Pokud nedojde ke změnám, 1. července 2023 nabude plné účinnosti nový stavební zákon, který letos schválil Parlament České republiky. Pojďte si přečíst, jaké změny s ním přichází a na co byste se měli připravit.

 

 

To, že současná úprava procesu povolování staveb v České republice je naprosto nevyhovující, složitá a nepřehledná, není potřeba opakovat. Odcházející vláda si dala za cíl odstranit nejzásadnější nedostatky stávajícího zákona, a to také udělala. Připravila totiž zcela nový předpis, který obsahuje celou řadu zásadních změn. I když nevíme, jaký bude povolební osud předpisu, již nyní do něj můžeme nahlédnout a seznámit se s klíčovými instituty. Pokud nedojde k další změnám, od 1. 7. 2023 se jím budeme nuceni řídit.

Oddělení stavebních úřadů od samospráv a jejich nová struktura

Zásadním krokem, který přináší nová legislativa, je oddělení stavebních úřadů od samospráv. Pro úředníky vykonávající agendu stavebního úřadu to má znamenat přijetí do služebního poměru a jednotné metodické vedení. V souvislostí s úbytkem agend a digitalizací by se měl úřednický aparát zmenšit ze 7.000 na 4.500–5.000 osob. 

V čele nově budované struktury stavebních úřadů by měl stát Nejvyšší stavební úřad se sídlem v Ostravě a Specializovaný a odvolací stavební úřad se sídlem v Praze. Základním článkem dané soustavy by měly být krajské stavební úřady. 

Zrychlení procesu povolování staveb

Proces povolení stavby by se měl zásadním způsobem zrychlit. Stavební povolení podrobené odvolacímu řízení i případnému soudnímu přezkumu bude možné získat do jednoho roku.

V případě malých staveb v rámci tzv. zrychleného řízení bude platit, že bude-li žádost o stavební povolení např. pro stavbu rodinného domu kompletní, může být povolení vydáno již do 30 dnů.

Co se dotčených orgánů týče, ty budou muset dodržovat standardní lhůtu 30 dnů (popř. z určitých důvodů ještě prodlouženou o dalších 30 dnů). Nestihnou-li ve lhůtě vydat své stanovisko, bude se mít za to, že s navrženým záměrem bez připomínek souhlasí.

Jedno řízení

Namísto stávajícího územního, stavebního řízení a dalších postupů se zavede jedno společné řízení o povolení stavby. A to proto, aby se eliminovala komplikovanost a roztříštěnost dosavadní úpravy.

Stavebník by již neměl jednotlivě obcházet desítky úřadů s žádostmi o stanoviska, ale tyto orgány budou z většiny zapojeny v rámci činnosti stavebního úřadu. Rozhodnutí stavebního úřadu budou vznikat ve spolupráci několika oprávněných úředních osob.

Změna charakteru odvolacího řízení

Nadřízený správní orgán bude v rámci apelačního principu sám rozhodovat s konečnou platností. Věc se nebude vracet prvostupňovému správnímu orgánu k novému řízení, čímž se zabrání opakovanému projednávání věci a zásadnímu prodloužení celého procesu.

Digitalizace

Zákon počítá se zásadními změnami v oblasti digitalizace. Stávající žádost, k níž je třeba běžně doložit desítky příloh, budete moci podat digitálně prostřednictvím Portálu stavebníka. Ten bude mimo jiné obsahovat interaktivní formulář, který pomůže k lepší orientaci v celém procesu.

Projektovou dokumentaci bude taktéž třeba doložit v digitální podobě, čímž odpadne nutnost tištění velkého množství stran papíru v několika vyhotoveních. Když se stavebník podívá do portálu, okamžitě zjistí, v jaké fázi je vyřizování jeho záležitosti.

Odstraňování a dodatečné povolování staveb

Zákon zpřísňuje oblast odstraňování staveb a jejich dodatečné povolování. V případě stavby postavené bez povolení nebo v rozporu s jeho podmínkami bude možno stavbu dodatečně povolit jen za předpokladu, že stavebník jednal v dobré víře. Nebude-li navíc žádost o dodatečné povolení stavby podána ve stanovené lhůtě, nejde stavbu dodatečně povolit. 

Plánovací smlouvy

Zákon podrobně upravuje oblast plánovacích smluv. Ty mají přinést větší práv jistotu jak pro obce, tak pro investory. Z plánovací smlouvy bude jasné, co je obsahem jejich vzájemných závazků. Nejvíce se tento institut využije v případě výstavby veřejné infrastruktury. Obec bude moci v územním plánu podmínit realizaci určitého záměru uzavřením plánovací smlouvy.

317 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.