326/1999 Sb., v platném znění o pobytu cizinců na území České republiky (dále jen jako „ZPC“) je ubytovatelem každým, kdo poskytuje ubytování za úhradu nebo ubytovává více než 5 cizinců. Výjimka se týká pouze případu, kdy lze ubytované cizince a ubytovatele považovat za osoby blízké.

Ubytováním se pak rozumí vztah založený smlouvou o ubytování, nájemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s obdobným obsahem.

Pronájem bytu cizinci probíhá většinou prostřednictvím standardní nájemní smlouvy a přináší s sebou i určité povinnosti. O jaké se jedná?

  1. Oznámení policii

Ze zákona pro vás primárně vyplývá povinnost ohlásit policii, že ubytováváte cizince, a to nejpozději do 3 pracovních dní po jeho ubytování. Oznámení o ubytování cizince musíte učnit buď prostřednictvím přihlašovacích tiskopisů v písemné formě, nebo elektronicky prostřednictvím dálkového přístupu přes internetovou aplikaci. 

Forma ohlášení se odvíjí do toho, zda máte ubytování zapsané jako předmět podnikatelské činnosti. Pokud ano, pak musíte ohlášení učinit prostřednictvím dálkového přístupu. Pokud nemáte ubytování jako předmět podnikatelské činnosti, máte možnost volby mezi papírovým tiskopisem a dálkovým přístupem (internetová aplikace UBYPORT). 

  1. Vedení domovní knihy

Kromě uvedené oznamovací povinnosti máte také povinnost vést tzv. domovní knihu a předložit ji ke kontrole, kdykoliv o to policie požádá. Jedná se o dokument, do něhož se zapisuje zejména jméno, příjmení, narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu a doba ubytování (dle nájemní smlouvy). Domovní knihu je nutné uchovávat po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.

  1. Potvrzení o ubytování

Dále musíte cizinci vystavit na jeho žádost potvrzení o ubytování. To musí obsahovat celé jméno, příjmení, přesnou adresu bytu a dobu ubytování. 

  1. Komunikace s policií

Po celou dobu ubytování máte povinnost komunikovat s policií a kdykoliv jí umožnit vstoupit do míst, která cizinci pronajímáte. Pokud ubytovaný cizinec zemře, musíte tuto skutečnost neprodleně nahlásit na policii. Vše ostatní zpravidla probíhá stejně jako při pronájmu občanům České republiky.

V případě nedodržení výše uvedených povinností vyplývajících ze ZPC můžete dostat pokutu až do výše 50.000 Kč.

Jaké jsou povinnosti nájemce – cizince?

Kromě povinností, které cizinci vznikají z nájemní smlouvy, zákon ještě ukládá povinnost ohlásit skončení nájmu. To by měl cizinec osobně provést na oddělení azylové a migrační politiky.

Na co dát pozor v nájemní smlouvě?

Vzhledem k tomu, že cizinci zpravidla nemají až na výjimky rodná čísla, je nutné provést jejich detailní identifikaci na základě celého jména, data narození a čísla cestovního dokladu.

Největší obavou pronajímatelů je situace, kdy se nájemník (cizinec) z bytu vystěhuje a dluží na nájemném nebo pronajatou nemovitost poškodil. Dohledání cizince je ve většině případů v podstatě nemožné. Určitou ochranou je ale zajištění odpovídající výše peněžité jistoty (kauce). Taktéž je možné sjednat pojištění nemovitosti nebo bytu. Do smlouvy je také vhodné začlenit možnost pravidelné kontroly pronajímaného bytu a tak podobně.

Aby pronajímateli nehrozilo projednávání případných sporů před zahraničními soudy (neboť uzavřená nájemní smlouva s cizincem je smlouva s mezinárodním prvkem), je vhodné do nájemní smlouvy začlenit speciální ujednání. A to, že se smluvní strany dohodly, že spory vzniklé z nájemní smlouvy se budou řešit místně příslušným českým soudem a podle českého práva.

Co udělat po skončení nájmu?

Jakmile dojde k ukončení nájmu a nájemník předá byt, musí se z místa odhlásit a oznámit policii, že se nebude nadále na dané adrese zdržovat. Je nutné upozornit na to, že ukončením nájemní smlouvy tato povinnost nezaniká. Pokud by se cizinec z bytu neodhlásil sám, musíte sami podat návrh na zrušení údajů o místě hlášeného pobytu cizince. K tomu je možné přistoupit i preventivně do 3 dnů od odstěhování nájemníka.

268 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.