Končíte v práci a začínáte se poohlížet po novém zaměstnání? Pak se vám určitě bude hodit pracovní posudek, který může sloužit jako reference nebo doporučení od vašeho předchozího zaměstnavatele. Podívejte se, co všechno by měl obsahovat a kdy vám ho šéf může vydat.

V minulém článku jsme se zaměřili na podstatu a důležitost potvrzení o zaměstnání. Nyní se podíváme na další dokument, který se vydávaný při skončení pracovněprávního vztahu zaměstnance. A tím je posudek o pracovní činnosti neboli pracovní posudek.

Obsah pracovního posudku

Za pracovní posudek se považují veškeré písemnosti, které se týkají:

  • hodnocení vaší práce,
  • kvalifikace,
  • schopností,
  • dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce.

Pracovní posudek tedy může obsahovat i hodnocení vašeho celkového vztahu ke spolupracovníkům a k práci, jakož i hodnocení osobních vlastností, které mají přímý vliv na výkon práce (například svědomitost, iniciativnost, dodržování pracovní kázně, schopnost k řízení a organizování pracovního procesu, schopnost zapojit se do týmové práce s ostatními zaměstnanci).

Smyslem vydání posudku o pracovní činnosti je zejména informovat potenciálního zaměstnavatele o hodnocení vaší předchozí práce. Prostřednictvím pracovního posudku vám zaměstnavatel dává zpětnou vazbu k vámi vykonávané práci, která může sloužit jako reference pro vaše další pracovní uplatnění. Pracovní posudek proto může ovlivnit vaše postavení ve výběrovém řízení.

Co zaměstnavatel nesmí uvést?

Zaměstnavatel však v pracovním posudku nesmí uvádět své hodnotící názory či doporučení ohledně:

  • vhodnosti vašeho budoucího působení v určitém okruhu pracovních činností.
  • vašeho soukromého života,
  • vašich pracovních výsledků, které zaměstnavatel vyhotovil pro své interní potřeby bez jakékoli vazby na skončení pracovního poměru (např. jako podklad pro rozhodování o eventuální odměně).

Informace obsažené v posudku o zaměstnání mají povahu osobních údajů (ve smyslu právních předpisů na ochranu osobních údajů,a jejich uvedení v posudku je zpracováním osobních údajů). Jiné informace než, ty které mohou být obsahem pracovního posudku, je zaměstnavatel oprávněn uvádět do posudku pouze s vaším souhlasem, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.

Vydání pracovního posudku

Na rozdíl od potvrzení o zaměstnání zákon zaměstnavateli neukládá, aby vám pracovní posudek automaticky vydal při skončení pracovněprávního vztahu. O pracovní posudek si musíte sami zažádat.

Právo vyžádat si od zaměstnavatele pracovní posudek máte v zásadě kdykoli během trvání (ale i po skončení) pracovního poměru či dohody. V případě, že u jednoho zaměstnavatele máte více pracovněprávních vztahů, pracovní posudek si můžete vyžádat ke každému z nich. Právo požadovat vydání pracovního posudku se nepromlčuje.

Zaměstnavatel má pak na vydání posudku o pracovní činnosti ze zákona 15 dnů ode dne doručení vaší žádosti a není povinen vám ho vydat dříve než v době 2 měsíců před skončením pracovněprávního vztahu. Obě tyto lhůty však jde po dohodě se zaměstnavatelem změnit ve váš prospěch – to znamená dvouměsíční prodloužit a patnáctidenní zkrátit.

A co když zaměstnavatel nesplní to, co má?

Pokud jste toho názoru, že posudek obsahuje (nepřiměřené) subjektivní hodnocení vaší pracovní činnosti nebo nepravdivé informace, můžete požadovat úpravu pracovního posudku. Totéž platí i v případě, obsahuje-li pracovní posudek i jiné údaje než ty, které se vztahují k vašemu hodnocení, k hodnocení vaší kvalifikace, schopností a dalších skutečností, které mají vztah k výkonu práce (takový chybný pracovní posudek může zakládat i odpovědnost zaměstnavatele za vám způsobenou škodu – vizte níže).

Na podání případné žaloby na úpravu pracovního posudku máte 3 měsíce ode dne, kdy jste se o obsahu pracovního posudku dozvěděli.

V případě, že vám zaměstnavatel pracovní posudek na žádost vůbec nevydá, můžete se jeho vydání domáhat prostřednictvím žaloby na plnění. Pro její podání platí obecná promlčecí lhůta 3 roky.

Co dělat, když vám vznikne škoda

Jestliže vám vznikne škoda v důsledku toho, že vám zaměstnavatel pracovní posudek nevydal, vydal vám ho opožděně nebo ho nevydal řádně, má povinnost k náhradě vzniklé škody. Půjde zejména o případy, kdy jste nebyli přijati do zaměstnání kvůli tomu, že jste nepředložili pracovní posudek z předchozího zaměstnání, a tudíž jste nedosáhli výdělku, kterého byste v takovém zaměstnání jinak dosáhli.

Vedle náhrady škody podle pracovněprávních předpisů však můžete uplatňovat i náhradu újmy podle občanského zákoníku. A to v situaci, kdy nepravdivý posudek ohrozil vaši občanskou čest, důstojnost, soukromí nebo jméno.

Pokud vám byla způsobena škoda nebo nehmotná újma v důsledku neoprávněného zpracování osobních údajů, můžete se s nárokem na náhradu škody/nehmotné újmy obrátit na zaměstnavatele, správce osobních údajů nebo subjekt, který pro správce či zaměstnavatele zpracování osobních údajů provedl.

Příslušný inspektorát práce může zaměstnavateli, který poruší svou povinnost vydat vám pracovní posudek, také uložit pokutu až do výše 2.000.000 Kč.

674 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.