Setkali jste se se situací, kdy vám poskytovatel zdravotních služeb nechtěl ukázat vaše údaje ze zdravotnické dokumentace či kopie lékařských zpráv? A když už nemocnice svolila k tomu, že do své zdravotnické dokumentace nahlédnete, vyžadovala za výkon vašeho práva vysoký finanční obnos? Po přečtení tohoto článku si budete více vědomi svých práv – toho, co si k vám nemocnice či lékař může podle zákona dovolit, když budete žádat o informace ze zdravotnické dokumentace, a naopak toho, co vám podle zákona nemůže odepřít. 

Kdo má právo na nahlížení do zdravotnické dokumentace?

Osoby, které mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace, pořizovat si její výpisy nebo kopie, jsou uvedeny v § 65 odst. 1 a odst. 2 zákona č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Pro občany je zásadní především níže citovaný odstavec 1:

§ 65

(1)      Do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem nahlížet, pořizovat si její výpisy nebo kopie:

a)       pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta; do záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky může pacient, zákonný zástupce nebo opatrovník pacienta nahlížet nebo si pořizovat výpisy nebo kopie pouze v rozsahu záznamu popisu příznaků onemocnění, diagnózy, popisu terapeutického přístupu a interpretace výsledků testů,

b)       osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba; v případě záznamů autorizovaných psychologických metod a popisu léčby psychoterapeutickými prostředky se postupuje podle písmene a),

c)       osoby blízké zemřelému pacientovi v rozsahu stanoveném v § 33 odst. 4;

Podle tohoto ustanovení má nárok na nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta pochopitelně sám pacient, dále jeho zákonný zástupce a také jeho opatrovník. K nahlížení do zdravotnické dokumentace zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta nemusí dát pacient souhlas, neboť těmto osobám vzniká právo nahlížet do zdravotnické dokumentace přímo ze zákona. 

​​​​​Dalšími osobami, které mají právo nahlížet do zdravotnické dokumentace pacienta, jsou osoby určené pacientem, zákonným zástupcem nebo opatrovníkem pacienta, pěstoun nebo jiná pečující osoba. Podle ustanovení § 33 odst. 1 zákona o zdravotnických službách může pacient již při přijetí do péče určit osoby, které mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, a současně může určit, zda tyto osoby mohou nahlížet do zdravotnické dokumentace.

Nadto může však pacient i určit, zda tyto osoby mohou vyslovit souhlas, nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb pacientovi v případě, kdy pacient toto nemůže s ohledem na svůj zdravotní stav učinit, a nejde-li o zdravotní služby, které lze poskytnout bez souhlasu.   

Pacient ale může také vyslovit zákaz poskytovat informaci o zdravotním stavu určitým osobám blízkým, a to kdykoliv po přijetí do péče. 

V případě obavy o svůj zdravotní stav z důvodu kupř. možného projevu dědičné choroby je dobré vědět, že osoby blízké zemřelému pacientovi, popřípadě další osoby určené pacientem, mají právo na informace o zdravotním stavu pacienta, který zemřel, včetně práva nahlížet do zdravotnické dokumentace vedené o jeho osobě pořizovat z nich výpisy nebo jejich kopie. V případě však, že zemřelý pacient za svého života vyslovil zákaz sdělovat informace o svém zdravotním stavu určitým osobám blízkým, lze informaci těmto osobám podat pouze v případě, že je to v zájmu ochrany jejich zdraví nebo ochrany zdraví další osoby, a to pouze v nezbytném rozsahu. 

Nahlížení do zdravotnické dokumentace

Samotné nahlížení následně probíhá v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem. Tím může být lékař či jiný pověřený pracovník poskytovatelem. Je tedy nutné si ústně, či písemně dohodnout s poskytovatelem termín nahlížení. Některé nemocnice mají k dispozici formulář, jehož prostřednictvím si můžete o nahlížení zažádat. 

Co když vám zdravotnické zařízení nenabídne po zaslání vaší žádosti termín k nahlížení? Pokud poskytovatel není schopen osobám uvedeným v § 65 odst. 1 zákona o zdravotnických službách zajistit nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořídí pro ně kopii zdravotnické dokumentace do 5 dnů ode dne, kdy oprávněné osobě sdělil, že nahlížení do zdravotnické dokumentace nelze zajistit, jestliže nebyla dohodnuta lhůta jiná. Za pořízení takové kopie není poskytovatel oprávněn požadovat úhradu.

Jestliže nemáte k dispozici žádné zařízení k pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace, máte právo na to, aby vám kopii pořídil poskytovatel. Poskytovatel pořídí kopii nebo výpis ze zdravotnické dokumentace do 30 dnů od obdržení žádosti. Pořízení takového kopie však již může být zpoplatněno. Poskytovatel může požadovat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením výpisu nebo náklady vynaložené na pořízení kopie zdravotnické dokumentace. Poskytovatel může taktéž požadovat úhradu za odeslání kopie dokumentace. Ceník za pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace musí být umístěn na místě veřejně přístupném pacientům. Pacientům tedy musí být předem známo, jakou částku je oprávněn poskytovatel za pořízení výpisu nebo kopie účtovat.

A co když je dokumentace vedena pouze v elektronické podobě? V takovém případě má oprávněná osoba právo nahlížet dálkovým přístupem, nebo si pořídit kopii dokumentace na technickém nosiči dat, který si určí (kupř. CD, DVD, USB flash disk), nebrání-li tomu technické možnosti poskytovatele.
  

 

17 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.