Zajímá vás, jakým způsobem můžete ukončit péči o pacienta? Co dělat, když je arogantní, agresivní nebo jen nechce dodržovat léčebný plán? Přečtěte si, na co máte jakožto poskytoval zdravotních služeb nárok.

Jako první je potřeba říct, že k ukončení péče nestačí pouhá ztráta vzájemné důvěry mezi poskytovatelem zdravotní péče, tj. lékařem a pacientem. Zároveň platí, že příčiny ukončení péče o pacienta posuzuje lékař s tím, že péči o pacienta lze poskytovatelem zdravotních služeb platně ukončit jen z důvodů taxativně uvedených v ust. § 48 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů. Víte, o jaké důvody se jedná?

Kdy můžete ukončit péči pacienta?

a) Poskytovatel zdravotních služeb prokazatelně předá pacienta s jeho souhlasem do péče jiného poskytovatele zdravotních služeb.

Ačkoli mnoho problémových pacientů s volbou jiného lékaře nesouhlasí, doporučujeme vždy tuto možnost pacientovi navrhnout.

b) Pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb, to neplatí, jde-li o registrujícího poskytovatele.

Registrujícím poskytovatelem se rozumí poskytovatel ambulantní péče v oboru všeobecné praktické lékařstvípraktické lékařství pro děti a dorost, zubní lékařství nebo gynekologie a porodnictví, který přijal pacienta do péče za účelem poskytnutí primární ambulantní péče. Registrující poskytovatel má povinnost při přijetí pacienta vyplnit registrační list, který pacient podepíše.

c) Pacient vysloví nesouhlas s poskytováním veškerých zdravotních služeb.

Pokud však pacient vysloví nesouhlas jen se službou určitého druhu, není možné tento důvod aplikovat.

d) Pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem.

Za předpokladu, že jsou všechny podmínky uvedené pod písmenem d) naplněny, je možné ukončit péči o pacienta bez jeho souhlasu. K požadavku, aby chování pacienta nebylo způsobeno jeho zdravotním stavem je důležité uvést, že pokud lékaři není známo, že se takové omezení u pacienta vyskytuje, předpokládá se, že chování pacienta jeho zdravotním stavem způsobeno není.

e) Pacient přestal poskytovat součinnost nezbytnou pro další poskytování zdravotních služeb. To neplatí, jestliže neposkytování součinnosti souvisí se zdravotním stavem pacienta,

Výjimky

Lékař nesmí ukončit péči o pacienta podle odstavce písm. d) nebo e), jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo jde o zdravotní služby, které jsou nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví.

Ukončením péče nesmí dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví pacienta.

Co dělat, když se rozhodnete ukončit péči

  • Seznamte dopředu pacienty s jejich právy a povinnostmi

Zakotvěte zákaz nedodržování léčebného plánu či nevhodného chování k lékaři ve vnitřním řádu zdravotnického zařízení a seznamte s ním své  pacienty. Třeba tím, že ho vyvěsíte dveře, v čekárně nebo si vyžádáte podpis ze strany jednotlivých pacientů. Následně je možné pacienty upozornit na nedodržování povinností stanovených vnitřním řádem a možnost ukončení péče při nezjednání nápravy.

  • Sepisujte si důkazy

Vždy doporučujeme vést podrobné záznamy, které existenci důvodů pro ukončení péče dostatečně prokazují.

  • Vydejte pacientovi zprávu o ukončení poskytnutí zdravotních služeb

O každém ukončení poskytnutí zdravotních služeb musíte pacientovi vydat písemnou zprávu, která obsahuje i detailně vymezený důvod ukončení péče. S písemnou zprávou musíte pacienta řádně seznámit.

Pacient má pak právo obrátit se na zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn, a ta mu pomůže najít jiného odpovídajícího poskytovatele.

257 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.