Možných porušení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon, dále jen „SZ“) může být poměrně hodně. Pojďme se proto podívat na jejich úpravu a také na to, jak jsou taková porušení sankcionována.

SZ několika ustanoveními reguluje problematiku deliktních jednání na úseku výstavby. Tato úprava je ve vztahu speciality k obecné úpravě přestupků dané zejména zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. SZ do sebe včlenil především hmotněprávní regulaci deliktů, kdy s určitým protiprávním jednáním spojuje určitý správtrest

Pro snazší seznámení se s danou problematikou, jsme obsahově upravili jednotlivá ustanovení, aby pro vás byla přehlednější.

Přestupky fyzické, právnické nebo podnikající fyzické osoby

Podle ust. § 178 odst. 1 SZ fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že:

 1. provede činnosti, ke kterým je třeba územní rozhodnutí, veřejnoprávsmlouva, územní souhlas anebo regulační plán bez těchto aktů,
 2. jako žadatel o vydání územního rozhodnutí nezajistí vyvěšení informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby konání veřejného ústního jednání,
 3. jako žadatel o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení nezajistí vyvěšení informace o návrhu výroku rozhodnutí bezodkladně poté, co jej obdrží, na místě určeném v něm stavebním úřadem, a to po dobu 15 dnů,
 4. provede činnosti v rozporu s územním rozhodnutím, veřejnoprávsmlouvou či regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí nebo provede činnosti jimi zakázané anebo provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,
 5. užívá stavbu, kterou lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí, bez zajištění zkoušek nebo měření a jejich vyhodnocení, nebo takové užívání umožní jiné osobě,
 6. užívá stavbu bez kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí nebo takové užívání umožní jiné osobě,
 7. užívá stavbu v rozporu s účelem vymezeným v kolaudačním rozhodnutí, v kolaudačním souhlasu nebo v oznámení o užívání stavby nebo s účelem vymezeným v povolení stavby, nevyžaduje-li stavba kolaudaci, nebo takové užívání umožní jiné osobě,
 8. užívá vyjmenované stavby nebo terénní úpravy uvedené provedené bez souhlasu či povolení stavebního úřadu nebo takové užívání umožní jiné osobě,
 9. užívá stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu se změnou užívání stavby nebo povolením ke změně v užívání stavby nebo takové užívání umožní jiné osobě,
 10. užívá stavbu v rozporu s povolením k předčasnému užívání stavby nebo takové užívání umožní jiné osobě,
 11. provede zkušební provoz v rozporu s rozhodnutím stavebního úřadu,
 12. v rozporu s povolením odstranění stavby odstraní vyjmenované stavby obsahující azbest nebo jiné vyjmenované stavby bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,
 13. odstraní stavbu vyžadující stavební povolení bez souhlasu nebo povolení stavebního úřadu,
 14. odstraní stavbu v rozporu se souhlasem nebo povolením stavebního úřadu o odstranění stavby,
 15. nezjedná nápravu ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu, když tomuto postupu předchází provádění státního dozoru ve věcech územního plánování a stavebního řádu.

Přestupky stavebníka

Podle ust. § 178 odst. 2 SZ fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavebník dopustí přestupku tím, že:

