Jednoduchý popis, co dělat, když se vám nezdá, že lékař postupoval při vaší operaci nebo například porodu správně.

Nejprve je vhodné získat kopie zdravotnické dokumentace, která se vaší operace týká. Ze zákona máte v pozici pacienta nárok nejen do zdravotnické dokumentace nahlížet, ale také si z ní pořizovat výpisy či kopie. Následně je vhodné danou zdravotnickou dokumentaci probrat s jiným lékařem z oboru. Ten vám pomůže zjistit, zda je v lékařské dokumentaci vše řádně zaznamenáno a také vám naznačí, zda pochybení při vedení operace mohlo nastat. Ze zákona musí být zdravotnická dokumentace vedena průkazně, pravdivě a čitelně, jinak se nemocnice dopouští správního deliktu.

Kam podat stížnost

Jestliže porod nebo operace i podle nezávislého odborníka mohly být vedeny chybně, podejte stížnost na postup lékaře k vedení dané nemocnice. Tato by měla vaši stížnost vyřídit standardně do 30 dní. Jestliže pochybení v postupu lékaře odmítne, můžete se následně se svojí stížností ještě obrátit na příslušný krajský úřad, který nemocnici udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Také u něj je standardní lhůta pro vyřízení vaší stížnosti 30 dní. Maximálně může být prodloužena až na 120 dní.

Další variantou je podání stížnosti na lékaře k České lékařské komoře. Tato stížnost musí být podána nejpozději do jednoho roku od provinění lékaře. Česká lékařská komora zpravidla vydá své disciplinární rozhodnutí do 6 měsíců od zahájení řízení.  Ve stížnosti je vždy nutné vylíčit všechny skutečnosti, které mají být předmětem řešení a ideálně také tyto podložit důkazy – zdravotnická dokumentace, svědecká výpověď apod.

Postup lékaře byl chybný

Pokud bude postup lékaře v některém z vedených řízení vyhodnocen jako chybný, otevírá se vám možnost na nárokování náhrady újmy na zdraví, na poskytnutí přiměřeného zadostiučinění apod. V takové situaci je nejlepší všechny naskytnuvší se možnosti probrat s advokátem tak, aby byla zvolena správná varianta, popř. kombinace požadovaných nároků, a to ať už smírnou cestou, či přímo skrze soudní řízení. Vhodného advokáta můžete jednoduše najít například skrze webové stránky České advokátní komory.

25 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.