Jsou mezi vámi nějací včelaři? Květen a červen patří mezi včelařsky nejzajímavější měsíce, a to díky produkci medu a následného stáčení. Ne všichni včelaři však vědí, jaké množství zlatého produktu mohou prodat, jak ho zákonně skladovat a zda musí výdělek danit. V tomto článku se dozvíte vše, co budete potřebovat.

Podnikatel, nebo živnostník? Zákonné povinnosti se liší

Stáčení a prodej medu můžeme zařadit pod podnikatelskou činnost. Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podnikatele definuje jako osobu, která na vlastní účet a odpovědnost samostatně vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem dosažení zisku.

Většinou se však nejedná přímo o živnost. Ta se v živnostenském zákoně č. 455/1991 Sb. definuje jako: soustavná činnost provozovaná samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

Živnostenský zákon výslovně uvádí, že živností není prodej nezpracovaných rostlinných a živočišných výrobků z vlastní drobné pěstitelské a chovatelské činnosti fyzickými osobami. Pokud tedy včelař využívá pouze přebytky ze své drobné chovatelské činnosti, pak živnostníkem není.

Jak skladovat med v souladu se zákonem?

Vědět, zda je včelař podnikatel nebo ne, je zásadní např. kvůli zákonu o obalech (zákon č. 477/2001 Sb.). Osoby, které na trh nebo do oběhu uvádí obaly, povinnosti uvedené v § 10 až 15 plnit nemusí. A to pokud splňují podmínky:

a) celkové množství obalů uvedených na trh nebo do oběhu za 1 kalendářní rok nepřekročí 300 kg a zároveň

b) jejich roční obrat není vyšší než 25.000.000 .

Jaké obaly lze podle zákonu o skladování medu používat? Med musí být vykupován, přeléván a skladován pouze v obalech, které splňují požadavky na obaly pro potraviny živočišného původu. Zároveň obaly nesmí být vystavovány přímému slunečnímu záření.

Kolik medu můžete prodat bez zásahu státního orgánu?

Tento problém řeší zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon. Chovatel může v malých množstvích prodávat med, mateří kašičku nebo včelí vosk:

  1. z vlastního chovu včelstev ve své domácnosti,
  2. ve svém hospodářství,
  3. v tržnici nebo na tržišti, které se nacházejí na území České republiky.

A to přímo spotřebiteli nebo jej dodávat do místního maloobchodu.

Otázkou je, co podle zákona znamená malé množství medu"? Tuto skutečnost stanovuje vyhláška veterinárního zákona. Za malé množství medu určeného k prodeji se považuje množství menší než 2 tuny ročně.

Poznámka: Chovatel včel, který med použije v jím provozovaném zařízení stravovacích služeb, nemusí med označit stanoveným způsobem.

Jak je to s daněmi?

Zákon o dani z příjmu stanoví, že od daně (kromě příjmů uvedených v § 4) jsou osvobozené příjmy, jejichž úhrn ve zdaňovacím období nepřesáhne 30.000 Kč. A pokud máte příjem z chovu včel a včelstev máte maximálně 60, počítá se příjem na jedno včelstvo 500 Kč.

569 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.