 1. provede vyjmenované stavby, terénní úpravy nebo udržovací práce bez souhlasu stavebního úřadu,
 2. provede vyjmenované stavby, terénní úpravy nebo udržovací práce v rozporu se souhlasem stavebního úřadu,
 3. provede vyjmenované stavby, terénní úpravy nebo udržovací práce v chráněném území, v ochranném pásmu, na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území bez souhlasu stavebního úřadu,
 4. provede změnu vyjmenovaných staveb bez stavebního povolení, společného povolení, veřejnoprávsmlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora,
 5. provede vyjmenované stavby bez stavebního povolení, společného povolení, veřejnoprávsmlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora,
 6. provede vyjmenované stavby bez stavebního povolení, společného povolení, veřejnoprávsmlouvy anebo oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora v chráněném území, v ochranném pásmu, na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území,
 7. provede stavbu v rozporu se stavebním povolením nebo společným povolením, veřejnoprávsmlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením anebo s dodatečným povolením stavby,
 8. provede stavbu v rozporu se souhlasem stavebního úřadu, stavebním povolením, společným povolením, veřejnoprávsmlouvou, oznámeným certifikátem autorizovaného inspektora, opakovaným stavebním povolením nebo s dodatečným povolením stavby v chráněném území, v ochranném pásmu anebo na nezastavitelném pozemku nebo v nezastavěném území,
 9. nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu, kdy před tímto jednáním stavební úřad zjistil při kontrolní prohlídce závadu, popř. seznal, že je tohoto třeba z důvodu přesnosti a úplnosti zjištění,
 10. nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu, kdy před tímto jednáním stavební úřad zjistil při kontrolní prohlídce závadu, popř. seznal, že je tohoto třeba z důvodu přesnosti a úplnosti zjištění,
 11. poruší povinnosti stavebníka při přípravě a provádění stavby,
 12. poruší povinnost u vyjmenovaných staveb zajistit technický dozor investora, v určitých případech též autorský dozoru projektanta, příp. hlavního projektanta,
 13. poruší povinnost v určitých případech, např. dojde-li k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, archeologickým nálezům, oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň povinnost učinit opatření nezbytná k tomu, aby nebyl nález poškozen nebo zničen,
 14. poruší povinnost bezodkladně oznamovat stavebnímu úřadu a ministerstvu výskyt závady, poruchy nebo havárie stavby a výsledky šetření jejich příčin, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob či zvířat nebo ke značným majetkovým škodám,
 15. poruší povinnost vést stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě.

Podle ust. § 178 odst. 3 lze za přestupek uložit pokutu:

 1. do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. c), f) nebo h),
 2. do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo odstavce 2 písm. e) nebo m),
 3. do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d), g), i), j), k) nebo m) nebo odstavce 2 písm. d) nebo g),
 4. do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b), c), e), h), l), n) nebo o) nebo odstavce 2 písm. a), b), i), j), k), l), n) nebo o).

Přestupky vlastníka stavby

Podle ust. § 179 odst. 1 SZ fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník stavby dopustí přestupku tím, že:

 1. nezajistí odstranění stavby stavebním podnikatelem, při odstraňování stavby svépomocí nezajistí provádění stavebního dozoru anebo provádění dozoru oprávněnou osobou při odstraňování stavby, v níž je obsažen azbest,
 2. odstraní stavbu v rozporu s rozhodnutím stavebního úřadu, kterým je nařízeno odstranění stavby,
 3. neoznámí stavebnímu úřadu odstranění stavby,
 4. neodstraní stavbu ve lhůtě, která je stanovena rozhodnutím stavebního úřadu o nařízení odstranění stavby,
 5. nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí, kdy před tímto jednáním stavební úřad zjistil při kontrolní prohlídce závadu, popř. seznal, že je tohoto třeba z důvodu přesnosti a úplnosti zjištění,
 6. neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce, popř. je provede v rozporu s rozhodnutím stavebního úřadu,
 7. neprovede nařízené neodkladné odstranění stavby, popř. je provede v rozporu s rozhodnutím stavebního úřadu,
 8. neprovede nařízené nezbytné úpravy, popř. je provede v rozporu s rozhodnutím stavebního úřadu,
 9. neprovede nařízenou údržbu stavby, popř. ji provede v rozporu s rozhodnutím stavebního úřadu,
 10. dojde k porušení povinnosti vlastníka stavby udržovat stavbu po celou dobu její existence; porušení povinnosti neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě ohrožující životy či zdraví osob nebo zvířat; porušení povinnosti umožnit kontrolní prohlídku zařízení, nebrání-li vážné důvody se této prohlídky zúčastnit; porušení povinnosti uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence,
 11. poruší oznamovací povinnost stran výskytu závady, poruchy či havárie stavby, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat či ke značným majetkovým škodám.

Přestupky vlastníka zařízení

Podle ust. § 179 odst. 2 SZ fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník zařízení dopustí přestupku tím, že:

