Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list) a pracovní posudek neboli posudek o pracovní činnosti jsou dokumenty vydávané zaměstnavatelem při skončení pracovněprávního vztahu zaměstnance. Jaké náležitosti musí tyto dokumenty obsahovat, čím se liší a jak se bránit, pokud s jejich obsahem nesouhlasíte nebo vám tyto dokumenty nejsou vůbec vydány? V tomto článku se blíže podíváme na potvrzení o zaměstnání.

Potvrzení o zaměstnání

Povinnost vydat potvrzení o zaměstnání při skončení pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodou o pracovní činnosti (DPČ) přísluší každému zaměstnavateli. Pozor, výjimkou je práce na dohodu o provedení práce (DPP) – zaměstnavatel má povinnost vydat potvrzení, jen pokud dohoda založila účast na nemocenském pojištění, pokud byl z odměny prováděn výkon rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy.

O vydání potvrzení o zaměstnání tedy nemusíte zaměstnavatele speciálně žádat – vaše žádost je potřeba jen pro vydání tzv. odděleného potvrzení.

Zaměstnavatel vám musí vydat zápočtový list pro každý pracovněprávní vztah zvlášť a nemůže jeho vydání nijak podmiňovat (např. vrácením svěřených věcí) nebo si za vydání účtovat poplatky (to neplatí, pokud jde o kopii již dříve vydaného potvrzení).

Časová lhůta pro vydání potvrzení o zaměstnání

Potvrzení o zaměstnání lze nejdříve vydat v poslední den trvání pracovněprávního vztahu.

Poznámka: Žádný vliv na to nemá ani případné běžící soudní řízení o neplatnosti skončení pracovněprávního vztahu.

Co musí potvrzení o zaměstnání obsahovat?

Má-li zaměstnavatel zákonem požadované informace, musí do zápočtového listu uvést:

 1. údaje o zaměstnání (druh pracovně poměruprávního vztahu: pracovní poměr, dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti; doba jejich trvání),
 2. druh konaných prací (při změně druhu vykonávané práce je nutné uvést všechny druhy práce, které jste za celou dobu dělali),
 3. dosaženou kvalifikaci,
 4. odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše přípustné expoziční doby,
 5. zda jsou z vaší mzdy prováděny srážky, který orgán srážky nařídil, v čí prospěch, jak vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky, a
 6. údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

Co dělat, když nesouhlasíte s obsahem potvrzení?

Jiné údaje, než které stanoví zákon a které bezprostředně souvisejí s pracovněprávním vztahem, může zaměstnavatel do potvrzení o zaměstnání uvést jen po dohodě se zaměstnancem. Pozor, bez dohody s vámi nelze uvádět ani důvod skončení pracovněprávního vztahu.

V opačném případě se lze bránit žalobou na úpravu potvrzení o zaměstnání (podat ji musíte do 3 měsíců ode dne, kdy se dozvíte o obsahu zápočtového listu). Požadujete-li však uvést do zápočtového listu i jiné údaje, než které předepisuje zákon, zaměstnavatel nemá povinnost vám vyhovět.

Uvedení údajů o vašem pracovněprávním vztahu do potvrzení o zaměstnání je zpracování osobních údajů dle obecné právní úpravy na ochranu osobních údajů. Pokud by vám byla způsobena škoda nebo nehmotná újma v důsledku neoprávněného zpracování osobních údajů, můžete se se svým nárokem obrátit na:

 • zaměstnavatele/správce osobních údajů, 
 • i na subjekt, který pro správce/zaměstnavatele zpracování osobních údajů realizoval.

Oddělené potvrzení

Na vaši žádost má zaměstnavatel povinnost také vystavit oddělené potvrzení, které je primárně určené pro úřad práce. Jaké informace do odděleného potvrzení patří?

 • Údaje o výši průměrného výdělku,
 • Zda pracovní poměr, DPP nebo DPČ zaměstnavatel rozvázal z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k vámi vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem nebo z důvodu porušení jiné vaší povinnosti zvlášť hrubým způsobem,
 • Další skutečnosti, které mají vliv na posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Ačkoliv oddělené potvrzení představuje druhou část potvrzení o zaměstnání, musí být s ohledem na ochranu vašeho soukromí vydáno pouze odděleně. Obě části potvrzení o zaměstnání nelze spojit, ani na základě vaší dohody se zaměstnavatelem.

Jak už bylo zmíněno výše, na rozdíl od první části potvrzení o zaměstnání se oddělené potvrzení nevydává automaticky, ale vždy jen na vaši žádost. Zaměstnavatel vám ho však může vydat nejdříve se skončením pracovněprávního vztahu.

Co dělat, když vám zaměstnavatel potvrzení nevydá?

Jestliže vám zaměstnavatel zápočtový list při skončení pracovněprávního vztahu nevydá, můžete podat žalobu na vydání potvrzení o zaměstnání – tedy žalobu na plnění. Pro podání této žaloby není zákonem předepsána žádná speciální lhůta. Platí tedy obecná úprava promlčení dle občanského zákoníku, podle níž promlčecí lhůta trvá 3 roky.

Nesplní-li zaměstnavatel povinnost vydat vám včas či řádně při skončení pracovněprávního vztahu zápočtový list, můžete zvážit i podání žaloby na náhradu škody. A to zejména tehdy, jestliže by vám vznikla například škoda ve formě ušlého zisku za mzdu nebo odměnu, pokud by jiný zaměstnavatel nebyl ochotný bez předložení potvrzení o zaměstnání uzavřít s vámi pracovněprávní vztah.

Kromě toho se zaměstnavatel, který poruší povinnost vydat vám potvrzení o zaměstnání, dopouští přestupku a může mu být ze strany příslušného inspektorátu práce uložena pokuta až do výše 2.000.000 Kč.

1111 hodnocení

Informace k článku jsou platné k datu vydání.