Dostali jste výzvy k úhradě pokuty za různé přestupky a nechcete je platit zvlášť? Pro takové případy můžete využít společné řízení, které vám toto umožní. Zjistěte, za jakých podmínek lze této možnosti využít.

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. upravuje mimo jiné zvláštní druh řízení, který nazýváme společné řízení (§ 88). V obecné rovině je tento druh řízení také upraven v § 140 správního řádu, ale právě speciální úprava je zakotvena v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Rozdíl mezi správním řádem a přestupkovým zákonem spočívá v tom, že dle správního řádu může správní orgán usnesením spojit různá řízení, pokud se týkají týchž účastníků, stejného předmětu řízení a spolu věcně souvisejí (nebrání-li tomu účel řízení, povaha věci či ochrana práv a oprávněných zájmů účastníků). Nicméně podle speciální úpravy obsažené v § 88 tak učinit musí, pokud splňujete určité podmínky. Správní řád má v tomto případě podpůrný charakter.

Co je společné řízení

Společné řízení je zvláštním typem správního řízení, ve kterém je možné projednat více přestupků, jichž se podezřelý dopustil. Jedná se o typy přestupků, jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností ve stejné oblasti veřejné správy, a k jejich projednání je příslušný týž správní orgán.

Důležité je, že musí být dána věcná, funkční a místní příslušnost. To znamená, že všechny přestupky musí spadat do působnosti buď přestupkové komise (více informací najdete v tipu ke článku), anebo obecního úřadu, a musely by být spáchány ve správním obvodu tohoto přestupkového orgánu.

Ve společném řízení se projednají rovněž související přestupky více podezřelých, jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností ve stejné oblasti veřejné správy a k jejich projednání je příslušný týž správní orgán.

Naopak ve společném řízení se neprojednává přestupek, který byl spáchán po zahájení řízení o jiném přestupku.

Protiprávní jednání mladistvých osob

V rámci společného řízení je možné projednat i protiprávní jednání osob mladistvých. A to v případech, pokud se více mladistvých podezřelých dopustilo více souvisejících přestupků, jejichž skutková podstata se týká porušení právních povinností ve stejné oblasti veřejné správy, a k rozhodnutí o těchto přestupcích je příslušný týž správní orgán.

Současně se posuzuje vhodnost z hlediska zjištění stavu věci, hospodárnosti a rychlosti řízení a s přihlédnutím k osobám mladistvých podezřelých. Z hlediska procesní stránky je možné pro urychlení řízení (nebo z jiného důležitého důvodu)  jednotlivý skutek ze společného řízení vyloučit a vést o něm samostatné řízení.

Kdy dojde k zahájení společného řízení?

Řízení je zahájeno v okamžiku, kdy bude doručeno oznámení o zahájení řízení podezřelému z přestupku nebo dojde k ústnímu vyhlášení takového oznámení. Toto oznámení obsahuje popis skutku, o kterém má být v řízení rozhodováno, a jeho předběžnou právní kvalifikaci. Jedná se o první úkon v řízení a platí, že jeho učiněním se podezřelý stává obviněným z přestupku.

O ústním vyhlášení oznámení vydá správní orgán účastníkům řízení na požádání potvrzení. Společné řízení je zahájeno doručením oznámení o zahájení řízení všem podezřelým z přestupku.

Tresty za přestupky      

Co se týká ukládání správních trestů za více přestupků, platí, že za 2 nebo více přestupků téhož pachatele ve společném řízení se uloží správtrest, který se vztahuje na nejpřísněji trest přestupek. Jsou-li horní hranice sazeb pokut stejné, uloží se správtrest podle ustanovení za nejzávažnější přestupek.

Jsou-li společně projednávány 2 nebo více přestupků, správní orgán může uložit pokutu ve vyšší sazbě. A to tak, že horní hranice sazby pokuty za nejpřísněji trestpřestupek se zvyšuje až o 50 % – nejvýše však do částky, která je součtem horních hranic sazeb pokut za jednotlivé společně projednávané přestupky.

Současně platí, že lze uložit i jiný druh správního trestu (zákazu činnosti, propadnutí věci nebo náhradní hodnoty, zveřejnění rozhodnutí o přestupku), jestliže by jej bylo možno uložit za některý ze společně projednávaných přestupků.

V této souvislosti je třeba zmínit, že od uložení správního trestu lze upustit, jestliže o 2 nebo více přestupcích téhož pachatele nebylo konáno společné řízení a správtrest uložený za některý z těchto přestupků v samostatném řízení lze považovat za odpovídající správnímu trestu, který by byl jinak uložen ve společném řízení.

Jedna rada na závěr

Pokud víte, že jste se dopustili několika přestupků, a nechcete za každé porušení zákona hradit jednotlivé částky na základě výzvy k úhradě, sdělte správnímu orgánu totožnost řidiče ve stanovené lhůtě a vyčkejte na zahájení správního řízení. Pak by dle litery zákona měly být všechny přestupky projednány ve společném řízení. Samozřejmě za předpokladu, že k nim došlo před zahájením řízení.

 

1017 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.