 1. odstraní zařízení v rozporu s rozhodnutím stavebního úřadu o nařízení odstranění zařízení,
 2. nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené stavebním úřadem ve výzvě nebo rozhodnutí, kdy před tímto jednáním stavební úřad zjistil při kontrolní prohlídce závadu, popř. seznal, že je tohoto třeba z důvodu přesnosti a úplnosti zjištění,
 3. neprovede nařízené nutné zabezpečovací práce, popř. je provede v rozporu s rozhodnutím stavebního úřadu,
 4. neprovede nařízené neodkladné odstranění zařízení nebo je provede v rozporu s rozhodnutím stavebního úřadu,
 5. neprovede nařízené nezbytné úpravy nebo je provede v rozporu s rozhodnutím stavebního úřadu,
 6. dojde k porušení povinnosti vlastníka zařízení udržovat zařízení po celou dobu jeho existence; porušení povinnosti neprodleně ohlásit stavebnímu úřadu závady na stavbě ohrožující životy či zdraví osob nebo zvířat; porušení povinnosti umožnit kontrolní prohlídku zařízení, nebrání-li vážné důvody se této prohlídky se zúčastnit; porušení povinnosti uchovávat dokumentaci skutečného provedení zařízení, rozhodnutí, souhlasy a jiné důležité doklady týkající se zařízení po celou dobu jeho existence,
 7. neodstraní zařízení ve lhůtě stanovené stavebním úřadem v rozhodnutí o nařízení odstranění zařízení.

Přestupky vlastníka technické infrastruktury

Podle ust. § 179 odst. 3 SZ fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník technické infrastruktury dopustí přestupku tím, že:

 1. nesplní povinnost vést o technické infrastruktuře evidenci a v některých případech i výškové umístění, popř. nesplní povinnost sdělit ve lhůtě do 30 dnů údaje o poloze infrastruktury, o podmínkách napojení, ochraně a další nezbytné údaje,
 2. nesplní povinnost poskytnout údaje o území v digitální formě bezodkladně po jejich vzniku nebo po jejich zjištění.

Přestupky autorizovaného inspektora

Podle ust. § 179 odst. 4 SZ fyzická, právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako autorizovaný inspektor dopustí přestupku tím, že poruší oznamovací povinnost stran výskytu závady, poruchy či havárie stavby, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat či ke značným majetkovým škodám nebo nesplní povinnost oznámit stavebnímu úřadu bez zbytečného odkladu uzavření smlouvy o kontrole projektové dokumentace stavby se stavebníkem.

Podle ust. § 179 odst. 5 SZ za přestupek lze uložit pokutu:

 1. do 500 000 Kč, jde-li o přestupek dle odstavce 1 písm. b), f), g), h) nebo i) nebo podle odst. 2 písm. d) nebo e),
 2. do 200 000 Kč, jde-li o přestupek dle odstavce 1 písm. a), c), d), e), j) nebo k) nebo podle odstavce 2 písm. c), f) nebo g) nebo podle odstavce 3 nebo 4.

Přestupky fyzické osoby

Podle ust. § 180 odst. 1 SZ fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že provádí vybrané činnosti ve výstavbě bez oprávnění podle zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Přestupky projektanta územně plánovací dokumentace

Podle ust. § 180 odst. 2 SZ fyzická osoba se jako projektant územně plánovací dokumentace dopustí přestupku tím, že neodevzdá vybrané části územně plánovací dokumentace v jednotném standardu.

Přestupky stavbyvedoucího

Podle ust. § 180 odst. 3 SZ fyzická osoba se jako stavbyvedoucí dopustí přestupku tím, že:

 1. nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu, kdy před tímto jednáním stavební úřad zjistil při kontrolní prohlídce závadu, popř. seznal, že je tohoto třeba z důvodu přesnosti a úplnosti zjištění,
 2. poruší povinnost působit k odstranění závad při provádění stavby a oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky pro prohlídku stavby, spolupracovat s osobou provádějící technický dozor stavebníka, popř. autorský dozor projektanta a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, řídit provádění stavby dle rozhodnutí či jiného opatření stavebního úřadu a projektové dokumentace, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm, jakož i dodržení obecných požadavků na výstavby, případně i jiných předpisů a norem a konečně též vytyčení tras technické infrastruktury v místě střetu se stavbou,
 3. poruší oznamovací povinnost stran výskytu závady, poruchy či havárie stavby, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat či ke značným majetkovým škodám.

Přestupky stavebního dozoru

Podle ust. § 180 odst. 4 SZ fyzická osoba vykonávající stavební dozor se dopustí přestupku tím, že:

 1. nezjedná nápravu nebo nepředloží doklady ve lhůtě stanovené ve výzvě nebo rozhodnutí stavebního úřadu, kdy před tímto jednáním stavební úřad zjistil při kontrolní prohlídce závadu, popř. seznal, že je tohoto třeba z důvodu přesnosti a úplnosti zjištění,
 2. nevykonává řádně odborný dozor nad prováděním stavby svépomocí tím, že poruší povinnost společné odpovědnosti se stavebníkem za soulad polohy stavby s dokumentací, dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby či jiných předpisů, dodržení rozhodnutí a opatření k uskutečnění stavby, dále povinnost sledovat způsob a postup provádění stavby, bezpečnost instalací a provozu technických zařízení, vhodnost ukládání a použití stavebních výrobků, materiálů, konstrukcí a vedení stavebního deníku, popř. jednoduchého záznamu o stavbě a konečně působit k odstranění závad, jakož i tyto stavebnímu úřadu oznámit, nepodaří-li se je v rámci  výkonu dozoru odstranit,
 3. poruší oznamovací povinnost stran výskytu závady, poruchy či havárie stavby, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat či ke značným majetkovým škodám.

Podle ust. § 180 odst. 5 SZ za přestupek podle odstavců 1 až 4 lze uložit pokutu do 200 000 Kč.

Přestupky stavebního podnikatele

Podle ust. § 181 odst. 1 SZ právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako stavební podnikatel dopustí přestupku tím, že:

 1. poruší oznamovací povinnost stran výskytu závady, poruchy či havárie stavby, došlo-li při nich ke ztrátám na životech, k ohrožení života osob nebo zvířat či ke značným majetkovým škodám,
 2. poruší ve vyjmenovaných případech povinnost při realizaci stavby zabezpečit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, povinnost zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby s takovýmto oprávněním, povinnost jako zhotovitel stavby tuto provádět v souladu s rozhodnutím či opatřením stavebního úřadu a s dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popř. další předpisy, a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce dle zvláštních předpisů,
 3. provede činnosti bez územního rozhodnutí, veřejnoprávsmlouvy, regulačního plánu nahrazujících územní rozhodnutí nebo bez územního souhlasu,
 4. provede činnost v rozporu s územním rozhodnutím, veřejnoprávsmlouvou, regulačním plánem nahrazujícími územní rozhodnutí nebo provádí činnosti jimi zakázané či provede činnosti v rozporu s územním souhlasem,
 5. provede stavbu nebo změnu stavby anebo terénní úpravy, které je třeba ohlásit stavebnímu úřadu, bez souhlasu stavebního úřadu nebo v rozporu s ním,
 6. provede stavbu nebo změnu stavby bez stavebního povolení, veřejnoprávsmlouvy, oznámeného certifikátu autorizovaného inspektora nebo v rozporu s nimi.

Podle ust. § 181 odst. 2 SZ za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do:

 1. 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene b), c), d) nebo f),
 2. 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle písmene a) nebo e).

Jak je zřejmé z výše uvedeného, SZ především určuje, jaká pravidla je třeba na daném úseku práva respektovat a pro případ, že respektována nebudou, stanoví stavební zákon konkrétní rozpětí správního trestu v podobě pokuty. Samotné procesní projednávání přestupků se již odehrává v režimu zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Ten stanoví mantinely, v jejichž rámci se stavební úřad může pohybovat.

Přestupková jednání na úseku SZ lze členit podle řady kritérií. Snad nejzřejmější je členění dle subjektu, kdy ze skutkových podstat přestupků se podává, že některé přestupky může spáchat jakákoliv osoba, některé pouze stavebník, jiné zase například vlastník stavby a výčet pokračuje přes projektanta, stavbyvedoucího, stavební dozor až po stavebního podnikatele.

Každé přestupkové jednání je spojeno s pokutou, kdy SZ stanoví její maximální výši. Jaká konkrétní pokuta bude stavebním úřadem uložena, je pak otázkou konkrétních podrobností každého případu. Je ovšem samozřejmé, že čím závažnější bude deliktní jednání, tím lze očekávat tvrdší trest a podobně.

Všem osobám, které by se mohly dopustit nějakého přestupku na úseku stavebního zákona, lze jenom doporučit, aby se s danou úpravou seznámily, neboť neznalost zákona neomlouvá. Dojde-li již k tomu, že budou obviněny z přestupku, optimální je využít služeb odborníka, neboť kvalitní argumentace může v řízení znamenat i jeho následné zastavení bez uložení sankce, popř. alespoň její podstatné snížení.

22 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.